Отчетна сесия 2016
Секция Алгебра и логика, ИМИ/БАН

2 декември, 2016 г. 10:00, зала 578, ИМИ/БАН

10:00-10:10

 

Откриване

10:15-10:35

 

Петър Далаков
Кубики и G2 разслоения на Хигс

10:35-10:55

 

Димитър Добрев
Метро, където всяко вагонче си има собствено мнение

 

 

почивка

11:00-11:20

 

Валентин Илиев
Върху геометрията на Марковиц

11:20-11:40

 

Веселин Дренски
Теория на инвариантите на относително свободни дясно-симетрични алгебри и алгебри на Новиков

почивка

11:45-12:05

 

Елица Христова
Инварианти на симплектичната и ортогоналната групи, действащи върху
GL-модули

12:05-12:25

 

Любомир Иванов
Обтекаема транслитерация на руската кирилица

 

 

обедна почивка

14:00-14:20

 

Димитър Гелев
Правила за извод за паралелната композиция в HCSP

14:20-14:40

 

Живко Петров, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Върху едно диофантово уравнение с едно просто и едно почти просто неизвестни

почивка

14:45-15:15

 

Иван Чипчаков
P-размерност на Брауер на поле с хензелево дискретно нормиране и поле от остатъци с характеристика P

14:45-15:15

 

Любомир Борисов
Преброяване на елементите на полетата
GF(pm) с фиксирани следа и субследа

 

 

почивка

15:20-15:50

 

Татяна Гатева-Иванова
Производни вериги от идеали в симетрични групи и процесът на ретракция на теоретико-множествените решения на уравнението на Янг-Бакстер

15:50-16:20

 

Христо Илиев
Регулярни и супер обилни компоненти на Хилбертовата схема от криви

16:20-16:30

 

Вилислав Бучакчиев
Кредитно точкуване и факторен анализ