Системи уравнения от първа степен с 2 неизвестни

Решете системата:

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Кратко ръководство:

1. Използвайте плъзгачите, за да генерирате нова система.

2. Полетата за отметка с номера съответно показват или скриват:

- 1 - графиката на първото уравнение

- 2 - графиката на второто уравнение

- 3 - пресечната им точка

- 4 - пунктираните отсечки

- 5 - проекциите на пресечната точка върху координатните оси

Петкана Александрова, Created with GeoGebra