ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Приключили процедури за придобиване на научната степен "доктор на науките"

Емилия Григорова Бажлекова - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ


Рецензии и становища:

Авторефератът и останалите документи са публикувани на 14.10.2022 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 14.10.2022 г.

На своето заседание на 15.11.2022 г. Научното жури реши:
Присъжда на Емилия Григорова Бажлекова научната степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ".
Петър Василев Данчев - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата


Рецензии и становища:

Авторефератът и останалите документи са публикувани на 17.06.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 17.06.2020 г.

На свое заседание от 02.07.2020 г. Научното жури реши:
Присъжда на Петър Василев Данчев научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ".