Отчетна научна сесия на секция Алгебра и логика

20 декември 2019 г., зала 578 на ИМИ

Програма

10:00 10:05 Откриване

10:05 10:25 Веселин Дренски: Симетрични полиноми в свободни метабелеви алгебри на Ли

10:25 10:55 Никола П. Зяпков (ШУ Еп. К. Преславски): Един метод за научно изследване в математиката  

10:55 11:00 пауза

11:00 11:20 Валентин Илиев: Върху причинния диамант

11:20 11:40 Христо Илиев: Неприводими компоненти на хилбертовата схема на криви

11:40 11:45 пауза

11:45 12:05 Иван Чипчаков: Полета с размерност ≤ 1: случай на разширения на Галоа над локално или глобално поле

12:05 12:20 Йорг Копиц: Ендоморфизми на Клифордови полугрупи с инективни структурни хомоморфизми

12:20 12:25 пауза

12:25 12:45 Елица Христова: Редове на Хилберт за външната алгебра и за някои относително свободни алгебри

Обедна почивка

14:00 14:30 Татяна Гатева-Иванова: Неинволютивни решения на уравненията на Янг-Бакстер - алгебра и комбинаторика

14:30 14:50 Димитър Гелев: Рационалното преследване на цели с отношение на предпочитание е възможно с крайни стратегии

14:50 14:55 пауза

14:55 15:15 Димитър Добрев: Демонстрация на събитийни модели

15:15 15:35 Веселин Филев: Геометрия на D0/D4 брани

15:35 15:40 пауза

15:40 16:00 Васил Кънев: Модулярни пространства на Хурвиц

16:00 16:10 Вилислав Бучакчиев: Прогнозен модел за индекса на цените на жилища

16:10 16:15 пауза

16:15 16:35 Тодор Попов: Квантова диагонална алгебра и псевдо-плактична алгебра

16:35 16:45 Владимир Герджиков: За алгебричните структури на интегруемите уравнения