МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклади на Тридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Албена, 6-10 април, 2010

ПРЕДГОВОР   3
ЮБИЛЕИ
Петър Кендеров, Олег Мушкаров. Десет години Ученически институт по математика и информатика   7
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Peter Rusev. Riemann's hypothesis  21
Snezhana Gocheva-Ilieva. Application of MARS for the construction of nonparametric models  29
Павел Бойчев. Наука и Изкуство: История на взаимно вдъхновение  39
Emil Kelevedjiev, Iordanka Gortcheva. Method of linear programming as an idea for high school curriculum  49
Петър Кендеров. Иновации в математическото образование: европейските проекти InnoMathEd и Fibonacci  63
Кирил Банков. Проблеми в обучението на учителите по математика  73
   
ДИСКУСИИ И СЕМИНАРИ
Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, Николина Николова. Панелна дискусия на тема "ИКТ и в обучението по математика ли?"  89
Кирил Банков, Теодоси Витанов. Дискусия "Външното оценяване по математика, състояние и перспективи"  95
Таня Луканова, Ангел Ангелов. Дискусия "Външно оценяване на обучението по информационни технологии в прогимназиалния етап на основната образователна степен"  97
Петър Кендеров, Евгения Сендова. Семинар "Учителите и учениците в ролята на изследователи: проектите InnoMathEd и Fibonacci"  99
Снежана Гочева-Илиева, Пeтeр Кортеши. Семинар "Интерактивна математика" 101
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Ivan Dimovski, Yulian Tsankov. Nonlocal boundary value problems for two-dimensional potential equation on a rectangle 105
Ivan Dimovski, Yulian Tsankov. Explicit solution of Bitsadze-Samarskii problem 114
Elenka Gentcheva, Tsanko Gentchev. Factorizations of some groups of Lie type of Lie rank 4 123
Ivan Ginchev. l-stable functions and constrained optimization 129
Snezhana Hristova, Kremena Stefanova, Lozanka Trenkova. Noninear integral inequalities involving maxima 135
Nikolai Kutev, Velichka Milousheva. Complete integrability of a nonlinear elliptic system, generating bi-umbilical foliated semi-symmetric hypersurfaces in R4 141
Donka Pashkouleva. On a class of univalent functions with negative coefficients 149
Marta Teofilova. Lie groups as four-dimensional special complex manifolds with Norden metric 154
Vladimir Todorov, Petar Stoev. Every n-dimensional separable metric space contains a totally disconnected (n-1)-dimensional subset with no true quasi-components 160
George Venkov, Hristo Genev. Global results for solution to the mass-critical Schrödinger equation with convolution nonlinearity in Rn 162
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Boyko Bantchev. Understanding computing through defining its lexicon 171
Vladimir Dimitrov. Formal specification of relational model of data in Z-notation 178
Peter Gospodinov, Dobri Dankov, Vladimir Roussinov, Stefan Stefanov. Modeling of cylindrical Couette flow of rarefied gas between rotating cylinders 184
Mihail Konstantinov, Kostadin Yanev, Galina Pelova, Juliana Boneva. 2D apportionment methods 190
Hristina Kostadinova, Krasimir Yordzhev. A representation of binary matrices 198
Nikola Valchanov, Todorka Terzieva, Vladimir Shkurtov, Anton Iliev. Architecture of extensible computations driven systems 207
Krasimir Yordzhev, Hristina Kostadinova. Mathematical modeling of the weaving structure design 212
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Ivanka Marasheva-Delinova. How to select a topic for a project 223
Ivan Shotlekov, Asen Rahnev. Evaluating the quality of student web design projects 227
Petra Staynova. A problem on infinite series: difficult or easy? 237
Павел Азълов. Въвеждане на рекурсията чрез абстракция и редици от задачи 243
Силвия Баева. Оптимизация на учителския състав в училище 250
Димитър Белев, Василка Игнатова-Белева. Едно обобщение на Наполеоновите триъгълници 257
Климент Василев. Един начин за преговор на формулите по тригонометрия в средното училище 262
Евгения Великова, Деница Григорова, Марусия Славчова-Божкова. Анализ и влияние на приема с матура в кандидат-студентската кампания 2009 във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски" 268
Веселина Вълканова, Станимир Стоянов, Хюсеин Зедан, Иван Попчев. Модел за изследване на креативното мислене и действие на ученици 274
Стоянка Вълчева, Владимир Тодоров. За извънкласните форми на обучение по математика 281
Владимир Георгиев, Донка Даракчиева, Стоян Капралов. Международно отборно математическо състезание "Галилей" 287
Калин Георгиев, Димитрина Ставрова. Върху два подхода за преподаване на понятията в курса по компютърна топология 292
Ирина Горанова. Ролевата игра като форма на повишаване на творческата активност на учениците в часовете по информатика 300
Сава Гроздев, Веселин Ненков. Върху един клас криви от втора степен 306
Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова. Основни учебни дейности при обучението по информационни технологии 313
Даниела Дурева-Тупарова. Реализация на електронно-базирани курсове в магистърска програма за педагози 318
Кирил Иванов. Аргументиращо мислене в обектно-ориентираното програмиране при изграждането на фундаментални знания за програмирането 325
Бахсен Исмаилова-Исуфова, Ридван Исуфов. Голяма идея - все още с малка популярност 332
Маряна Кацарска, Маргарита Тодорова. Играта в обучението по математика в пети клас 340
Михаил Константинов, Владимир Тодоров, Галина Пелова, Юлиана Бонева. Използване на системата MATLAB в техническите университети 347
Христо Крушков, Мариана Крушкова, Виктор Атанасов, Маргарита Крушкова Компютърна система за обучение по програмиране 354
Нели Манева, Пламенка Христова Обектен подход към извънкласната работа по информатика за начинаещи ученици 359
Пламен Пенчев Характеристични свойства на някои многостени 368
Георги Тупаров Възможности за реализация на раздела "Създаване и публикуване на Интернет страници" в 8. клас 373
   
СЕКЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И СТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С МАТЕМАТИЧЕСКАТА НАУКА И ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ УЧЕНИ    
Андрей Андреев ИМИ на БАН - 10 години "Center of Excellence for Applications of Mathematics" 381
Muharem Avdispahic TEMPUS Project "SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences" (144703-TEMPUS-2008-BA-TEMPUS-JPCR) 385
Stefka Dimova Forward Look on Mathematics and Industry Project of the European Science Foundation 387