Петко Ст. Петков
стр. 11 - 13
Заглавие: Уста Колю Фичето – Архитектурният гений на българското възраждане
Автори: Петко Ст. Петков

Абстракт: В доклада се разглежда ролята и значението на големия български архитект Никола Фичев в контекста на прехода на българското общество към модерността.

Ключови думи: Възраждане, архитектурно наследство, велик български архитект Никола Фичев

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Petkov, P. (2016). Master Kolyo Ficheto – Architectual Genius of Bulgarian Renaissance. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–13
Галина Богданова
стр. 14 - 28
Заглавие: Нови интердисциплинарни методи и технологии в областта на културно-историческото наследство
Автори: Галина Богданова

Абстракт: Разгледани се актуални въпроси, свързани с използването на интердисциплинарни методи, технологии и екипи в разработки от различни области. Разгледани са приложения на информационните и комуникационни технологии за съхраняване, защита и представяне на знания в областта на културно-историческото наследство за региона на Велико Търново, както и в други научни направления като особено внимание е отделено на новите изследвания и създаването на цифрови хранилища.

Ключови думи: Дигитални технологии, интердисциплинарни методи, културно-историческото наследство, съхраняване, защита и представяне на знания, облачни технологии

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Bogdanova, G. (2016). New Interdisciplinary Methods and Technologies in the Field of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 14–28
Мирко Робов
стр. 29 - 33
Заглавие: Човешко изображение върху сграфито съд от югоизточния сектор на Трапезица
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Групата на човешките изображения върху сграфито съдове от периода на столично Търново, е сравнително най-малката. Това са единични находки. Общото при тях е отсъствието на каквито и да е данни за персонализиране на съответното изображение. Определено изключение в този смисъл прави единствено групата на сграфито съдове с подглазурни монограми.
Докладът е частично подпомогнат по проект "Север +".

Ключови думи: Археологически проучвания, битова керамика от средновековния период

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Robov, M. (2016). Human Image on Sgraffito Court of Southeastern Sector of Trapezitsa. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 29–33
Даниела Атанасова
стр. 34 - 39
Заглавие: ATHENA Plus – Агрегатор на добри дигитални практики в европейската култура
Автори: Даниела Атанасова

Абстракт: Как рационално за се възползваме от възможностите, които ни предоставя европейската политика в образованието и културата за модерно и равностойно представяне на българските исторически ценности и съвременни творчески постижения. Отговорът е стратегически известен и споделен от всички (Стратегическият подход към тази цел вече се използва ефективно от европейските културни институции ) – европейският интернет портал EUROPEANA - с отворен достъп до културно-историческото наследство в страните от ЕС. Конкретните стъпки за осъществяването на тази стратегия от българските институции - особено по-малките – обаче са неуверени поради ограничените финансови ресурси и сериозните опасения за нарушаване на авторските права.

Ключови думи: Цифрови библиотеки, Европеана, цифрови ресурси

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Atanassova, D. (2016). ATHENA Plus – Good Digital Practices Aggregator in European Culture. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 34–39
Николай Ноев, Галина Богданова
стр. 40 - 49
Заглавие: Oнлайн платформа за представяне на обекти на културно-историческото наследство от тип камбани
Автори: Николай Ноев, Галина Богданова

Абстракт: Разглеждат се въпроси, свързани с изследвания за съхраняване и представяне на знанията за ценните за нашата култура камбани. Създаден и реализиран е модел на онлайн платформа "Мултимедиен фонд BellKnow", съдържаща цифрови ресурси и семантично-базирано знание за обекти камбана. Представени са разработените в платформата функционални модули за оптимизация и автоматизация, базирани на онтологичния модел на знание за предметната област.

Ключови думи: Дигитализация, културно-историческо наследство, Онлайн платформа, Семантична мрежа

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Noev, N., Bogdanova, G. (2016). Online Platform for Presentation of Bell Objects in the Field of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 40–49
Михаела Кръстева
стр. 50 - 61
Заглавие: Технологичен напредък в изкуството на XXI век и влияние върху артистите
Автори: Михаела Кръстева

Абстракт: Цифровите технологии разкриват изцяло нова вселена за артистите с въвеждането на методи за бързо редактиране, възпроизвеждане и копиране. Възможностите, които предоставят тези методи оформят представата ни са това какво е изкуството днес, представянето в различна среда и начина по който изкуството се преживява. Тази статия разглежда съвременни артисти и техният високо иновативен подход в представяне на съвременни инсталации. Творците на съвременно изкуство са повлияни същински от технологичните възможности, с които свободно могат да се изразяват и прилагат в творбите и принципите на естествената красота.

Ключови думи: Дигитални технологии, изкуство

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Krasteva, M. (2016). Technology Advance in 21st Century’s Art and Its Influence on Artists. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50–61
Невена Джуркова
стр. 62 - 74
Заглавие: Примери и възможни приложения на идеята за изработване на 3D проект на църквата "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир
Автори: Невена Джуркова

Абстракт: Публикацията се фокусира върху необходимостта от своевременна дигитализация на архитектурното, стенописно и иконно наследство на църквата "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир. Илюстрира ползите от дигитализиране и по-конкретно тези от изработването на виртуален 3D макет на храма. Привежда редица примери, демонстриращи реални облекчения в процеса на задълбочено научно изследване на църквата, касаещи както работата на терен, така и последващите я анализи и обобщения, с цел достигане на удовлетворяващи резултати. Дигитализацията е разгледана и в контекста на превенция на съборната църква, като част от националното ни културно-историческо наследство, позиционирано в застрашена среда.

Ключови думи: Преображенски манастир, визуализация, виртуална 3D визуализация, 3D проектиране, 3D модел, дигитализация, стенописи, фасадна украса, архитектурно заснемане, реставрации

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Dzhurkova, N. (2016). Examples and Applications of the Idea of Making a 3D Project of the Main Church of Monastery of the Holy Transfiguration of God. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 62–74
Гита Сенка, Сандра Плота, Мария Монова-Желева, Янислав Желев, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова
стр. 75 - 79
Заглавие: Технологично-разширено преподаване на точна наука чрез изкуство
Автори: Гита Сенка, Сандра Плота, Мария Монова-Желева, Янислав Желев, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова

Абстракт: Статията представя подход на преподаване на точни науки с помощта на изкуство и технологични средства. Предени са множество дейности за постигане на основната цел - да се подобри математическата грамотност на младите хора чрез осигуряване на съвременен подход, основащ се на ИКТ-базиран подход за подобряване на разбирането за математиката чрез изкуства.

Ключови думи: Процес на преподаване-обучение, технологично-разширено обучение, математика, изкуство

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Senka, G., Plota, S., Monova-Zheleva, M., Zhelev, Y., Luchev, D., Paneva-Marinova, D. (2016). Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 75–79
Мирена Тодорова
стр. 80 - 85
Заглавие: Дигитален маркетинг в полза на културно-историческото наследство
Автори: Мирена Тодорова

Абстракт: Демонстрацията на изследването показва как новите цифрови медии могат не само да се използват за запазване на културно-историческото наследство на една страна, но също така да бъдат доста успешни в насърчаване и достигане на подходящата аудитория по правилния начин.
Показва текущите дигитални маркетинг тенденции и как те променят медиите, процесите на пътуване, на разбиране, на изследване и използване на културно-историческото наследство.
Събраните данни, наблюдения и проучвания показват примери за представяне на културни или исторически обекти и места, чрез цифрови инструменти и приспособления.

Ключови думи: Културно-историческо наследство, опазване и представяне, дигитален маркетинг, нова онлайн медиа

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Todorova, M. (2016). Digital Marketing for the Benefit of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 80–85
Негослав Събев
стр. 86 - 90
Заглавие: Пътешествие във виртуалния свят без монитор и мишка
Автори: Негослав Събев

Абстракт: Разгледани са въпросите с достъпността на хората с увреждания във виртуалния свят. Описани са проблемите, срещани от незрящия потребител на Интернет. За премахването на тези бариери и превръщането на уеб пространството в достъпна среда се прилагат стандарти и насоки за уеб достъпност.

Ключови думи: Уеб достъпност, интернет

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Sabev, N. (2016). A Journey through the Virtual World without Monitor and Mouse. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 86–90
Евгени Коев
стр. 91 - 99
Заглавие: Нови открития, свързани с Ивановските скални манастири
Автори: Евгени Коев

Абстракт: Скалната обител "Белберницата" при с. Иваново до този момент остава в периферията при изследването на Ивановските скални манастири. След описанието на "двете пещери" от Карел Шкорпил, сведенията за "други две църкви", от Асен Василиев и общото известие за част от стенопис, от Л. Мавродинова, по-сетнешни изследвания и дори общи описания на този комплекс липсват. След проведените наблюдения в района и осъщественото подробно картиране на централната част на обекта от спелеолози от ПК "Дервент" и младежи от Ученически спелеоклуб при ПГТ "Д-р В. Берон" – В. Търново се представи реалистична архитектурно-пространствена възстановка на централната част на скалната обител. Продължилите изследвания в района допълват информацията за мястото и значението на манастира, сред останалите скални обители в района на местността "Писмената". За пореден път се потвърждава тезата, че именно тук е била пещерата и скалната църква "Св. Преображение" изсечени от патриарх Йоаким I, Търновски и неговите ученици.

Ключови думи: Ивановски скални манастири, Белберницата, патриарх Йоаким I, скална църква "Св. Преображение", скална килия, Ивановски стенописи

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Koev, E. (2016). New Discoveries Related to Ivanovo Rock Monastery. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 91–99
Георги Георгиев, Трифонка Попниколова, Марияна Георгиева-Гроссе
стр. 100 - 116
Заглавие: Проучвания на просветното дело в края на миналото столетие за регион Велико Търново (частен архив)
Автори: Георги Георгиев, Трифонка Попниколова, Марияна Георгиева-Гроссе

Абстракт: Проучено е просветното дело в края на миналия век за региона на гр. Поликраище. Разгледани са ключовите събития от дейността на Никола Георгиев Попниколов – директор за най-дълъг период (1959-1987) на училището "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Поликраище, област Велико Търново за цялото си съществуване. Неговите ерудиция, амбиция, енергия, широко мислене, талант за административна дейност и упоритост му позволяват за периода на неговото ръководене да доведе до възраждане на образованието в селото и повиши нивото му до най-добрите в страната. С реализирането на програма за изграждане на съвременни условия за обучение променя изцяло облика на училището. Той остави незаличима следа в историята на Поликраище и има решаващ принос за успеха на хиляди негови жители. Неговата дейност е колосална и няма с какво тя да бъде измерена или оценена.

Ключови думи: История на образованието, педагогика, учебно дело

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Georgiev, G., Popnikolova, T., Georgieva-Grosse, M. (2016). Studies of Educational Work at the End of the Last Century in region Veliko Tarnovo (private archive). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 100–116
Паскал Пиперков
стр. 117 - 126
Заглавие: Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход "Св. Иван Рилски" 2015
Автори: Паскал Пиперков

Абстракт: В подкрепа на идеята за създаване на български маршрут по подобие на поклонническите пътища към Сантяго де Компостела са проучени места, свързани с почитта към св. Иван Рилски. Разработен е маршрут и е реализиран Поклоннически поход "Св. Иван Рилски" 2015. Събитието е представено с подробна хронология.

Ключови думи: Културен туризъм, поклонничество, св. Иван Рилски

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Piperkov, P. (2016). Studies of Places, Related to St. John of Rila. Chronology of the Pilgrimage March "St. John of Rila" 2015. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 117–126
Елена Шатько
стр. 127 - 140
Заглавие: Церковные колокола XVI-XIX веков: культурно-историческое наследие западной Беларуси
Автори: Елена Шатько

Абстракт: Статья впервые представляет информацию об исторических колоколах, которые были паспортизированы в 287 православных храмах во время многолетних этнографических экспедиций автора на территории западной части республики, а также получены из музеев, церковных и государственных архивов Польши, России, Литвы и Беларуси. В представленной таблице выделены графы: место нахождения (храм или музей) и жертвователи кампанов, содержание надписи, размеры, год отливки и др.

Ключови думи: Паспортизирование колокола, комплексное исследование колокола, исторические и православное наследие

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Shatko, E. (2016). Church Bells of XIV-XIX Centuries: The Cultural and Historical Heritage of the Western Belarus. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 127–140