Задачата на Салабашев

Дадени са две окръжности. Да се намери геометричното място на центровете на окръжностите, допиращи се едновременно до двете дадени окръжности.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Частен случай, в който двете дадени окръжности са концентрични:

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Частен случай, в който двете дадени окръжности се допират:

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

TCH, Създадено с GeoGebra