За нас
Структура
Дейности
За ученици
За студенти
БАН
СМБ
Издания на ИМИ
Библиотека на ИМИ
Анотирани ресурси
Анотирани връзки

 

Акад., д. м. н. Петър Попиванов

Петър Попиванов

Лична страница

Биографични данни

  • 1969 г. - висше образование по математика със специализация по комплексен анализ във ФМИ на СУ “Св.Климент Охридски” с успех отличен (5,97).
  • 1970 – 1973г. - редовна аспирантура в МГУ “Ломоносов” с научен ръководител проф. Ю.В. Егоров. През 1973г. акад. Попиванов защитава в Москва кандидатска дисертация из областта на псевдо-диференциалните оператори.
  • 1986 г. - научната степен д.м.н. в областта на микролокалния анализ след успешна защита пред СНС по математика – София.
  • 1995г. - избран е за член – кореспондент на БАН.
  • 2003г. – избран е за академик на БАН.
От 1969г. акад. Попиванов работи в ИМИ – БАН като н.с. (1973 – 1979), ст.н.с. II ст. (1979 – 1988) и професор от 1988 към сектор (секция) Диференциални уравнения. През февруари 2009г. е избран за секретар на отделението по Природо-математически и технически науки на БАН.

Научни интереси и публикации

Основните научни интереси и публикации на акад. Попиванов са в областта на частните диференциални уравнения – линеен и нелинеен микролокален анализ, неелиптични гранични задачи, глобална разрешимост и хипоелиптичност, разпространение на особеностите на нелинейни нестрого хиперболични уравнения и системи и приложения в механиката и геометрията.

Научно-изследователски публикации: 129, от които 124 отпечатани и 5 под печат.
В математически списания с импакт фактор: 46, като сумарният импакт фактор е над 12 (най-високият импакт фактор на математическо списание се колебае около 2).
От статиите 63 са самостоятелни, а останалите с 1 или 2 съавтори. В чуждестранни списания акад. Попиванов има 74 публикации сред които:

  • Монография (в съавторство) по задачата с наклонената производна в “Akademie Verlag” – Berlin, 1997 г.
  • Монография (в съавторство) по асимптотични решения и приложения в диференциалните уравнения в Wiley-VCH – New York, Berlin, London, 2000 г.
  • Самостоятелна монография по нелинейни ЧД в серията “Mathematics and its Applications” на СМБ, 2006 г.
  • В тематичните сборници Teubner Texte zur Math. и Birkhäuser (Progress in PDE series) акад. Попиванов има две статии по 100 стр. и една статия от 40 стр., които имат характера на студии.
Публикации по елементарна математика и научно-популярни статии у нас: 12.


popivano(at)math.bas.bg, 979-3877, Стая 463


  

Разграничение

Назад към списъка