МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS

ISSN 1313-3330

Доклади на Петдесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България
Proceedings of the Fiftieth Jubilee Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians

2021 г.

Начална страница 1
Програмен комитет, Организационен комитет и Редакционна колегия 2
Program Committee, Organizing Committee, and Editorial Board 3
Предговор 5
   
ЮБИЛЕЙНИ ДОКЛАДИ / ANNIVERSARIES
Албена Василева, Николай Николов. Петдесет пролетни конференции на СМБ - традицията продължава 9
Петър Кендеров. Академик Веселин Стоянов Дренски на 70 години 23
Недю Попиванов, Николай Кутев. Академик Петър Попиванов на 75 години - един живот между математиката и Достоевски 32
Петър Попиванов. Професор дмн Рачо Денчев на 90 години 39
   
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / PLENARY TALKS
Vladimir Georgiev. Evolution flow and ground states for fractional Schrödinger-Hartree equations 45
Ludmil Katzarkov. Stability conditions and spectra 55
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА / INVITED TALKS
Galia Angelova, Maria Nisheva-Pavlova, Avram Eskenazi, Krassimira Ivanova. Role of education and research for artificial intelligence development in Bulgaria until 2030 71
Emanouil Atanassov. Deterministic algorithm for optimising the direction numbers of the Sobol’ sequence 83
Peter Danchev, Esther García, Miguel Gómez Lozano. On some special matrix decompositions over fields and finite commutative rings 95
Sevdzhan Hakkaev. Hamilton's instability index and applications to periodic waves 102
Красимир Манев. 50 години от публикуването на теоремата на Кук 111
Елиза Стефанова, Красен Стефанов. От костенурката до питона: Обучението на учители по информатика и информационни технологии и промените в учебните програми 123
Иван Тонов. Подготовката на учителите по математика – един стар и все още открит въпрос 133
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
SECTION A: MATHEMATICAL STRUCTURES
Lyubomir Borissov. On the distinctness of some ternary Kloosterman sums 139
Peter Rashkov. Stability analysis of a model for a vector-borne disease with an asymptomatic class 144
Turhan Syuleymanov. Linear stability of periodic waves of the coupled nonlinear wave equations 150
Gergana Tcvetkova. On symmetric positive solutions of p-Laplacian differential equation with variable coefficients 156
Tatyana Todorova. Lagrange's four square theorem with almost-prime numbers having a special form 163
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
SECTION B: MATHEMATICAL MODELLING AND INFORMATICS
Kosto Mitov. A limit theorem for the maximum of random variables with logarithmic distribution 179
Milena Petrova, Philip Petrov. A new method for manual measurements of inhibition zones with the Bauer-Kirby disk susceptibility test 185
Valentina Petrova. A decision hierarchical model of cyber security risk assessment 191
Ivaylo Staribratov. Some notes on the solutions of transportation problems 196
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
SECTION C: EDUCATION IN MATHEMATICS AND INFORMATICS
Nadezhda Aplakova. Bridging the gap between school and competitive mathematics: an example 203
Veselina Jecheva, Evgeniya Nikolova. Information security awareness level evaluation among Bulgarian public and local administration employees 209
Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev, Evgeniya Nikolova. Fostering technology-enhanced learning and digital innovations in schools – key factors and challenges 215
Добринка Бойкина. Относно разбирането в обучението по математика 222
Пенка Георгиева, Соня Димова. Отдалечено обучение през 2020 година от първа линия: опитът на една елитна гимназия 231
Пенка Георгиева, Евгения Николова. Развитие на комуникационни компетентности чрез обучението по висша математика 238
Тодорка Глушкова, Венета Табакова-Комсалова. Някои аспекти за приложение на изкуствения интелект в училищното образование 245
Цветелина Желязкова, Добринка Бойкина. Използване на евристичен подход при обучението по математика в 6.–7. клас 252
Лиляна Каракашева, Антоанета Ковачева. Образователният потенциал на кръстословиците в обучението по математика 261
Маня Манева. Математическа грамотност и грамотност по математика 267
Юлия Нинова, Слави Кадиев. Частнопредметна технология за съставяне на дидактическа система от задачи 271
Георги Пашев, Росица Донева, Силвия Гафтанджиева. Приложение на акумулативни фреймови модели в обучението по програмиране 284
Елица Пелтекова, Елиза Стефанова. Интегриране на виртуална реалност в учебния процес 290
Петко Петков, Михаил Константинов. Използване на формата на Вейр при численото определяне на жордановата форма на матрица 298
Стефана Петрова. Припокриване на математическата ключова компетентност с други компетентности 308
Евгения Сендова. Още веднъж за качеството на образованието в дигиталната ера: в памет на Благовест Сендов 314
Нели Тодорова, Десислава Кръстева. Компютърното моделиране в помощ на обучението по математика в начален етап 331
Вера Шопова. Интерактивността – ключ към успешното образование 337
   
МИНИСИМПОЗИУМ / MINISIMPOSIUM
Julian Revalski, Mladen Savov. Recent developments in modelling COVID-19 pandemic 345
   
ПРОЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
PROJECTS OF EUROPEAN AND NATIONAL SIGNIFICANCE
Toni Chehlarova, Krassimira Ivanova, Petar Kenderov, Evgenia Sendova. IMI-BAS continues to convey in Bulgaria the Scientix support for STEM teachers 349
Нели Димитрова, Петър Бойваленков, Петя Динева, Цвятко Рангелов, Петър Рашков, Венелин Тодоров. Компютърно и математическо моделиране в Националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" 356
Павлин Петков, Севдалина Георгиева, Елена Колева. Математика в електронна среда Geogebra Activity (MGA) 373