МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България Боровец, 2-6 април, 2008

ПРЕДГОВОР 3
ЮБИЛЕИ
Иван Димовски. Юбилейни годишнини 7
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Ivo Michailov, Nikola Ziapkov. The Inverse Problem Of Galois Theory 28
Changho Keem. Plane models of smooth projective curves 29
Johann Davidov, Gueo Grantcharov, Oleg Mushkarov. Geometry of neutral metrics in dimension four 37
Стефка Димова. За ролята на симетрията при изследване на математическите модели 54
Галя Ангелова. Езиковите технологии днес и утре 68
Николай Розов. Школьная математика в 2050 году 86
Иван Ганчев, Илия Гюдженов. Матричен подход при решаване на проблема за междудисциплинните връзки във висшите училища 95
   
ДИСКУСИИ И СЕМИНАРИ
Тони Чехларова. Новите учебници по математика за VI клас 107
Мария Нишева. Подготовката на магистри по информатика 108
Станчо Димиев. Елементарна ли е елементарната геометрия? 110
Иван Ганчев, Красимир Манев. Проблеми на формирането и структурирането на методически знания по математика, информатика и информационни технологии 113
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Meline Aprahamian, Stepan Tersian. Existence of solutions of ODE's in water wave models 117
Davide Catania, Vladimir Georgiev. Semilinear wave equation in Schwarzschild metric 122
Iva Dokuzova. One connection on a locally decomposable Riemannian space 128
Radostina Encheva. Applications of the space shape of the triangle 132
Elenka Gentcheva, Tsanko Gentchev. Some simple linear groups and their factorizations 138
Mihail Konstantinov, Juliana Boneva, Petko Petkov, Vladimir Todorov. Higher order Fréchet derivatives of matrix power functions 143
Sonja Mancevska, Marija Orovcanec. Notes on regular orbits under families of operators 149
Galina Pelova. Perturbation analysis for a difference matrix Riccati equation 154
Simeon Stefanov, Vladimir Todorov. Transitive operators on RR 159
Svetlana Topalova, Stela Zhelezova. Classification of the 2-spreads of PG(5,2) 163
Teodora Zapryanova. Approximation by operator of Cao-Gonska type Gs,n+. Direct and converse theorem 169
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Dobry Dankov, Vladimir Rousinov. Numerical effects at Monte Carlo simulation of chemical reactions 179
Velika Dragieva. High and low intensity of repetitions in a finite M/G/1/0 queueing system with repeated calls 184
Ivan Ginchev, Matteo Rocca. Set-valued optimization problem involving single-valued equality constraints 190
Ivan Ginchev, Matteo Rocca. Minty variational principle in set-valued optimization 195
Dimitar Iliev, Stanimir Iliev. The wedge dissipation effects in surface gravity waves in a channel 201
Vsevolod Ivanov. A first-order characterization of the strongly pseudoconvex functions 207
Pavlina Jordanova. Functional transfer theorems for maxima of moving average 210
Mikhail Krastanov, Rossen Rozenov. On Chamley's problem of optimal taxation 216
Daniela Langova-Orozova, Georgi Petkov. Generalized net model of system for electronic student - teacher interactions 221
Leda Minkova, Rana Etemadi. Compound Poisson counting distributions 226
Svetla Slavova, Richard Kryscio, Terry Bunn. Consistency of the k-th Nearest Neighbor Estimator of the Relative Risk and its application to injury surveillance 232
Nikolay Yankov, Radka Russeva. Classification of the Binary Self-Dual [44,22,8] Codes with Automorphisms of Order 7 239
Krasimir Yordzhev. On a class of binary matrices 245
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Petya Assenova, Nikolay Kirov. An Approach to a Bachelor program on Network Technologies 253
Boyko Bantchev. Calculating with vectors in plane geometry 261
Lidija Kondinska, Biljana Krsteska, Valentina Gogovska. Educational goals - the fundamental starting point in the selection of problems for the written assessment of the students 268
Elena Varbanova, Jordanka Paneva-Konovska. Computer supported teaching and learning of a difficult to master topic in multivariable calculus 277
Лиляна Апостолова-Политова. Използване на междупредметните връзки между математиката и икономиката при обучението на чуждестранни студенти 286
Цеца Байчева. Анализ на задачите от кандидатстудентския изпит през 2007 година, които използват квадратна функция 291
Йорданка Горчева. Анализ на статистически данни от интервален тип за целите на обучението по математика 297
Сава Гроздев, Коста Гъров. За системите от опорни задачи при подготовката за участие в олимпиади по информатика (комбинаторни обекти и алгоритми) 304
Сава Гроздев, Веселин Ненков. Една зависимост, породена от конични сечения 312
Сава Гроздев, Тони Чехларова. Учебни задачи за трениране на един клас действия с обекти 320
Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова. Преподаване на "Интегриране на дейности и документи" в профилираната подготовка по информационни технологии 329
Ивайло Дончев. Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери 335
Даниела Дурева-Тупарова, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова. Възможности за реализация на мeждупредметни връзки в обучението по информационни технологии в 7. клас 342
Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Атанас Атанасов. Модул за изследване стиловете на учене в системата за е-обучение Moodle 350
Валентина Захариева, Радка Токмакчиева. Една формула за определяне радиуса сферата, на описана около триъгълна пирамида 358
Елена Каращранова, Лилия Парашкевова. Интернет приложение "Комбинаторика и вероятности On line" 361
Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова. Състезателни задачи по информатика за 4-7 клас 367
Марин Маринов. Пресмятане на функция от матрица с MATHEMATICA 374
Свилен Маринов. Интегративност на математическите дисциплини, преподавани на студенти по икономика 381
Васил Милушев, Димитър Френкев. За един рефлексивен модел на обучение и негово приложение 385
Татьяна Сергеева, Илья Сербис. Интерактивная геометрическая среда как средство развития исследовательской деятельности школьников в процессе обучения геометрии 391
Марияна Соколова, Георги Тотков. Акумулативни тестови въпроси в обучението 396
Петко Стайнов, Станислав Иванов, Юлиана Пашкова. Технологично ориентирана магистърска програма по информатика 403
Тодоринка Стоева. Производна на сложна функция 410
Магдалина Тодорова. Верификация и валидация на реализациите на абстрактни типове данни 414
Георги Тупаров, Надежда Борисова. Интерактивна проверка на уменията за работа с MS Word 420
Богдан Христов. Онагледяване на алгоритмите за обхождане на граф 426
Ирина Шаркова. Приложение на Декартова координатна система за намиране на геометрични места от точки в 6 клас 431