МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклади на Тридесет и третата пролетна конференция на Съюза на математиците в България Боровец, 1-4 април, 2004

ПРЕДГОВОР 3
ЮБИЛЕЙНИ ДОКЛАДИ
П. Попиванов. 100 години от рождението на чл. кор. проф. дмн. Георги Брадистилов (1904-1977) 7
Г. Н. Бояджиев, Б. Ив. Чешанков. Научното дело на Георги Брадистилов 9
И. Иванова-Каратопраклиева. Професор Алипи Николов Матеев (1914-1979) 22
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
К. Банков, Ч. Лозанов. Учебните програми по математика: състояние и тенденции 29
П. Кендеров, С. Гроздев. Европейският проект "MATHEU: откриване, мотивиране и подкрепа на математическите таланти в европейските училища" 39
R. Pavlov. The dark side of the Moon (The origin of computer) 50
Гр. Станилов Иванов. Компютърни методи в геометрията на триъгълника 52
Д. И. Толев. Проблеми на Голдбах − минало, настояще, бъдеще 61
Н. Хаджииванов. Пластична хирургия и комбинаторна топология 70
Е. Хорозов. Върху един от нерешените проблеми на Хилберт − шестнадесетият 77
Н. М. Янев. Математиката като наука, изкуство, култура и професия 87
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
V. A. Angelova, Da Wei Gu, M. M. Konstantinov, P. H. Petkov. Perturbation bounds for general coupled matrix Riccati equations 95
I. At. Badev. Conformal c-nets and conformal b-nets in a three-dimensional Riemannian space 102
A. V. Borisov, M. G. Spirova. Measurability of sets of pairs of skew nonisotropic and isotropic straight lines in the simply isotropic space 108
C. Tsamadias, G. Dimakos. Mathematical capital: an economic approach 114
V. I. Dragieva, S. T. Stefanov. Analytic Bernoulli fixed points free flow on the 3-sphere 120
T. R. Gichev, D. T. Gicheva. Perturbations in the canonical equations of second-degree surfaces 126
D. K. Gribacheva. Conformal transformation of special compositions in a three-dimensional Weyl space 132
A. Hamamdjiev, S. Stefanov, V. Todorov. Euclidean membranes 139
I. V. Iordanov, St. V. Stoyanov, A. A. Vassilev. Price dynamics in a two region model with strategic interaction 144
N. Khadzhiivanov. Cliques with maximal degree in graphs 150
D. S. Kovachev. On the number of discrete functions with a given C-spectrum or with a given spectrum 153
E. Metodieva. Six new quasi-cyclic linear codes over GF(7) 158
G. V. Nakova. Some submanifolds of codimension two of almost complex manifolds with B-metric 162
V. D. Samodivkin. On the restricted domination in graphs 168
M. G. Spirova, A. V. Borisov. Measurability of sets of pairs of intersecting nonisotropic and isotropic straight lines in the simply isotropic space 171
G. Stanilov, V. Videv. On the commuting of curvature operators 176
P. T. Stoynov. An approximation of the square root of transition matrices 180
V. Videv, M. Ivanova. Four-dimensional Riemannian manifolds with commuting Stanilov curvature operators 184
T. D. Zapryanova. Approximation by operators of Cao-Gonska type Gs, n and Gs, n*. Direct and converse theorems 189
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
I. L. Atanasova. Vertical modalities of language of eRATL logic and existence of children, parent and ancestors 197
P. K. Azalov, F. I. Zlatarova. Synthetic XML data 203
V. T. Dimitrov. Formal specification of legal documents issued by Bulgarian government 209
S. Y. Hristova, M. P. Dobreva. Some observations on the chronological distribution of mediaeval manuscripts and church items from Bulgaria 214
N. S. Ikonomov, M. P. Dobreva. Adoption of new technologies in the scientific and cultural heritage sector: Institutional policy challenges 218
P. K. Jordanova. An extremal transfer theorem 225
P. I. Nakov, P. M. Dobrikov. Non-parametric spam filtering based on kNN and LSA 231
P. I. Pavlov. XML presentation of catalogue data on mediæval Slavonic manuscripts: experience and perspectives 236
K. Sotirova. Edutainment games for presenting cultural heritage 241
Z. D. Slavov, Ch. S. Evans. On the structure of the efficient set 247
Nikolai T. Stoianov, Veselin Ts. Tselkov. E-net models for distribution, access and use of resources in security information systems 251
J. B. Tabov, A. P. Velchev, M. P. Dobreva, K. S. Sotirova. Chronological distribution of the Bulgarian mediaeval manuscripts preserved in Bulgaria 257
T. A. Trifonov. Visual comparative interpretation of cultural heritage. Applied Research/Educational Experimental Methodology 262
Е. Т. Иванова. Един начин за въвеждане на понятията "абстрактен тип данни" и "структура от данни" 268
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
A. Andzans. On Some Sources of Combinatorial Problems 275
V. Bakoev. A locating scheme of the boolean functions from the post classes 280
E. Ntziahristos, D. G. Kontogiannis. The diachronic teaching of Geometry and its contribution to the development of skills 286
V. T. Todorov, P. V. Stoev, M. M. Konstantinov. Primitives of certain classes of functions 237
К. Г. Атанасов, Ст. Г. Димиев, Д. И. Толев, Кр. Н. Марков. Стимулиране на творческите наклонности по математика − алтернатива на математическите състезания 297
И. Здр. Вутова. Обем на октаедър 301
Хр. В. Вълчев (Павлов). Място на класическата формула за вероятност в училищния курс по математика 306
Т. М. Георгиев. Най-малка и най-голяма стойност на функция 310
К. А. Гъров. Система от опорни задачи при подготовката на талантливи ученици за участие в олимпиади и състезания по информатика 316
К. А. Гъров, Ст. Й. Анева. Ролята на задачите при изучаване на събитийно програмиране с Visual Basic в средното училище 322
Д. Ив. Дурева. Метод на аналогията при реализацията на дидактическия принцип за достъпност в обучението по информатика и информационни технологии 329
Д. Ив. Дурева, Г. Т. Тупаров. Квалификацията на учителите по информатика и информационни технологии − състояние и перспективи 334
Р. М. Исуфов. Един начин за рационално използване на компютър в обучението по математика 341
В. Б. Милушев, Д. Г. Френкев. Модел на съвместно прилагане на методите анализ, синтез и параметризация при търсене на решения на геометрични задачи 348
М. Н. Найденов. Съвпадение или закономерност? 354
П. П. Петков. Забравени дейци, обичали математиката 357
Е. Стоименова, Е. Каращранова. Отношение на българските учители към обучението по вероятности и статистика 366
Е. Я. Стоянов. Една успоредна траектория в четириъгълник 372
Д. Г. Френкев, В. Б. Милушев. Задачи от екстремуми, при решаването на които се използват структурни свойства на числови множества 377
   
СЕМИНАРИ И ДИСКУСИИ
М. Спиридонова, Б. Куюмджиева. С графични калкулатори в класната стая 385
К. Атанасов. Научният талант в училище − състояние, проблеми и парспективи 387
С. Кабаиванова, П. Асенова, Ст. Чернев, И. Иванов. Знанията на студентите първокурсници по Информационни технологии, придобити в училище 388
Г. Кожухарова, П. Крумова. Квалификацията на учителите − състояние, проблеми, перспективи 344
С. Кънчева, И. Николова. Дистанционно обучение в България 394
П. Паскалев. Необходимо ли е в Закона за Народната просвета да има ограничение на броя на одобряваните учебници по даден учебен предмет? 395
Е. Стоименова, Е. Каращранова, П. Матеев, К. Проданова. Обучение по вероятности и статистика 396
   
МИНИСИМПОЗИУМ ПО МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И НАУЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
V. T. Dimitrov. Virtual Reality for Mathematical Computations 401
N. Dimitrova, M. Krastanov. Asymptotic stabilization of a biotechnological process with substrate inhibition 407
С. Д. Драгова. MathML базиран образователен сайт по био-моделиране 413
H. El-Owny. Exact Scalar Product on High-Performance Computing 420
J.-L. Lamotte, D. Martins. First parallel implementation of the CESTAC Method with self validation 427
S. Markov, D. Claudio. Interval Arithmetic in Midpoint-radius form 434
М. М. Нишева-Павлова. Средства за визуализиране на базата от знания и работата на машината за извод на инструменталната среда CLIPS 440
E. D. Popova. Strong Regularity of Parametric Interval Matrices 446
С. А. Порязов, В. Вл. Атанасов. Изчислителен модел на система за интерактивна работа в интернет с модели на терминалния телетрафик 452
Е. Т. Саранова. Дефиниране на обратната задача за човешкия фактор в теорията на терминалния телетрафик 459
V. Slavov, S. Dimova. Phase-field modeling of dendritic interaction in 2D 466
M. Tipografov, V. Dimitrov. XML Based Languages for Representing Mathematical and Scientific Content 472