ПО СЛЕДИТЕ НА линейната функция

8. КЛАС

TCH

 

 

 

 Задача 1.  Постройте пет точки от графиката на линейната функция y = 2 х + 1.

                Направете прогноза за разположението на другите точки от графиката й.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  Наблюдавайте графиката на линейна функция y = a х + b за:  а) a > 0; б) a < 0.  

               Кога линейната функция е права пропорционалност?

                Кога графиката на линейна функция е успоредна на абсцисната ос? а на ординатната?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.  Кога графиките на две линейни функции:

                а) са успоредни         б) са перпендикулярни?  

               

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.  Съставете задача, като използвате трите графики.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)