Петко Ст. Петков
стр. 12 - 19
Заглавие: Културно-историческото наследство в Шипченския проход и развитието на културния туризъм
Автори: Петко Ст. Петков

Абстракт: В статията се разглеждат негативните последици за културния туризъм и паметниците на културно-историческото наследство в Шипченския проход в резултат от преименуването на връх "Свети Никола" на втори връх Шипка през 1977 г.

Ключови думи: Връх "Свети Никола", връх Шипка, културно-историческо наследство, национална памет, Паметник на свободата

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Petkov, P. (2017). Cultural and Historical Heritage in the Shipka Pass and the Development of Cultural Tourism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 12–19
Мирко Робов
стр. 20 - 32
Заглавие: Още за гробовете на руски военни в двора на "Св. 40 мъченици"
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Представени са изследвания, свързани с археологически проучвания и разкопки на гробовете на руски военни в двора на църквата "Св. 40 Мъченици" във Велико Търново.

Ключови думи: Археология, разкопки, Руско-турска война, войнишки гробове, погребения, църква "Св. Четиридесет мъченици", църковен некропол, украсата от ковчезите, униформи

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Robov, M. (2017). More About the Graves of Russian Soldiers in the Yard of "St 40 Martyrs". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 20–32
Мирко Робов
стр. 33 - 44
Заглавие: Епископията на Трапезица. Опит за реконструкция
Автори: Мирко Робов

Абстракт: В статията са представени резултати от проучванията на феодалния комплекс при църква №3 в югоизточния сектор на средновековната крепост Трапезица, извършено в периода 2010-2014 г. От придобитите при проучванията данни е създадена пълна дигитална обемно-пространствена възстановка на някои от елементите на комплекса.

Ключови думи: Средновековна крепост Трапезица, епископия, дигитална обемно-пространствена възстановка

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Robov, M. (2017). The Bishop’s Church of Trapezitsa. An attempt to reconstruct. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 33–44
Евгени Коев
стр. 45 - 59
Заглавие: Игуменарницата в манастира "Свето Преображение Господне" от Ивановските скални манастири
Автори: Евгени Коев

Абстракт: Скалният манастир "Св. Преображение Господне" (Белберницата, Берберницата), като част от комплекса на Ивановски скални манастири е известен от десетилетия. Последните години той се проучва детайлно от членове на ПК "Дервент" и младежи от Ученически спелеоклуб при ПГТ "Д-р В. Берон", В. Търново. Допълнение към цялостното проучване и описание, като част от съхраняване на наскалното културно наследство, е локализирането, картирането и описанието на най-западната скална килия с фрагменти от стенописи, обосновано наречена "Игуменарницата" от изследователя на скалната обител. Описаната монашеска килия е една от най-представителните, в целия скален комплекс при с. Иваново, което дава основание да бъде подчертано нейното по-особено предназначение за осигуряване подслон на най-високо поставения, предстоятеля, игумена на монашеската обител. В този ред на мисли, се допуска възможността, същата да е била и килията подслонявала основателя на манастира и пръв негов игумен, Патриарх Йоаким І Търновски.

Ключови думи: Ивановски скални манастири, скален манастир "Свето Преображение Господне", Патриарх Йоаким І Търновски, скални монашески килии, Белберницата

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Koev, E. (2017). The "Abbot Dwelling" in the Monastery of the Holy Transfiguration of God, Part of the Rock Hewn Churches of Ivanovo. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 45–59
Галя Тодорова
стр. 60 - 69
Заглавие: Богослужебно последование в литийните шествия според ръкописите, съхранявни в Научен архив, БАН, сбирка X, със сигнатура №48, 50, 52 и 53
Автори: Галя Тодорова

Абстракт: Докладът "Богослужебно последование в литийните шествия според ръкописите, съхранявани в Научен архив, БАН, сбирка X, със сигнатура № 48, 50, 52 и 53" разглежда процесиите, характерни за XV и XVI век. Четирите писмени паметника представят различни варианти на литиите – празнична и заупокойна. В два от ръкописите (№50 и №53) литийните шествия са последвани от молитви. Служебник №52 съдържа празнична лития с части от утренни евангелия, а Служебник и Молитвеник №48 е съхранил вариант на празнична и заупокойна лития.
Извършваните литийни шествия са били съобразени с Йерусалимския устав, но редът им не е бил с установено съдържание. Може да обобщим, че религиозната процесия като цяло е съхранила достатъчно много от местните обичаи и вярвания. През 15 и 16 век тя е най-многообразната форма на церемония.

Ключови думи: Евангелие, литийни, шествия, ръкописи, молитви

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Todorova, G. (2017). Liturgical Order in the Religious Processions According to Manuscripts Stored in the Scientific Archives, BAS, Collection X, with Signature № 48, 50, 52 and 53. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 60–69
Евгени Коев, Паскал Пиперков
стр. 70 - 100
Заглавие: За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. Хронология на Поклоническия поход "Св. Иван Рилски" 2016
Автори: Евгени Коев, Паскал Пиперков

Абстракт: В статията се дават теоретични и практически съображения относно възстановяване пътя на мощите на св. Иван Рилски, които са пренесени от Средец в Търновград през 1195 г. С подробна хронология е представен Поклонническият поход "Св. Иван Рилски" 2016, по време на който за първи път изцяло пеша е изминат участъкът от Мъглиж до Велико Търново.

Ключови думи: Български светци, свети мощи, поклонничество

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Koev, E., Piperkov, P. (2017). On the Route of Transfer of the Relics of St. John of Rila from Sredetz to Tarnovgrad in 1195. Chronology of the Pilgrimage March "St. John of Rila" 2016. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 70–100
Елена Шатько
стр. 101 - 116
Заглавие: Колокольный фонд Беларуси: статистические итоги паспортизации
Автори: Елена Шатько

Абстракт: В 2003–2014 гг. впервые в белорусской кампанологии осуществлено многолетнее исследование с целью паспортизации исторических колоколов Беларуси. В статье представлена статистика сохранившихся богослужебных инструментов – памятников культуры белорусского народа XVI – начала XX вв.

Ключови думи: Колокол, исторические колокола, колокольный фонд Беларуси, паспортизация колоколов, богослужебный инструмент, памятники культуры.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Shatko, E. (2017). Bells Fund of Belarus: Statistical Results of Certification. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 101–116
Светлана Дяконова-Арсен, Елена Дяконова
стр. 117 - 125
Заглавие: Историята и настоящето на две възрожденски къщи от Банско (Хадживълчевата и Тодевата)
Автори: Светлана Дяконова-Арсен, Елена Дяконова

Абстракт: Целта на настоящия доклад беше да проследим през годините съдбата на две знакови за Банско възрожденски къщи – Хадживълчевата и Тодевата. Историческите превратности променят живота на хората, но също така и на къщите, понякога поставяйки под въпрос самото им физическо оцеляване.

Ключови думи: Възрожденски къщи, Хадживълчевата къща, Тодевата къща, Банско

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Diakonova-Arsen, S., Diakonova, E. (2017). The History and the Present of two Renaissance Houses from Bansko (Hadjivulcheva and Todeva). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 117–125
Жолт Ласло Маркус, Тибор Скалицки, Габор Капоши, Миклош Вереш, Гита Сенка, Любомил Драганов, Радослав Павлов, Детелин Лучев
стр. 127 - 137
Заглавие: Приложения на системата GUIDE&HAND за Българско културно наследство
Автори: Жолт Ласло Маркус, Тибор Скалицки, Габор Капоши, Миклош Вереш, Гита Сенка, Любомил Драганов, Радослав Павлов, Детелин Лучев

Абстракт: Докладът представя интегрирането на цифрови библиотеки и мобилни приложения за българско културно наследство: мултимедийните среди (Виртуална енциклопедия на българската иконография, мултимедийния архив за камбани BellKnow и уеб сайта на Международната конференция за цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство) и мобилните приложения (GUIDE@HAND Велико Търново, BOOK@HAND BIDL, INFO@HAND DIPP, BOOK@ HAND Bells).

Ключови думи: цифрови библиотеки, мобилни приложения, българско културно наследство, Guide@Hand.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Márkus, Z., Szkaliczki, T., Kaposi, G., Veres, M., Senka, G., Draganov, L., Pavlov, R., Luchev, D. (2017). The History and the Present of two Renaissance Houses from Bansko (Hadjivulcheva and Todeva). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 127–137
Галя Георгиева-Цанева
стр. 138 - 147
Заглавие: Същност на интерактивните системи, сигурност и достъпност
Автори: Галя Георгиева-Цанева

Абстракт: Докладът разглежда понятието интерактивност и различните нейни форми в дигитална среда. Посочени са характеристиките на интерактивната комуникация в процеса на обучението и се разисква въпроса за сигурността и достъпността на интерактивните системи.

Ключови думи: Интерактивност, сигурност на системите, достъпност.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Georgieva-Tsaneva, G. (2017). Nature of Interactive System, Security and Accessibility. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 138–147
Тодор Тодоров, Галина Богданова, Николай Ноев
стр. 148 - 155
Заглавие: Съвременни методи и технологии за представяне и защита на цифрови обекти в областта на културно-историческото наследство
Автори: Тодор Тодоров, Галина Богданова, Николай Ноев

Абстракт: Разгледани са проблеми, свързани със съхранението и опазването на цифровите ресурси от областта на културното наследство. Изследвани са съществуващите технологии и са разработени съвременни методи за организиране, представяне и защита на специализираните цифрови колекции в системата "Север+".

Ключови думи: Цифровизация, технологии за съхранение, методи за организация и защита на данните, воден знак

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Todorov, T., Bogdanova, G., Noev, N. (2017). Modern Methods and Technologies for Preservation and Protection of Digital Objects from the Area of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 148–155
Галина Богданова, Негослав Събев
стр. 156 - 163
Заглавие: Достъпност на туристическите услуги за хора с увреждания
Автори: Галина Богданова, Негослав Събев

Абстракт: Потребностите от достъп до културни ценности са присъщи за голяма част от обществото. Хората с увреждания не са изключение. На лице са законови и технологични предпоставки за осъществяване на този достъп, но реалността показва, че малка част от музеите в България предлагат равнопоставен и пълноценен достъп до културното богатство.

Ключови думи: Хора с увреждания, физическа достъпност, сензорна достъпност, дигитална достъпност, културен туризъм

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Bogdanova, G., Sabev, N. (2017). Accessibility of Tourist Services for People with Disabilities. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 156–163
Мариана Праматарова
стр. 164 - 173
Заглавие: Стандарти и съвременни подходи за представяне на музеите
Автори: Мариана Праматарова

Абстракт: Темата разглежда съвременните стандарти и подходи за представянето на музейни експозиции, експонирането им във виртуална среда, дигитализация и модернизация на музейните колекции, интерактивни технологии, проблемни области и добри практически решения.

Ключови думи: стандарти, ИКОМ, дигитализация, виртуални музеи, документиране на колекции, информационно общество, метаданни, цифрови изображения, документиране на музейни предмети, виртуална комуникация.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Pramatarova, M. (2017). Standards and Contemporary Approaches for Museum Presentation. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 164–173
Драгомир Томов
стр. 175 - 182
Заглавие: Йосиф Буреш. Щрихи от историята на фотографията в България. По документи от личния архивен фонд на акад. Иван Буреш
Автори: Драгомир Томов

Абстракт: Настоящата публикация представя някой моменти от живота на един от първите фотографи в България. Разгледани са някой от запазените архивни документи, които свидетелстват за неговия живот и дейност. Te са запазени благодарение на неговия син акад. Иван Буреш и се съхраняват в Научния архив на БАН.

Ключови думи: Фотография; документално наследство; Йосиф Буреш.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Tomov, D. (2017). Joseph Buresh. Moments of the Life of Photography in Bulgaria. According to Documents Preserved in the Personal Papers in a Archive of Ivan Buresh. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 175–182
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
стр. 183 - 192
Заглавие: Човекът от деветия кръг на ада. Личният архив на д-р Петър Дертлиев
Автори: Габриела Вапцарова, Дарина Илиева

Абстракт: "Българин съм и съм горд от това!
Вярвам в труда и таланта на целия народ.
Обичам живота във всичките му багри и форми.
Обичам човека.
Обичам България!"
С тези думи на д-р Петър Дертлиев можем да започнем редовете, посветени на големия български социалдемократ и неговото документално наследство. Личност, която в началото на промените след 1989 г. стана символ на борбата за демокрация.
Архивното наследство на Петър Дертлиев е богат източник на информация за неговите мисли, чувства и действия от 1989 г. до кончината му през 2000 г., за професионалния му път на политик и парламентарист, за съдбата на социалдемокрацията в България, за обединението на лявото пространство. Не случайно го наричат патриарх на българската социалдемокрация.

Ключови думи: Демокрация, Парламент, България, Архив

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Vaptcarova, G., Ilieva, D. (2017). The Human from the Nine Circle of the Hell. The personal archive of Dr. Peter Dertliev. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 183–192
Негослав Събев
стр. 193 - 198
Заглавие: Пътешествие на тъмно във виртуалния свят
Автори: Негослав Събев

Абстракт: Уеб дава множество възможности и практически съдържа неограничени ресурси. За съжаление хората с увреждания се сблъскват с дискриминация при срещата си с недостъпност. Много уеб сайтове не са изградени по начин да бъдат гостоприемни към тях.

Ключови думи: Хора с увреждания, увреждания, достъпност, уеб стандарти, WCAG, дискриминация

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Sabev, N. (2017). A Journey in the Dark in the Virtual World. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 193–198
Георги Николов Георгиев, Трифонка Романова Попниколова, Марияна Николова Георгиева
стр. 199 - 216
Заглавие: 140 години от Освобождението на Поликрайще от Османско робство
Автори: Георги Николов Георгиев, Трифонка Романова Попниколова, Марияна Николова Георгиева

Абстракт: Освобождението на Поликрайще от Османско робство е най-величавото обществено-политическо събитие в цялата му история. То става на 24 юни (ст. ст.) – 6 юли 1877 г. и е свързано с името на свещеник Георги Маринов Полуганов – водачът на Българското национално Възраждане тук. На този ден, начело на огромно множество от хора той посреща руските войски в местността "Борушките могили" на 7 км северно от Поликрайще и отслужва тържествен благодарствен молебен в чест на Освобождението. Това се повтаря и на 29 юни (ст. ст.) – 11 юли 1877 г. при пристигането на Главнокомандващия Действащата армия на Балканския театър на военните действия – Великият княз Николай Николаевич (братът на Руския император Александър II) и на Главната му квартира. Събитията са грандиозни. По някои оценки участниците в тях са повече от 2000 души. Такова всенародно ликуване, каквото е имало в Поликрайще, изобщо не е можело да се види никъде по света.

Ключови думи: Руско-Турска Освободителна война, Поликрайще, български свещеници

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Georgiev, G., Popnikolova, T., Georgieva, M. (2017). 140 Years Since the Liberation of the Polikraishte from Ottoman Slavery. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 199–216