Отчетна сесия 2011
Секция Алгебра и логика, ИМИ/БАН

22 декември, 2011 г, 10:30. зала 578, ИМИ/БАН

     
10:30-10:50  

Любомир Иванов
Антарктика: История, природа, усвояване, географски имена

10:50-11:10  

Димитър Добрев
Описание на алгоритъма на изкуствения интелект

     
11:20-11:40  

Йордан Зашев
Локална хипотеза на Кук за свободната рекурсивна копродуктивна алгебра

11:40-12:00  

Димитър Гелев
Интервални темпорални логики от типа на Хоар за хибридни процеси

     
13:00-13:20  

Иван Чипчаков
Размерности на полета на Брауер с хензелеви нормирания

13:20-13:50  

Христо Илиев
Върху многообразието от секантни пространства на алгебрични криви и някои приложения

     
14:05-14:25  

Силвия Бумова и Веселин Дренски
Коразмерности на PI-алгебри и специални функции

14:25-14:45  

Цецка Рашкова, РУ "Ангел Кънчев"
Върху свойството нилпотентност в матрични алгебри с Грасманови елементи

14:45-15:05  

Иван Трендафилов, Технически университет
Нилпотентни ендоморфизми и числа на Каталан

     
15:20-15:40  

Валентин Илиев
Върху някои мономиални представяния на групата на Артин на плитките

15:40-16:00  

Шарлот-Луиз Капе и Даниела Николова-Попова
Число на покритие на малки симетрични групи