Отчетна сесия 2013
Секция Алгебра и логика, ИМИ/БАН

10 януари, 2014 г. 10:00, зала 578, ИМИ/БАН

     
10:10-10:35  

Иван Чипчаков
P-размерност на Брауер на нормирани полета с характеристика P

10:35-11:00  

Димитър Гелев
Аксиоми и правила за refinement на стратегически способности в ATL

11:00-11:20  

Веселин Дренски
Некомутативни аналози на резултати от комутативна теория на инвариантите

     
11:25-12:00  

Петър Далаков
Кубика на Донаги-Маркман за обобщената система на Хитчин

12:00-12:25  

Йордан Зашев
Паралелни алгоритми в алгебричната теория на рекурсията

12:25-12:45  

Вилислав Бучакчиев
Как миграцията ни инвестициите обяснява някои привидни възможности за спекулативна печалба

12:45-13:10  

Валентин Илиев
Върху раздуването на линейно наредени множества

     
14:00-14:30  

Славчо Щраков, Югозападен университет Благоевград и Jrg Koppitz, Potsdam University
Стабилни многообразия от полугрупи и групоиди

14:35-15:15  

Христо Илиев
Върху приводимостта на Хилбертовата схема от гладки проективни криви

   

 

15:25-16:00  

Татяна Гатева-Иванова
Асоциативни алгебри и алгебри на Ли, дефинирани чрез думи на Линдон

     
16:05-16:25  

Иван Трендафилов, Технически университет, София
Адитивен базис на полупръстени от ендоморфизми на крайна верига

16:25-16:45  

Димитър Добрев
Компилаторът Strawberry Prolog и лицензът Anti-GNU

     
16:50-17:15  

Любомир Иванов
Антарктическа географска информация и нови български имена в регионите Южни Шетланди, Земя Греъм, архипелаг Палмър и острови Бискоу