ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН обявява следните конкурси за:

- доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Информатично моделиране на сложни системи с голяма размерност) – един;

- доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Математическа биология) – един;

- доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Комбинаторика, теория на графите) – един;

- главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Теория на кодирането) – един

за нуждите на ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.

Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-05


Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 14 от 10.02.2023 г.