ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН - София обявява:

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика (Стохастични модели във финансите);

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Уравнения на математическата физика;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел "Човешки ресурси" на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02-979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 108/22.12.2020 г.

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

- доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Моделиране на сложни системи с голяма размерност) - един;

- главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическа логика (Приложна логика) - един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел "Човешки ресурси" на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02-979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 8/29.01.2021 г.