HOME PAGE
contact

ЗА НАС

Временното научно звено "Дигитализация на научно наследство" към ИМИ - БАН се сформира през октомври 2004 във връзка с изпълнението на проекта "Knowledge Transfer for Digitisation of Cultural and Scientific Heritage in Bulgaria" (KT-DigiCULT-BG), финансиран от Шеста РП на ЕК. От 1 юни 2007 г. секцията придобива постоянен статут под името „Приложения на информационните тeхнологии в хуманитарните науки” и работи в тясно сътрудничество с библиотеката на Института. Беше обучен интердисциплинарен екип, като понастоящем (март 2011) той разполага с модерна инфраструктура, хардуер и софтуер (скенери, сървър, работни станции, специализиран софтуер за сканиране, обработка и съхранение на информацията). От 1 март 2011г. с решение на НС към ИМИ-БАН съставът на секцията се обособява като самостоятелно звено към секция "Информационни системи" с име "Лаборатория за цифровизация на научно и културно наследство".

Проектът Europeana и Лаборатория "Цифровизация на научно и културно наследство"
Институтът по математика и информатика е член на „Съвета на доставчиците на съдържание и агрегаторите на проекта Europeana, а от 2010г. стана член на неговата "v.1.0 Thematic Network". В контекста на участието на ИМИ като технологичен партньор в този проект и излязлата през януари 2011г. "Нова стратегия на Европеана 2011-2015" екипът на Лабораторията има желание и готовност за съвместни проекти с български културни институции (архиви, музеи, библиотеки и галерии). Специално за експерти от тези институции Институтът по математика и информатика може да организира и проведе специализирано семинарно обучение по цифровизация съобразно Европейските стандарти. Обучението е интердисциплинарно. Освен това, от септември 2011г. ИМИ започва съвместна магистърска програма с УНИБИТ "Цифровизация и цифрови библиотеки".
За контакти за обучение: Kр. Иванова (ръководител на лабораторията)

НОВИНИ

Тук ще публикуваме актуална информация за настоящи проекти, инициативи и семинари на секцията. Лектори в наши семинари могат да бъдат специалисти от всички области на цифровизацията на научно, културно и историческо наследство.
За контакти за семинара: K. Сотирова