Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life


Европейски проект MaSciL

MaSciL е акроним на европейски проект по Седма рамкова програма, чието пълно заглавие в превод от английски означава Математика и природни науки за цял живот. Целта на проекта е да съдейства за широко разпространение на изследователския подход в образованието в началните и средните училища. Основните иновации в проекта са да свърже този подход в образованието с професионалната сфера, като направи изучаването на математиката и природните науки по-смислено за европейските ученици и ги мотивира за кариера в тези области. За изпълнение на тази цел в рамките на проекта ще бъдат организирани курсове за бъдещи и действащи учители, в които те ще усвояват изследователския подход с помощта на учители от професионални училища, представители на индустрията и на неформалното образование. Ще бъдат разработени изследователски задачи в професионален контекст с цел да се създаде голямо европейско хранилище на подходящи ресурси. Учителите "ще изпитат на собствен гръб" изследователския подход на учене и ще го внедрят в практиката си с помощта на итерационни цикли, последвани от рефлексия. За да се осигури по-широко участие, ще бъде приложен каскадният модел, при който се започва със сравнително малка група от учители и всеки от тях продължава да предава опита си на следваща група от учители. Освен това ще бъде разработена иновативна интерактивна платформа за е-обучение.

Международният облик на проекта ще даде възможност на учителите да се свързват с помощта не само на съществуващи европейски мрежи, но и с разработена по проекта тематична мрежа за разпространяване на изследователския подход в образованието чрез виртуални срещи, форум и хранилище от подходящи задачи.

За разпространението ще бъде приложен систематичен подход на работа с учители, родители, ученици, училищни ръководства и политически дейци на образованието. Национални и европейски съвети ще съдействат за връзка между партньорите по проекта от една страна, и заинтересованите страни, от друга. Ще бъде извършен подробен анализ на образователните системи в страните-участнички в проекта. Планира се непосредствена работа с повече от 65000 учители. Над 800 000 учители ще ползват резултатите от проекта косвено – чрез заинтересовани страни, медии и др. През целия период проектът ще бъде подложен на професионално оценяване на качеството на работа. В MaSciL участват 18 организации от 13 страни с главен координатор Университетът във Фрайбург, представен от проф. Катя Маас. Партньор от българска страна е ИМИ–БАН с координатор акад. Петър Кендеров. Научен ръководител на българския екип е Евгения Сендова, а Тони Чехларова е член на Европейския консултативен борд.


Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители


Бюлетин на mascil

Ресурси
Нови ресурси