ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика ((Информатично моделиране)) - един, за нуждите на ИМИ – БАН със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.


Документи се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на института:
София
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8 
тел. 02/979-28-05.


Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 4 от 13.01.2023 г.

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Машинно самообучение) – един, за нуждите на ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.


Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-05.


Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 99 от 13.12.2022 г.

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за математически изчисления) - един, за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от публикуването на обявата в "Държавен вестник".


Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02/979-28-05.


Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 93/22.11.2022 г.