Графично решаване на модулното уравнение

  a|x - b | = c

8. клас

TCH

 

 

 

 Задача 1.  Решете графично уравнението |x| = 5 .

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 Ето две идеи за графично решаване:

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Може да се търси пресечна точка на графика на функция с абсцисната ос

или

да се разглеждат две функции и търси пресечната точка на графиките им.

 

 

 Задача 2.  Решете графично уравнението:  а) |x| = 3    б) |x| = - 3    в) |8x| = 4    г) |2,5x| =

 

 

(можете да използвате горните динамични конструкции)

 

 

 Задача 2.  Решете графично уравнението: а) |x-3| = 5    б)  4|x| - 3 = 0    в) 2|x-1| + 4 = 0     г) |x + 3| = 5.

 

 

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)