взаимно положение на две окръжности

8. клас

TCH

 

 

 Задача 1.  Колко общи точки могат да имат две окръжности?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

                                                едната е външна за другата          едната е вътрешна за другата         концентрични

                                                        допират се външно                   допират се вътрешно                      пресичат се

 

 

 Задача 2.  Намерете условия за взаимното положение на две окръжности в зависимост от радиусите им и разстоянието между центровете им. Ако d е разстоянието между центровете, r и R са радиусите на две окръжности, запишете в тетрадката си получените зависимости.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)