Системи тригонометрични неравенства

Една идея за графично представяне на решенията на система тригонометрични неравенства

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Използвайте плъзгачите за да генерирате нова система

Наблюдавайте резултата

Петкана Александрова, Created with GeoGebra