ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Приключили процедури за заемане на академични длъжностиПроцедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност „Информатика“ (Информатично моделиране), за нуждите на ВНЗ “Информационно моделиране“, с единствен кандидат


На свое заседание на 12.07.2024 г. (Протокол № 10/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Бюлент Белгинов Идиризов на академична длъжност „асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“, обявен в ДВ бр. 8/26.01.2024 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 05.04.2024 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.06.2024 г.

На свое заседание на 12.07.2024 г. (Протокол № 10/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Асен Чорбаджиев за ДОЦЕНТ.
Процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Математика и информатика), за нуждите на секция „Образование по математика и информатика“, с единствен кандидат:


На свое заседание на 28.06.2024 г. (Протокол № 9/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Наталия Нешева Гечева на академична длъжност „асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Математика), за нуждите на секция „Образование по математика и информатика“, с единствен кандидат:


На свое заседание на 28.06.2024 г. (Протокол № 9/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Мирослав Маринов на академична длъжност „асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност „Информатика“ (Моделиране на пространства от данни в цифрови екосистеми), за нуждите на секция „Софтуерни технологии и информационни системи“, с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 27.05.2024 г.

На свое заседание на 28.06.2024 г. (Протокол № 9/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Калина Сотирова-Вълкова на академична длъжност „главен асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“, обявен в ДВ бр. 95 от 14.11.2023 г., с единствен кандидат


Документите на кандидата са публикувани на 22.01.2024 г.

На свое заседание на 23.02.2024 г. (Протокол № 2/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Христо Сариев на академична длъжност „главен асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Машинно самообучение), за нуждите на секция „Софтуерни технологии и информационни системи“, с единствен кандидат:


На свое заседание на 31.05.2024 г. (Протокол № 7/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Венцислав Юриев Полименов на академична длъжност „асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Оптимизация и паралелизация на комбинаторни алгоритми), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 20.02.2024 г.

На свое заседание на 23.02.2024 г. (Протокол № 2/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Мария Пашинска-Гаджева на академична длъжност „асистент“.
Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Алгебрична геометрия“ (Теория на особеностите), обявен в „Държавен вестник”, бр. 104/15.12.2023 г., с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 20.02.2024 г.

На свое заседание на 22.03.2024 г. (Протокол № 2/2024) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Антони Рангачев на академична длъжност „главен асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Архитектура на невронни мрежи), обявен в ДВ бр. 69 от 11.08.2023 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 23.10.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 08.12.2023 г.

На свое заседание на 19.01.2024 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Галина Димитрова Момчева за ДОЦЕНТ.
Процедура за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (Некомутативни пръстени и алгебри), обявен в ДВ бр. 69 от 11.08.2023 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 23.10.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.11.2023 г.

На свое заседание на 21.12.2023 г. (Протокол № 14) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Петър Василев Данчев за ПРОФЕСОР.
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология“ (Изпъкнала геометрия в топологични векторни пространства), обявен в ДВ бр. 69 от 11.08.2023 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 23.10.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.11.2023 г.

На свое заседание на 21.12.2023 г. (Протокол № 14) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Стою Цветков Баров за ДОЦЕНТ.
Процедура за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебра“ (Теория на кодирането, кодове над пръстени), обявен в ДВ бр. 87 от 17.10.2023 г., с единствен кандидат


На свое заседание на 21.12.2023 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Мариам Али Бажалан на академична длъжност „главен асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на информационни системи), обявен в ДВ бр. 87 от 17.10.2023 г., с единствен кандидат


На свое заседание на 21.12.2023 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Боян Иванов Колев на академична длъжност „главен асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Подходи за осигуряване на достъпни дигитални среди и системи за хора със сензорни увреждания), обявен в ДВ бр. 69 от 11.08.2023 г., с единствен кандидат


Документите на кандидата са публикувани на 18.10.2023 г.

На свое заседание на 24.11.2023 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Негослав Събев Събев на академична длъжност „главен асистент“.
Процедура за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Подходи, методи и средства за интерактивно обучение), обявен в ДВ бр. 69 от 11.08.2023 г., с единствен кандидат


Документите на кандидата са публикувани на 18.10.2023 г.

На свое заседание на 20.10.2023 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Александра Кръстанова Николова на академична длъжност "главен асистент".
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Информатично моделиране на сложни системи с голяма размерност), обявен в ДВ бр. 14 от 10.02.2023 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.04.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 30.05.2023 г.

На свое заседание на 07.07.2023 г. (Протокол № 7) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Иван Радославов Георгиев за ДОЦЕНТ.
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Математическа биология), обявен в ДВ бр. 14 от 10.02.2023 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 26.05.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.05.2023 г.

На свое заседание на 07.07.2023 г.(Протокол № 7) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Милен Колев Борисов за ДОЦЕНТ.
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Комбинаторика, теория на графите), обявен в ДВ бр. 14 от 10.02.2023 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.04.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 03.06.2023 г.

На свое заседание на 07.07.2023 г. (Протокол № 7) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Данила Дмитриевич Черкашин за ДОЦЕНТ.
Процедура за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Теория на кодирането), обявен в ДВ бр. 14 от 10.02.2023 г., с единствен кандидат


Документите на кандидата са публикувани на 20.04.2023 г.

На свое заседание на 26.05.2023 г. (Протокол № 5) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Константин Василев Делчев на академичната длъжност „главен асистент“.
Конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Информатично моделиране), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 23.03.2023 г.

На свое заседание на 28.04.2023 г. (Протокол № 4) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Слави Георгиев Георгиев на академична длъжност „главен асистент“.
Конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Алгебра (Полугрупи и преобразувания), обявен в ДВ бр. 84 от 21.10.2022 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.03.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.03.2023 г.

На свое заседание на 28.04.2023 г. (Протокол № 4) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Йорг Копиц на академичната длъжност "професор".
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Машинно самообучение) с единствен кандидат


Документите на кандидата са публикувани на 16.02.2023 г.

На свое заседание на 17.03.2023 г. (Протокол № 3) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Теодор Викторов Бояджиев на академичната длъжност "главен асистент".
Процедурата за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за математически изчисления) с единствен кандидат


Документите на кандидата са публикувани на 26.01.2023 г.

На свое заседание на 17.03.2023 г. (Протокол № 3) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Николай Руменов Икономов на академичната длъжност "главен асистент".
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Математика), с единствен кандидат:


 • д-р Георги Стамов Гачев.

На свое заседание на 20.01.2023 г. (Протокол № 1) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Георги Стамов Гачев на академичната длъжност "главен асистент".
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебрична геометрия“ (Пространства от дъги на многообразия, топология на допълненията на многообразия) с единствен кандидат:


 • д-р Петър Константинов Петров.

На свое заседание на 28.10.2022 г. (Протокол № 10) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Петър Константинов Петров на академичната длъжност "главен асистент".
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ с единствен кандидат:


 • д-р Николай Иванчев Николов.

На свое заседание на 28.10.2022 г. (Протокол № 10) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Николай Иванчев Николов на академичната длъжност "главен асистент".
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Системи, методи и средства за представяне и управление на цифрови културни и образователни ресурси)


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 22.07.2022 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 22.07.2022 г.

На свое заседание на 30.09.2022 г. (Протокол № 8) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Лилия Радославова Павлова за ДОЦЕНТ.
Конкурс за асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Подходи, методи и средства за интерактивно обучение) с единствен кандидат:


 • д-р Александра Николова.

На свое заседание на 15.07.2022 г. (Протокол № 7) Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Александра Николова на академичната длъжност "асистент".
Конкурс за асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Машинно самообучение) с единствен кандидат:


 • д-р Теодор Викторов Бояджиев.

На свое заседание на 29.04.2022 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Теодор Викторов Бояджиев на академичната длъжност "Асистент".
Процедурата за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Контекстно-базирани информационни системи), обявен в ДВ бр. 91 от 02.11.2021 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 15.02.2022 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 15.02.2022 г.

На свое заседание на 25.03.2022 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Борис Благовестов Шишков за ДОЦЕНТ.
Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатични модели в геномиката), обявен в ДВ бр. 91 от 02.11.2021 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 17.02.2022 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 17.02.2022 г.

На свое заседание на 25.03.2022 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Румяна Кирова Йорданова за ДОЦЕНТ.
Конкурс за асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Сферични кодове и дизайни) с единствен кандидат:


 • д-р Константин Василев Делчев.

На свое заседание на 17.12.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Константин Василев Делчев на академичната длъжност "Асистент".
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Диференциални уравнения, обявен в ДВ бр. 30 от 13.04.2021 г., за нуждите на ИМИ – БАН (секция „Диференциални уравнения и математическа физика“), с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 11.08.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 11.08.2021 г.

На свое заседание от 15.10.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Борислав Цонев Йорданов за ДОЦЕНТ.
Конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическа логика (Приложна логика), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 26.07.2021 г.

На свое заседание на 27.08.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Петър Ванев Илиев за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ и приложения, с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 30.06.2021 г.

На свое заседание на 16.07.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Николай Руменов Икономов на академична длъжност "главен асистент".
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,; научна специалност Информатика (Моделиране на сложни системи с голяма размерност) за нуждите на ИМИ, обявен в ДВ бр. 8 от 29.01.2021 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 11.05.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 11.05.2021 г.

На свое заседание от 25.06.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Венелин Любомиров Тодоров за ДОЦЕНТ.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Уравнения на математическата физика за нуждите на ИМИ, обявен в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.04.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.04.2021 г. и 07.05.2021 г.

На свое заседание от 25.06.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Тихомир Илчев Вълчев за ДОЦЕНТ.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика (Стохастични модели във финансите) за нуждите на ИМИ, обявен в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.04.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.04.2021 г.

На свое заседание от 10.06.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Цветелин Стефанов Заевски за ДОЦЕНТ.
Конкурс за професор за нуждите на Институт по математика и информатика – БАН в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,; научна специалност Информатика (Съвременни технологии за запазване, достъпност и защита на научното и културно наследство), обявен в ДВ бр. 102 от 01.12.2020 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 26.03.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.03.2021 г.

На свое заседание на 14.05.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Галина Богданова за ПРОФЕСОР.
Конкурс за професор за нуждите на Институт по математика и информатика – БАН в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,; научна специалност Информатика (Системи за управление на цифрово културно съдържание и електронно обучение), обявен в ДВ бр. 102 от 01.12.2020 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 19.03.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 19.03.2021 г.

На свое заседание на 14.05.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Десислава Панева-Маринова за ПРОФЕСОР.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическа логика (Приложна логика), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 05.05.2021 г.

На свое заседание от 14.05.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Татяна Маринова Иванова за главен асистент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Алгебра и теория на числата (Комутативни групови пръстени и абелеви групи), обявен в ДВ бр. 89 от 16.10.2020 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 01.03.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 01.03.2021 г.

На свое заседание от 15.04.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. дмн Петър Василев Данчев за ДОЦЕНТ.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Математически методи във физиката (алгебрични и статистически методи) с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 16.02.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.02.2021 г.

На свое заседание от 19.03.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Веселин Георгиев Филев за ДОЦЕНТ.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Системи за управление на цифрово културно съдържание), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 05.02.2021 г.

На свое заседание от 19.02.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Максим Красимиров Гойнов за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Софтуерни технологии за виртуални общности), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 05.02.2021 г.

На свое заседание от 19.02.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Тодор Христомиров Брънзов за главен асистент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,; научна специалност Информатика (Информационно моделиране на обслужващи мрежи) с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.11.2020 г.

На свое заседание от 22.01.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Велин Стоянов Андонов за ДОЦЕНТ.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране) с единствен кандидат


 • доц. д-р Златинка Светославова Ковачева - документи.

Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 22.05.2020 г.

На свое заседание от 03.07.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

избира доц. д-р Златинка Светославова Ковачева за професор.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите)“, с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 28.02.2020 г.

На свое заседание от 13.03.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Елица Христова за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 26.02.2020 г.

На свое заседание от 13.03.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Милен Борисов за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 05.02.2020 г.

На свое заседание от 21.02.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Олена Сирук за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ (Специални функции) с единствен кандидат


 • доц. дн Йорданка Добрева Панева-Коновска - документи.

Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 28.10.2019 г.

На свое заседание от 26.11.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дн Йорданка Добрева Панева-Коновска за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Взаимодействие човек – компютър) с единствен кандидат:


 • ас. д-р Тодорка Герасимова Александрова - документи.

Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 29.10.2019 г.

На свое заседание от 26.11.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Тодорка Герасимова Александрова за доцент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране), обявен в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 01.10.2019 г.

На свое заседание от 25.10.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата (структурна теория на асоциативните пръстени и унитарните им модули) с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 20.03.2019 г.

На свое заседание от 29.03.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Петър Василев Данчев за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически методи във физиката (алгебрични и статистически методи) с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 20.03.2019 г.

На свое заседание от 29.03.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Веселин Георгиев Филев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационни технологии и приложения в образованието и здравеопазването), обявен в ДВ бр. 31/10.04.2018 г., с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 31.07.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 31.07.2018 г.

На свое заседание от 28.09.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Радослав Даков Йошинов за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика, научна специалност Информатика (Бизнес моделиране и информационни системи) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 14.06.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 14.06.2018 г.

На свое заседание от 13.07.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Не избира за доцент ас. д-р Борис Благовестов Шишков.
Конкурс за професор за нуждите на Институт по математика и информатика при БАН, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 18.06.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.06.2018 г.

На свое заседание от 13.07.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Величка Василева Милушева за професор.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране), с единствен кандидат:


На свое заседание от 23.03.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Велин Стоянов Андонов за главен асистент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Теория на апроксимациите и приложения) с единствен кандидат:


 • гл. ас. д-р Ирина Красимирова Георгиева - документи.

Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 28.02.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 28.02.2018 г.

На свое заседание от 23.03.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Ирина Красимирова Георгиева за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (системи за управление на цифрово културно съдържание) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 07.11.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 07.11.2017 г.

На свое заседание от 08.12.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Детелин Михайлов Лучев за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие между човек и компютър) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 09.03.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 05.05.2017 г.

На свое заседание от 30.06.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Александър Илиев Илиев за доцент.
Конкурс за професор в: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика (Професионално развитие на учителите за внедряване на изследователския подход в образованието по математика) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.02.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 12.04.2017 г.

На свое заседание от 02.06.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Тони Кондева Чехларова за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика (Дидактически модели) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 09.03.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.04.2017 г.

На свое заседание от 02.06.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров за професор.
Конкурс за доцент в: - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, по научна специалност Алгебра и теория на числата (Алгебрични структури) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.02.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.04.2017 г.

На свое заседание от 05.05.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Йорг Копиц за доцент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.10 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) с единствен кандидат:


На свое заседание от 24.02.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Николай Генчев Ноев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изследване на операциите с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.12.2016 г.

На свое заседание от 13.01.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Максим Иванов Тодоров за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Теоретичен и числен анализ на процеси в биологичните и инженерни науки) с двама кандидати:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 30.11.2016 г.

На свое заседание от 16.12.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Петър Пенчев Рашков за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата (Теория на кодирането) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.11.2016 г.

На свое заседание от 16.12.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Емил Миланов Колев за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числен и теоретичен анализ на нелинейни частни диференциални уравнения) с единствен кандидат:


 • доц. д-р Наталия Тодорова Кольковска - документи.

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 21.09.2016 г.

На свое заседание от 28.10.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Наталия Тодорова Кольковска за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (езици на информатиката) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.05.2016 г.

На свое заседание от 14.06.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Бойко Блажев Банчев за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения (Силно свързани нелинейни ЧДУ и приложения в геофизиката) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 01.03.2016 г.

На свое заседание от 15.04.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Георги Петров Бояджиев за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност; научна специалност 01.01.12 Информатика (компютърни методи за изследване на комбинаторни структури) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 08.06.2015 г.

На свое заседание от 10.07.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Стела Димитрова Железова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 17.06.2015 г.

На свое заседание от 10.07.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Деян Палежев за доцент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа стастистка с единствен кандидат:


На свое заседание от 15.05.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Асен Чорбаджиев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения (Импулсни функционално-диференциални уравнения и приложения) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 30.03.2015 г.

На свое заседание от 24.04.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Валерий Христов Ковачев за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ с единствен кандидат:


 • доц. дмн Денка Николова Куцарова-Форд - документи.

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 24.09.2014 г.

На свое заседание от 24.10.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Денка Николова Куцарова-Форд за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа стастистка с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 29.08.2014 г.

На свое заседание от 17.09.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Младен Светославов Савов за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите (оптимално управление и неговите приложения) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 04.06.2014 г.

На свое заседание от 04.07.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Цветомир Йотов Цачев за професор.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) с единствен кандидат:


Рецензиите и становищата са публикувани на 12.03.2014 г.

На свое заседание от 30.05.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Детелин Михайлов Лучев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложения на математиката (Динамични модели на биопроцеси: анализ, асимптотична устойчивост и стабилизируемост) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 12.03.2014 г.

На свое заседание от 28.03.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Нели Стоянова Димитрова за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ (приложения на конволюционното и дробното смятане) с единствен кандинат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 19.12.2013 г.

На свое заседание от 29.01.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Емилия Бажлекова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) с единствен кандидат:


 • гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова - документи.

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 21.10.2013 г.

На свое заседание от 13.12.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Изследвания и приложения на информатиката в образованието и медицината) за нуждите на Лаборатория по телематика при БАН, с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.11.2013 г.

На свое заседание от 13.12.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Радослав Даков Йошинов за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Компютърни методи за изследване на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 08.10.2013 г.

На свое заседание от 11.11.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Светлана Тодорова Топалова за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Числен анализ и компютърна симулация на нелинейни физични процеси) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.09.2013 г.

На свое заседание от 04.10.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Милена Димова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 29.05.2013 г.

На свое заседание от 05.07.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. Красимира М. Иванова за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (приложения в лингвистичните изследвания и научното откритие) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.10.2012 г.

На свое заседание от 16.11.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Владимир Периклиев за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 09.10.2012 г.

На свое заседание от 16.11.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Николай Живков за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Интервални методи и софтуер за линейни параметрични задачи с неточни данни) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.10.2012 г.

На свое заседание от 16.11.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Евгения Попова за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (компютърни подходи в изследването на шумозащитни кодове) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.09.2012 г.

На свое заседание от 12.10.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Цонка Байчева за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Специализирани кодове за кодова модулация flash memory и цифров "воден знак") с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.09.2012 г.

На свое заседание от 12.10.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Христо Костадинов за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (софтуерни технологии) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 12.09.2012 г.

На свое заседание от 12.10.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Нели Манева за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика (информационно моделиране на фолклорното наследство) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 31.05.2012 г.

На свое заседание от 29.06.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Константин Рангочев за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения (динамични системи и уравнения на математическата физика) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 23.05.2012 г.

На свое заседание от 29.06.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Илия Илиев за професор.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.01.2012 г.

На свое заседание от 30.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Евгения Стоименова за професор.
Конкурс за доцент по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Моделиране на течения в многофазови среди) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.12.2011 г.

На свое заседание от 19.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Иван Благоев Бажлеков за доцент.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Многомерен комплексен анализ) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 23.12.2011 г.

На свое заседание от 19.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Николай Маринов Николов за професор.

Конкурс за професор по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Интегрални трансформации и специални функции) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 22.12.2011 г.

На свое заседание от 19.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Виржиния Стойнева Кирякова за професор.

Конкурс за професор по научната специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика - средства и системи за обработка на лингвистични знания) с един кандидат:

Рецензии и становища:

На свое заседание от 18.11.2011 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Людмила Петрова Димитрова за професор.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.12 Информатика (Математическа лингвистика и обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно обучение) с двама кандидати:

Рецензии и становища:

На свое заседание от 30.09.2011 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Радослав Димов Павлов за професор.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.12 Информатика (Софтуерни технологии) с двама кандидати:

Рецензии и становища:

На свое заседание от 30.09.2011 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Аврам Моис Ескенази за професор.