МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1313-3330

Доклади на Четиридесет и шестата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Боровец, 9−13 април, 2017

ПРЕДГОВОР      3
   
ЮБИЛЕИ
Димитър Скордев. 100 години от рождението на професор Ярослав Тагамлицки      7
Георги Ганчев. 110 години от рождението на академик Боян Петканчин (1907−1986)    17
Иван Тонов. 70 години от рождението на Любомир Давидов (1947−1998)    26
Евгения Сендова. Конструкционизмът като образователна философия и култура в български контекст − в памет на Сиймър Пепърт    29
Александра Соскова, Любомир Иванов, Иван Георгиев. За Димитър Скордев от неговите ученици    52
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Веселин Дренски. 70 години Институт по математика и информатика при БАН    65
Стойчо Язаджиев. Някои математически проблеми на общата теория на относителността    70
Neli Dimitrova, Mikhail Krastanov. Global asymptotic stabilization of a model of anaerobic bioreactor with methane production    80
Борислав Лазаров. Четвърт век турнир "Черноризец Храбър"  101
Nicholas G. Mousoulides. Mathematical modeling and design in the development of a professional learning community for STEM teachers  109
Пламен Матеев. Динамика на областите в математиката  121
Румена Калтинска. Виртуален музей Математиката и информатиката в България  130
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Aleksandar Bikov. New bounds on the vertex Folkman number Fv(2, 2, 2, 3; 4)  137
Mira Bivas. Measurability of generalised semicontinuous single- and set-valued mappings  145
Lyubomir Borissov, Assen Bojilov. Enumeration of the elements of GF(3m) with prescribed trace and co-trace  151
Tsanko Genchev, Elenka Gencheva. About the (2,3)-generation of the special linear groups of dimension 12  156
Hong Wang, Kristian Georgiev. On the size of unions of lines in n-dimensional vector spaces over finite fields satisfying the Wolff axiom  162
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Peter Gospodinov, Vladimir Roussinov, Dobri Dankov. Rarefied gas heat conduction between two coaxial cylinders under pulsating temperature boundary condition  171
Svilena Hristova. Texts, letter frequencies and variations − a method for optimization of the research  178
Iordan Iordanov, Andrey Vassilev. Strategic trade with partial local consumer protection  181
Pavlina Jordanova. Mixtures, compounds and inflations of negative multinomial distribution  187
Zlatogor Minchev. Hybrid threats identification in the new transformed reality  194
Zdravko D. Slavov, Christina S. Evans. Manipulation by merging in weighted voting games  201
Dimiter P. Tsvetkov, Lyubomir Ya. Hristov, Ralitsa L. Angelova-Slavova. Notes on the parameter estimation of some IRT models by means of the EM-algorithm  209
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Boyko B. Bantchev. Menelaus, Einstein, Peano and the proofs in geometry  221
Ангел Ст. Ангелов, Албена Д. Иванова-Неделчева. Развитие на изчислителни умения и умения за програмиране чрез използване на репродуктивeн модел на обучение по математика и информатика  230
Мария Браухле. Някои аспекти от курсове за учители върху прилагането на изследователски подход в математиката  238
Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова. Количествени изследвания върху резултатите от състезанието "Бобър − България"  246
Боряна Куюмджиева. Застраховка на велосипеди или как свързахме математиката с живота  252
Борислав Лазаров. Еволюция на идеи в задачи от турнира "Черноризец Храбър"  261
Борислав Лазаров, Албена Василева. Индекс на възрастовия фактор в темата за 5.−6. клас на ХХV турнир "Черноризец Храбър"  267
Николина Николова, Елиза Стефанова. Профилиращо обучение по информатика и ИТ − предизвикателство за учителите и обучаващите ги  273
Елица Пелтекова, Елиза Стефанова. Виртуална реалност в час за изследователско обучение "извън" клас  280
Филип Петров. Методи за справяне с механичното преписване на доклади от студенти по един IT-учебен предмет  287
Димитрина Полимирова. Нова образователна инициатива за изграждане на дигитални компетентности по компютърна и информационна сигурност  293
Красимир Харизанов, Деница Харизановa, Наталия Павлова. Web базираните методически платформи − новите перспективи пред съвременния преподавател  301
Динко Цвятков. Работа със задачи с отворен край и учебни ситуации в помощ на изследователското учене  307
   
ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова. Довиждане, Mascil! Здравей, Scientix3! (Конференцията Educating the Educators II)  319
Toni Chehlarova, Petar Kenderov, Evgenia Sendova. A European network for professional development of teachers (and the role of IMI−BAS as a centre for inquiry based mathematics and informatics education)  328
   
КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова. Квалификационен курс "Изследователски подход в образованието по математика"  339
Марусия Славчова-Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов. Квалификационен курс за учители "Анализ на данни и графичното им представяне чрез компютър"  343