ЗАКОНОМЕРНОСТИ С ПОЛИОМИНО В ЧИСЛОВА ТАБЛИЦА

 

Полиомино е равнинна фигура, която е образувана от еднакви квадратчета, свързани по страните си.

Според броя на квадратчетата - домино, тримино, тетрамино, пентамино ...

 

 Задача 1.1.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Задача 1.2. Докажете, че сборът на три последователни естествени числа се дели на 3.

 

Задача 1.3. Кои от числата по-долу могат да бъдат сбор, покрит от разглежданото  правоъгълно тримино върху разглежданата числова таблица:

                     а) 49; 55; 78; 103;         б) 60; 276; 21;              в) 30; 273;                г) 3; 298?

 

Задача 1.4. Запишете три числа, които не могат да бъдат сбор, покрит от правоъгълно тримино върху разглежданата числова таблица.

 

Задача 1.5.  Намерете "хитро" разликата на сборовете, покрити от двете тримина.

 

 Задача 2.1.  

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Задача 2.2. Запишете число, което може да е сбор от покриване на числовата таблица с правоъгълното тримино, но не може да е сбор от покриване с г-образното тримино.

Задача 2.3. Запишете число, което може да е сбор от покриване на числовата таблица с г-образното тримино, но не може да е сбор от покриване с правоъгълното тримино.

Задача 3.1.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Задача 3.2.  

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Задача 4.1.  

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Задача 4.2.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Задача 5.  Съставете задачи с:

а) домино;

б) пентамино;

в) таблица с четни числа и полиомина.