SMB, 2009

МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклади на Тридесет и осмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България Боровец, 1-5 април, 2009

ПРЕДГОВОР 3
ЮБИЛЕИ
Грозьо Станилов. Първите сливенски математици Спиридон Ганев и Димитър Табаков 7
Евгения Великова, Мария Нишева. Обучението във ФМИ - единство на традиция и новаторство 13
Маргарита Спиридонова. 260 години от рождението на Лаплас (1749-1827) 21
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Ivan Dimovski. Nonlocal boundary value problems 31
Камен Иванов. Математически методи и съвременни тенденции при Глобалната Позиционираща Система (GPS) 41
Илия Буюклиев. Aлгоритми за класификация на комбинаторни обекти с отхвърляне на изоморфните в процеса на генериране 51
Leda Minkova. Stochastic Processes in Finance and Insurance 61
Mihail Konstantinov, Petko Petkov. Lyapunov majorants for perturbation analysis of matrix equations 70
Mariyan Milev, Aldo Tagliani. Discrete monitored barrier options by finite difference schemes 81
Oleg Mushkarov, Antoni Rangachev, Evgenia Sendova. Entering the world of mathematics research at school age 90
Krassimir Manev, Miloslav Sredkov, Tsvetan Bogdanov. Grading systems for competitions in programming 103
   
ДИСКУСИИ
Емил Колев. Извънкласна работа по математика 119
Емил Келеведжиев. Извънкласна работа по информатика 120
Ангел Ангелов. За обучението по информационни технологии в прогимназиалната образователна степен 121
Михаил Константинов, Владимир Тодоров, Петър Стоев. Анализ на резултатите от приема на студенти в УАСГ и ТУ-София - ДЗИ versus приемните изпити 122
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Radostina Encheva, Georgi Georgiev. On a group of elliptic linear-fractional transformations 125
Mariana Hadzhilazova, Ivaïlo M. Mladenov. On Evolutes of Nodary and Undulary Delaunay Curves 131
Petar Popivanov. An elementary proof of the localized subelliptic estimates for non-degenerate pseudodifferential operators of principal type 138
Tsetska Rashkova. Nilpotency in involution matrix algebras over algebras with involution 143
Vladimir Todorov, Atanas Hamamdjiev, Simeon Stefanov. A compatible metric for computing the dimension diameters of subsets of essential systems 151
Vesselin Videv, Zhivko Zhelev. Riemannian manifolds with idempotent Jacobi operators 155
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Boyko Bantchev. Saying the same in many languages 165
Vladimir Dimitrov. Conversion of process flow diagrams to activity diagrams 171
Dimitar Iliev, Stanimir Iliev. Dumping of capillary-gravity waves in a channel: the wedge dissipation effect 178
Pavlina Jordanova. Maxima of moving averages with noise in the Weibull max-domain of attraction 184
Vessela Stoimenova, Dimitar Atanasov. Analysis of a Test on Probability Theory 190
Krasimir Yordzhev. An example for the use of bitwise operations in programming 196
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Metodija Janceski. ICT in teachers' continuous education - worldwide experience and the Macedonian case 205
Ivanka Marasheva-Delinova. A workshop at the Sigma mathematical club at Hristo Botev Secondary school 212
Anton Mollov, Biserka Yovcheva, Peter Petrov. Internal contests as an element of the training of pupils for competitions in informatics 217
Филип Андонов. Системата Group MKA-2 - средство за подпомагане на обучението в областта "Вземанe на решения" 224
Димитър Белев, Василка Игнатова-Белева. Опростена система за създаване на компютърни тестове 232
Сава Гроздев, Светлозар Дойчев. Математическите игри като средство за откриване на математически таланти 237
Сава Гроздев, Веселин Ненков. Една крива от втора степен за две точки на Чева 245
Сава Гроздев, Тони Чехларова. Теоремата на Пик в извънкласно занимание с петокласници 249
Ивайло Дончев. Систематизиране на специфичните за C++ трудности при усвояване на понятията клас и обект в обучението по програмиране 257
Росица Донева, Георги Тотков, Елена Сомова. Към единна информационна образователна среда в България 268
Даниела Дурева-Тупарова, Катя Михова-Стоянова. Формиране на умения за самостоятелно учене в урок по информационни технологии в 7 клас 275
Кирил Иванов. За ефективността на обучението по обектно-ориентирано програмиране 282
Бисерка Йовчева. Един опит за реализация на начално обучение по програмиране на 10-11 годишни ученици на базата на спираловиден подход в обучението 289
Лиляна Каракашева-Йончева. Върху изучаването на един клас функции при студенти първокурсници 296
Снежана Костова. За професията и образованието на актюерите 301
Александър Николов, Ридван Исуфов. Технология за съхраняване и осъвременяване на диалогово-обучаващи програми 306
Филип Петров, Ридван Исуфов. Интернет базирана среда за разработка на диалогово-обучаващи програми по математика 312
Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Павел Бойчев, Евгения Сендова. Откривателството като част от преподаването в контекста на Информационните технологии 319
Маргарита Тодорова. Приложение на методите за разпознаване на образи в обучението по дискретна математика 329
Георги Тупаров. Възможности за управление на учебния процес в система за е-обучение Moodle 336