НОВИНИ

Компилатори, редактори и справочници
за състезанията по програмиране
 
 
Общински кръг на Националната олимпиада по информатика, 2021 г.

Националната комисия ще публикува тук (и в сайта keleved.com) в 14:00 часа на 23 януари 2021 г. (събота) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия има правото да избере начина на провеждането му, съобразен със заповедите на МОН и на Министерството на здравеопазването.

Ново:  Според последната заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-20/15.01.2021 г. (виж https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-16-yanuari-se-promenyat-chast-ot-protivoepidemi/) за изменение на предишните заповеди се разрешава от 16.01.2021 г. присъственото провеждане в училищата на "областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда" (т. I, 1, з). Това дава възможност за общинския кръг на олимпидата по информатика да бъде проведен присъствено в зали по училищата на 23 януари от 14:00 часа. Разбира се, начинът на провеждането се определя от съответната училищна  комисия и ако тя може да го организира с достатъчно гаранции за честно  провеждане от вкъщи за учениците си, може да приеме и варианта "от вкъщи".

Съгласно заповед от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазаването за измението и допълнение на заповед от 25.11.2020 г. беше удължен срокът за прилагане на противоепидемичните мерки до 31 януари 2021 г. Остава в сила заповедта на МОН от 2.12.2020 г., съгласно която общинските кръгове трябва да бъдат проведени до 2 седмици преди областния кръг.

Предишното съобщение тук беше:

Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 10 януари 2021 г.  Националната комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от страна на организаторите (училищните комисии)  за провеждане на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват темите на Националната комисия, трябва задължително да проведат състезанието от 9:00 часа на 10 януари 2021 г. Темите ще бъдат публиквани в Инфос и в keleved.com в 8:30 часа на 10 януари 2021 г. (неделя).

Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 10.01.2021 г. или ако е на 10.01.2021 г., могат да изберат удобен за тях начален час.

Регламент на Националната олимпиада по информатика

За подробности относно провеждането в град София на общинския кръг по информатика, вижте заповедта на РУО София-град и съобщението в Sofiacode.
 


 
Общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране 2020-2021 г.

Поради извънредната обстановка състезанието се премества на 6 февруари 2021 г.

Започва ново състезание. То ще бъде върху материала изучаван в 3 и 4 клас от задължителната подготовка по предмета "компютърно моделиране". Тази година състезанието ще се проведе за учениците от 4 клас и ще бъде в три кръга: Общински, Областен и Национален.

Съгласно календарния план и промяната в него, наложена от извънредната обстановка, Общинският кръг трябва да бъде проведен до 6 февруари 2021 г. (събота). Според регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Желателно е темата от задачи да се изготви от училищната комисия, отчитайки степента на преподадения учебен материал. Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 06.02.2021 г. или ако е на 06.02.2021 г., могат да изберат удобен за тях начален час.

Също съгласно регламента на състезанието Националната комисия ще подготви примерни теми за общинския кръг, които при желание могат да бъдат ползвани от училищните комисии за провеждане на обшинския кръг.  Темите ще бъдат достъпни ТУК на 06 февруари 2021 г. половин час преди началото на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час точно 9:00 на 06.02.2021 г. и участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

Регламент на състезанието
Указание за общинския кръг
Заповед на МОН за промяна в графика на състезанията

Относно училищната организация и училищните комисии за провеждане на общинския кръг вижте глава 1, раздел 2  в Правилата на МОН за провеждане на олимпиадите и националните състезания
Бланка за декларация за член на училищна комисия
Бланка за декларация на родител/настойник

Примерни тренировъчни задачи за работа на скрач: Петле, Доброто, Квадрат
Примерни тренировъчни задачи за работа на коду
: Игрище
Примерни критерии за оценяваме за училищната комисия

 

 


 


 

Програмист ще ставам аз!
Сайт за националните състезания по информатика за ученици