Отчетна сесия 2012
Секция Алгебра и логика, ИМИ/БАН

21 декември, 2012 г, 11:30. зала 578, ИМИ/БАН

     
11:30-12:10  

Валентин Горанко, DTU, Копенхаген
Общ формализъм за моделиране на многоагентни системи, базиран на системни променливи

12:10-12:35  

Тинко Тинчев, Софийски университет
Логики за региони: определимост и пълнота

   
 
13:30-14:25  

Даниела Николова-Попова
Life chalenges of a female group theorist

14:25-14:50  

Любомир Иванов
Топонимични проучвания и приложения в Южните Шетланди, Земя Греъм и планината Елсуърт

14:50-15:25  

Йордан Зашев
Теореми за пълнота и консервативност на рекурсивните смятания над свободната копродуктивна алгебра

     
15:35-16:00  

Димитър Гелев
Композиционален извод в стил на Хоар за хибридното разширение на
CSP

16:00-16:25  

Димитър Добрев
Дефиницията на
AI 12 години по-късно

16:25-16:50  

Румен Данговски, Веселин Дренски, Şehmus Fındık
Диференцирания на Вайценбьок на свободни метабелеви алгебри на Ли

16:50-17:15  

Татяна Гатева-Иванова
Мономиални алгебри, определени от думи на Линдън

     
17:25-17:50  

Иван Трендафилов, Технически университет, София
Полупръстени с нула от ендоморфизми на крайна  полурешетка от специален вид

17:50-18:15  

Иван Чипчаков
p
-Размерност на Брауер на хензелеви полета с локални, глобални или алгебрически затворени полета от остатъци