EN

За контакти

Българска академия на науките
Институт по математика и информатика
Секция "Информационни системи"
Телефон: (++359 2) 979 3819
Факс: (++359 2) 971 3649
Адрес: София-1113, ул. акад. Г. Бончев, блок 8
Web site: http://www.math.bas.bg/infres
e-mail: infres (at) math.bas.bg

За нас

Основните научни и научно приложни интереси на секция "Информационни системи" са:
 • стандартизация и оперативна съвместимост при електронното представяне на научното и културно-историческото наследство;
 • изграждане и поддържане на архиви с научна информация;
 • създаване на цифрови архиви за културно-историческо наследство;
 • бази от данни, мултимедийни бази от данни, информационни системи;
 • семантичен анализ на изображения;
 • извличане на знания;
 • уеб технологии, компютърни игри и интернет приложения за обучение;
 • мобилни технологии, създаване на приложения за операционна система Android;
 • и др.
   
  Секцията активно участва в изграждането и поддържането на Европейската инфраструктура за свободен достъп до научна информация като до момента е изградила най-големия за България архив от научни списания по математика и информатика.
   
  Към секцията функционира "Лаборатория за цифровизация на научно и културно наследство".
  Основните дейности на лабораторията включват разработване на компютърни средства за библиотечна и филологична работа в институциите за културна памет, както и работа по цифровизация на различни видове артефакти от научното и културното наследство като:
 • цифровизация на архивни фондове (документи на държавна агенция "Архиви", архив на ВАК, архив на ИМИ и др.);
 • лични архиви (част от личния архив на проф. Марин Дринов, основателя на БАН и др.);
 • цифровизация на българско математическо наследство като съставна част на Световната цифрова математическа библиотека (архивни томове на Serdica Mathematical Journal, PLISKA Studia Mathematica Bulgarica, Mathematica Balkanica);
 • цифровизация на стара българска музикална периодика (сп. Гусла, сп. Гайда, сп. A.С.О., сп. Българска китка, сп. Музикално възпитание и др.);
 • старопечатни книги (Стематография (1764), Рибен буквар (1824), Првичка граматичка (1844), Кратка българска история (1861), Веда словена (1881), Записки по българските въстания (1887), и др., съвместно с Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив);
 • стари вестници (в. Мир, в. Дъга, в. Скорпион, в. Лампион и др.);
 • фотографски колекции ("Архитектурни конкурси в София 1878-1944", съвместно с Центъра по архитектурознание към БАН).
 • Понастоящем са сканирани и обработени повече от 100 000 документа.

   

  Преподавателска дейност

  Сътрудниците на секция "Информационни системи" четат лекции в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Нов български университет и др. Автори са на редица учебни програми, курсове и учебници по информатика. В секцията са обучени над 300 български и чуждестранни специализанти, дипломанти и докторанти.

   

  История

  Секция "Информационни системи" произлиза от групата по "Автоматизация на програмирането", създадена през юли 1963г. към секция "Числени методи" на Института по математика. От ноември 1968г. групата става самостоятелна секция. От февруари 1971г. секцията се преобразува в сектор "Математическо осигуряване". През 1995г. секцията приема името "Информационни изследвания". От януари 2009г. секция "Информационни изследвания" е преименувана на секция "Информационни системи". От март 2011г. към секция "Информационни системи" се присъединява "Лаборатория за цифровизация на научно и културно наследство" (бившата секция "Приложения на информационните тeхнологии в хуманитарните науки"). От 1976г., в продължение на 30 години, секцията е била основен организатор на ежегодна Школа по програмиране с международно участие, която по-късно прераства в Международна конференция по информационни и комуникационни технологии и програмиране.