МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1313-3330

Доклади на Четиридесет и четвъртата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

СОК "Камчия", 2−6 април, 2015

ПРЕДГОВОР      3
   
ЮБИЛЕИ
Евгения Великова, Надя Златева. 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Свети Климент Охридски"      9
Р. Малеев. Академик Станимир Троянски на 70 години    19
Николай М. Янев. Един български гений в математиката и физиката    25
Елена Ап. Върбанова. Математикът, учителят и човекът чл.-кор. проф. дмфн Георги Брадистилов    35
Петър Кендеров, Олег Мушкаров, Борка Паракозова. Петнадесет години Ученически институт по математика и информатика    41
   
ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Martin Kassabov. Presentations of Finite Simple Groups and Applications    57
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Благовест Сендов, Христо Сендов. Аполарност    67
Vesselin Drensky. The Bulgarian solitaire and the mathematics around it    79
Angela Slavova. New leaders in mathematics. Fields medalists for 2014 year    92
Maria Nisheva-Pavlova. Application of semantic technologies in building digital library systems    99
Pierre Patie, Mladen Savov. Recent developments in exponential functionals of Lévy processes  109
Иван Тонов, Коста Гъров, Маргарита Върбанова, Даринка Гълъбова, Наталия Павлова, Илия Гюдженов. 125 години подготовка на учители по математика в България  119
Марин Л. Маринов. Обучение по математика със система за символно смятане  137
   
ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова. Общности в рамките на европейските проекти MaSciL и Scientix  151
Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова. Европейският проект KeyCoMath и ориентираното към усвояване на ключовите компетентности образование по математика  155
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Iliya Bouyukliev, Dusan Bikov. Applications of the binary representation of integers in algorithms for boolean functions  161
Ts. Genchev, E. Gencheva. (2,3)-Generation of the special linear groups of dimension 8  167
Miroslav K. Hristov. Bourgain algebras of some subalgebras of the disk algebra  174
Dimitar Razpopov. Four-dimensional Riemannian manifolds with two circulant structures  179
Nikolay Yankov, Milena Ivanova. Classification of binary self-dual [68, 34, 12] codes with an automorphism of order 11  186
Stela Zhelezova. On point-cyclic parallelisms of PG(3,7)  192
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Todor Cholakov, Dimitar Birov. Discovering classes suitable for splitting  199
Peter Gospodinov, Vladimir Roussinov, Dobri Dankov. The curvature effect on thermoacoustic waves in a Couette rarefied gas flow .  210
Pavel Iliev, Nina Pesheva, Stanimir Iliev. Contact angle hysteresis on rough doubly periodic micro-textured surfaces  216
Mihail Konstantinov, Galina Pelova, Daniel Peychev. Parliamentary elections: impact of voting abroad  223
Elitsa Raeva, Velizar Pavlov. Some approaches for modeling claims process in general insurance  233
Dimiter P. Tsvetkov, Lyubomir Ya. Hristov, Ralitsa L. Angelova-Slavova. Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system  239
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Boyko B. Bantchev. How not to fail proving Ceva’s theorem  249
Larisa Forkunova. Organization of schoolchildren’s research work in the area of mathematics applications within the "School−University" system.  258
Metodi Glavche, Risto Malčeski, Katerina Anevska. Errors made by students from fifth grade in Macedonia while studying mathematics  265
Maria Shabanova, Maria Pavlova. Pedagogical scenarios in the style of experimental mathematics  275
Сава Гроздев, Борислава Кирилова. Сравняване на българската образователна система и IB Програмата в областта на математиката  282
Сава Гроздев, Веселин Ненков. Конични сечения с колинеарни центрове  291
Сава Гроздев, Веселин Ненков. Обобщение на теоремата на Микел  299
Ангел Гушев. Математически проекти в динамични среди  306
Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова. Учебно съдържание на задачите по информатика в средното училище  312
Коста Гъров, Цветана Димитрова. Интегриране на знания и умения по математика и информатика чрез създаване на компютърни програми за решаване на диофантови уравнения  320
Емил Делинов, Иванка Марашева-Делинова. Приложение на облачни технологии за разширяване на електронна библиотека от ученически проекти  327
Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова. Различия в трудността при състезателни задачи по информатика за 7 и за 8 клас  335
Николина Николова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Татяна Димитрова. Изследователският подход в обучението − практически възможен, технологично подпомогнат  341
Пенка Рангелова, Зара Данаилова-Стойнова. Формиране на мотивация за учебна дейност при изучаване на понятието "Отношение"  348
Виктория Събева, Бисерка Йовчева. Спираловидния подход при изучаване на понятието "Производна на функция в точка"  353
Таня Тонова, Светослав Стаменов, Николина Николова. Един модел на изследване съответствието на учебните програми и държавните зрелостни изпити по математика  361