лого на проекта

Барометър на достъпността
Дигитална достъпност за хора със специални потребности:
методология, концептуални модели и иновативни екосистеми


За проекта

          В настоящия научно-изследователски проект ще се извършат фундаментални научни изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии и частично в хуманитарни науки и обществени науки за наличието / подобрението на дигиталната достъпност на разнородни обекти и знания за хора със зрителни и когнитивни ограничения. Изследванията ще са ориентирани към:
  1. проучвания и създаване на нови методи и модели за оценка на дигитална достъпност на разнородни обекти: документи, сайтове, софтуер и сериозни игри;
  2. систематизация на съществуващите средства и технологии за дигитална достъпност на тези обекти;
  3. разработване на концептуални модели, обобщаващи добри практики;
  4. създаване, подбор и публикуване на колекция от цифрови ресурси в изследваната област с учебни цели.
Изследваната област е особено актуална, но недостатъчно изследвана у нас, а същевременно приоритетна в Европейската научна общност.

Цел на проекта

          Научните цели на екипа, с доказан опит в успешни проекти по темата, е да постигне социално значими уникални за България и фундаментални научни резултати в областите: технологии за достъпност (Accessibility) за хора с увреждания, систематизация на методи за достъпност на цифрови обекти данни, създаване на иновативна методология за изграждане на достъпни среди и системи, управление, обработка и анализиране на данни, подобрена визуализация/ представяне за хора със специални потребности.

Задачи на проекта

          Проектът планира четири работни пакета със следните основни задачи:
  1. задълбочени проучвания, анализ и подбор на успешни в европейски и световен мащаб решения за дигитална достъпност;
  2. разработка на методология за дигитална достъпност в български условия;
  3. създаване на оптимални и приложими концептуални модели за дигитална достъпност;
  4. контекстно-зависимо използване и споделяне на съдържание в достъпни социално-обосновани екосистеми;
  5. разпространение на резултатите и специализирано обучение за дигитална достъпност, вкл. и с роботизирани технологии на хора с увреждания;
  6. разработване на достъпни хранилища и софтуерни среди със свободен достъп за по-пълноценно достигане до знанието в цифрови колекции в област културно наследство.
Част от проектния екип са изследователи със зрителни ограничения, което увеличава достоверността на представената научна методология за дигитална достъпност и ще добави уникален характер на очакваните резултати.

          Придобиването и разпространението на резултатите от проекта в изследваната тема ще се случва при неизключителни и недискриминационни условия, съобразно изискванията за отворена наука и без пряко търговско приложение. Проектните резултати ще съдействат за насърчаване на технологичния трансфер и иновативното развитие на техническите, хуманитарните и обществените науки, както и за решаването на важни проблеми в областта на достъпното образование и обучението през целия живот.

Партньори

Базова организация:
          Институт по математика и информатика при Българска академия на науките

Партньорска организация:
          Институт по роботика при Българска академия на науките

Ръководител на научния колектив:
          проф. д-р Галина Богданова, ИМИ-БАН.