Изкуствен интелект

Лектор: Иван Держански
Време: понеделник 07.00-09.00
Място: ФМИ [зала 101]
Асистент: Светла Бойчева

Лекции (PostScript/PDF)

 1. Увод (PostScript, PDF)
 2. Решаване на задачи чрез търсене в пространство от състояния (PostScript, PDF)
 3. Евристично търсене в пространство от състояния
 4. Игри и тяхното моделиране
 5. Съждително смятане и резолюция в него
 6. Предикатно смятане и резолюция в него
 7. Представяне на знание чрез правила
 8. Представяне на битово знание
 9. Представяне на несигурно знание и вероятностни разсъждения
 10. Планиране на действия
 11. Обработка на естествен език
 12. Машинно самообучение

Семинарни упражнения

 1. AIsem1.doc

Лабораторни упражнения

Литература

 1. Bratko, I. Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1986.
 2. Bratko, I. Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1990.
 3. Charniak, E. and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1985. Български превод: Д. Дочев, Хр. Дичев, З. Марков, Л. Синапова, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1997.
 4. Winston, P.H. Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, third edition, 1992.
 5. Rich, E. and K. Knight. Artificial Intelligence, McGraw-Hill, New York, second edition, 1991.
 6. Luger, G.F and W. A. Stubblefield. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Benjamin/Cummings, Redwood City, California, second edition, 1993.
 7. Russell, S and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1995.
 8. Poole, D., A. Mackworth and R. Goebel. Computational Intelligence: A Logical Approach, Oxford University Press, New York, 1998.
 9. Марков, З. Индуктивни методи за машинно самообучение, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1996.
 10. Дочев, Д., Хр. Дичев, З. Марков, Г. Агре. Програмиране на Пролог: Основи и приложения, Наука и изкуство, София, 1989.