Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Проекти

bullet Постоянен
Виртуален училищен кабинет по математика
 
bullet 2020-2022
Scientix 4 - Building and managing Science Education Community in Europe by promoting Inquiry-Based Science Education and other initiatives at national level
 
bullet 2019-2020
Изследователски подход в STEAM образованието по Програма на МОН и БАН „Образование с наука”
 
bullet 2018-2021
Национална научна програма ИКТвНОС
  • Научна задача 2.1.1 Създаване на общодостъпни образователни ресурси
  • Научна задача 2.1.2 Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване
  • Научна задача 2.3.1 Добавена виртуална реалност в обучението
  • Научна задача 2.3.2 Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание
  • Научна задача 2.3.3 Разпространение на разработените иновативни приложения

 
bullet 2017 - 2018
Работа с учителите по внедряване и използване на изследователския подход - договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“
 
bullet 2017 - 2018
Пряка работа с ученици - особено с изявените и талантливите, но не само с тях - по внедряване и използване на изследователския подход - договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“
 
bullet 2017 - 2018
Разработване на среда, която да позволява образователният процес в изследователски стил да протича навсякъде и по всяко време - Виртуални и реални ресурси - договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“
 
bullet 2017 - 2018
Oборудване на „Училищна стая” в ИМИ за нуждите на образователни проекти на БАН - договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“
 
bullet 2016 - 2019
Scientix 3
 
bullet 2016 - 2019
STEM-PD-Net - European Network of STEM Professional Development Centres - Erasmus+
 
bullet 2013 - 2015
Scientix 2
 
bullet 2013 - 2015
KeyCoMath "Developing Key Competences by Mathematics Education"
Проектът KeyCoMath, с координатор от страна на ИМИ-БАН акад. Кендеров, е окачествен от Европейската комисия като "success story".
 
bullet 2013 - 2016
Mascil - Mathematics and Science for Life - 2013 - 2016
 
bullet 2012 - 2014
KeyCoNet - Key Competence Network on School Education
 
bullet 2011 - 2013
DynaMat
 
bullet 2010 - 2013
Fibonacci - Disseminating Inquiry-Based Science and Mathematics Education in Europe
 
bullet 2008 - 2010
InnoMathEd - Innovations in Mathematics Education on European Level
 
bullet TEMPUS - Joint European Project 2006:
Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT
 
bullet MITE:  2005 - ...
Методика и информационни технологии в образованието
 
bullet 2008 - ...
• Math2Earth - Bringing Mathematics to Earth Comenius project -
Евгения Сендова
 
bullet 2007 - ...
• TEMIT (Teacher Education – Innovation of Studes in Mathematics and IT) a TEMPUS project –
Борислав Лазаров като член на Централния екип, Йордан Табов, Евгения Сендова
• Договор за сътрудничество ИМИ-Дарын, лятна школа –
Борислав Лазаров (и Бойко Банчев) като лектор по покана
 
bullet 2005 - 2007
• The Innovative teacher (I*Teach) in the frames of the Leonardo daVinci program -
Евгения Сендова като експерт
• DALEST: Developing an Active Learning Environment for Stereometry in the frames of MINERVA -
Евгения Сендова като координатор на българското участие
• Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT - Joint European Project –
с Евгения Сендова
• ECP-2005-CULT-038042 DIGMAP -
с Йордан Табов
 
bullet 2004 - 2008
• Knowledge Transfer for Digitisation of Cultural and Scientific Heritage in Bulgaria –
с Йордан Табов
 
bullet 2004 - 2006
• IDWBL - Innovative didactics for web-based learning - in the frames of MINERVA for developing methods for web-based teaching -
Евгения Сендова като научен съветник
• E-learning – adapting educational software for the primary schools in the Republic of Macedonia -
Евгения Сендова като експерт
 
bullet 2003 - 2006
• Research Science Institute – an international summer program for high school students –
Евгения Сендова като координатор на процеса за  as coordinator of the mentor-student matching process MIT, USA
 
bullet 2002 - 2005
• WEBLABS – infrastructure for virtual collaboration among researchers, teachers and students in the context of math and science teaching, presented at the international Plovdiv Fair in 2005 at the IT pavilion and visited by hundreds of people (students of different ages, parents, teachers, experts in IT) -
Evgenia Sendova as scientific coordinator
 
bullet Национални и регионални проекти:
• Иновационни образователни технологии в обучението по математика -
НИ при ПУ. Дог.№ 07М05 с Тони Чехларова
• Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката - на Фондация „Еврика”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: организиране на фокус група в ИМИ-БАН, анализ на резултатите Йорданка Горчева, аналитичен доклад за най-добрите практики в международен контекст – Евгения Сендова
 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023