Мирко Робов
стр. 11 - 17
Заглавие: Концепцията на проф. Атанас Божков за интериора на църквата "Св. Димитър"
Автори: Мирко Робов

Абстракт: В статията се разглеждат предложенията на проф. Божков за възтановяването на църква "Св. Димитър" и тяхната съдба.

Ключови думи: Археология, Паметници на културата, Църква "Св. Димитър"

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Robov, M. (2018). The Concept of Prof. Atanas Bozhkov for the Interior of the Church "St. Dimitar". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–17
Дмитрий Анатольевич Рытов
стр. 18 - 29
Заглавие: Образовательные возможности мультимедийных продуктов учебно-методического комплекта по предмету "Музыка" (автор Д. А. Рытов), направленных на сохранение нематериального культурного наследия России
Автори: Дмитрий Анатольевич Рытов

Абстракт: В статье представлены ресурсы учебно-методического комплекта по предмету "Музыка" для общеобразовательных организаций Российской Федерации, направленные на сохранение нематериального культурного наследия России.

Ключови думи: Образование, Цифровой учебник, Оцифровка нематериального культурного наследия

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Rytov, D. (2018). Educational Opportunities of Multimedia products of Educational-Methodical Complex on the Subject "Music" (Author D.A. Rytov), Aimed at Preserving the Intangible Cultural Heritage of Russia. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 18–29
Мария Димова, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова
стр. 30 - 37
Заглавие: Технологии и средства за реализиране на метода "разказване на история" за представяне на национално културно наследство
Автори: Мария Димова, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова

Абстракт: Настоящата статия представя технологии, подходи и средства за реализиране на метода "разказване на история" за представяне на национално културно наследство. Дискутирани са основни характеристики и особености на подхода и начини за използването му за учебни цели. Като пример са посочени цифровите представяния на книги (digital booktrailers), съотносими и приложими в ограничение за представяне на теми или раздели от учебна дисциплина от областта на хуманитаристиката.

Ключови думи: Цифрови ресурси на културно наследство, Метод "Разказване на история", Дигитално обучение, Цифрови книги

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Dimova, M., Luchev, D., Paneva-Marinova, D. (2018). Technology and Resources to Implement the Method "Story Telling" for the Presentation of National Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 30–37
Негослав Събев, Галина Богданова
стр. 38 - 58
Заглавие: Дигитална и физическа достъпност на туристическите обекти в България
Автори: Негослав Събев, Галина Богданова

Абстракт: Хората с увреждания са човешки същества като всички останали: те имат своите биологични, интелектуални, културни и др. потребности. Задоволяването им често е възпрепятствано от липсата на разбиране и адекватен физически и цифров достъп до съответните ресурси, сгради, институции и организации. Тази статия разглежда настоящото състояние на протичащите процеси в туризма и достъпността на българските туристически обекти.

Ключови думи: Хора с увреждания, Проучване, Туризъм, Културно наследство, Физическа, Цифрова, Сензорна достъпност

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Sabev, N., Bogdanova, G. (2018). Digital and Physical Accessibility of Tourist Places in Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 38–58
Светослав Ангелов Косев, Атанас Димитров Марков
стр. 59 - 66
Заглавие: Форум за триизмерна и компютърна графика – VISION. Пресечна точка на артистичните среди, образованието и индустрията
Автори: Светослав Ангелов Косев, Атанас Димитров Марков

Абстракт: Форум за тримерна графика – VISION е ежегодно провеждащо се издание за 3D и компютърна графика (CGI). То се провежда от 2004 година и е уникален за българската научно изследователска и художествено творческа сцена проект. Форумът е работеща връзка между образованието, дейността на неправителствените организации и представители на бизнеса, като това поражда синтез и диалог, който подсигурява по-широк кръг на разпространение на идеите сред обществото. Тази форма – "Форум" считаме за най-ползотворна при привличането на групи от заинтересовани за постигане на по-директен достъп на бизнеса до образованието и кадрите генерирани от него. И обратното – образованието "сверява часовника си" с процесите протичащи в тази така динамична индустрия, която изпитва постоянен "глад" за кадри. В статията са направени няколко заключения от натрупания опит при организирането на единадесет издания на VISION за последните 14 години.

Ключови думи: Форум, Тримерна графика, Компютърна графика, VISION, 3D, CGI, Изкуство, Образование, Индустрия, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Kossev, S., Markov, A. (2018). Forum of Three-Dimensional and Computer Graphics – VISION. The Intersection Point of Artistic Circles, Education and Industry. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 59–66
Искра Лакова, Любомир Методиев, Камен Каменов, Валери Сачански, Георги Грънчовски
стр. 67 - 79
Заглавие: Научното наследство на Геологическия институт при БАН: научни списания, монографии, геоложки карти и колекции
Автори: Искра Лакова, Любомир Методиев, Камен Каменов, Валери Сачански, Георги Грънчовски

Абстракт: Направен е обзор на геоложкото научно наследство на Геологическия институт при БАН, което е събирано, обработвано, съхранявано и представяно през последните 70 години. Това наследство представлява научни списания на ГИ, които са достъпни онлайн, монографии, различни геоложки карти на България, както и публикувани систематични колекции от фосили.

Ключови думи: Научни списания, Монографии, Гео-ложки карти, Фосилни колекции

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Lakova, I., Metodiev, L., Kamenov, K., Sachanski, V., Granchovski, G. (2018). Scientific Heritage of the Geological Institute at the BAS: Scientific Journals, Monographs, Geological Maps, and Collections. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 67–79
Стоян Капралов, Пенка Иванова
стр. 80 - 91
Заглавие: Нестор Марков и неговият принос в обучението по математика през Възраждането
Автори: Стоян Капралов, Пенка Иванова

Абстракт: В статията е представена работата на Нестор Марков като учител, както и неговите учебници по математика, които са имали важна роля за образованието в училищата през Възраждането.

Ключови думи: Обучение по математика, учебници по математика, Възраждане

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Kapralov, S., Ivanova, P. (2018). Nestor Markov and his Contribution to Education in Mathematics During the National Revival. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 80–91
Мирко Робов
стр. 92 - 109
Заглавие: Църквата "Св. Димитър" в градоустройствената среда на Търново /12-13 век/
Автори: Мирко Робов

Абстракт: В статията се разглежда значението и символиката на църквата "Св. Димитър" в рамките на столицата през 12-13 век.

Ключови думи: Археология, Паметници на култу-рата, Църква "Св. Димитър"

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Robov, M. (2018). The Church "St. Dimitar" in the Town-planning Environment of Tarnovo /12-13 Century/. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 92–109
Лиана Гълъбова
стр. 110 - 149
Заглавие: Предизвикателства на опазването, дигитализацията и представянето на българското църковно материално и нематериално наследство при взаимодействието на секуларизационните и десекуларизационни процеси на XX и XXI векове
Автори: Лиана Гълъбова

Абстракт: Постиженията на българските държавни политики в областта на управлението на културното наследство и разнопосочните им социални ефекти в контекста на дилемите на ХХ в. зависят от развитието на местните отгласи от световните модернизационни процеси зададени в предходните векове. Днес постмодерните и съвременните динамично изменящи се реалности очертават културни контексти, които актуализират и ресакрализират стойностни елементи от забравени традиции, целесъобразно документирани и предадени на поколенията като потенциал, понякога и в противовес на доминиращи, но неизбежно променливи социални тенденции. Пропорционално на стабилно нарастващото научно и обществено внимание отделяно на църковният сегмент от българското културно наследство, възприеман от представителите на традиционното вероизповедание като религиозна, освен като национална идентичност, заслужава да се запази и възможността в бъдеще отново да се актуализират крайно маргинализираните и реинтерпретирани съдържания от съкровищницата на местното културно наследство.

Ключови думи: Културно наследство, Модернизация, Секуларизация, Десекуларизация, Свещени паметници на културата и забележителни места, Православна църква, Поклонничество, Изкуство

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Galabova, L. (2018). Challenges of Preservation, Digitalization, and Presentation of Tangible and Intangible Bulgarian Church Heritage in the Interaction of Secularization and Desecularization Processes of 20th and 21st Centuries. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 110–149
Елена Шатько
стр. 150 - 177
Заглавие: Паспортизация колоколов Гродненской области Беларуси
Автори: Елена Шатько

Абстракт: Статья написана на основе исторических материалов и исследований, проведенных во время посещений православных церквей вокруг Гродненской области с целью сертификации сохранившихся колоколов. Прилагается таблица литургических инструментов, в которых сохранились надписи их одиноких или многочисленных благодетелей, фрагменты артефактов и письменных записей. В заключение автор выдвигает инициативу по созданию первого музея колокола в Республике Беларусь.

Ключови думи: Колокол, Паспортизация, Фонд колоколов, Православная церковь, Музей колоколов

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Shatko, E. (2018). Pasportisation of Bells from Grodno Region Belarus. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 150–177
Галя Тодорова
стр. 178 - 192
Заглавие: Отпустителният чин според ръкописите № 48, 50 и 52 съхранявани в Научен архив БАН
Автори: Галя Тодорова

Абстракт: Ръкописите, съхранявани в Научния архив на БАН, които включват така наречените ваканционни формули, обхващат периода от средата на XV до края на XVI век.
Формулите са според празничните дни на седмицата и годишния богослужебен цикъл.

Ключови думи: Ръкописи, Богослужебен цикъл, Празници, Формули, Редакция

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Todorova, G. (2018). Release Rank According to the Manuscripts № 48, 50 and 52 Stored in the Scientific Archive of BAS. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 178–192
Виолина Атанасова
стр. 193 - 213
Заглавие: Три емблематични индийски личности в българското възприемане на Индия. XX век
Автори: Виолина Атанасова

Абстракт: Три емблематични индийски личности в българското възприемане на Индия.
XX век Сред познатите на българина личности от индийската история, политика и култура, оставили следа в българската памет, се открояват три имена (на Рабиндранат Тагор, Махатма Ганди и Индира Ганди), превърнати в символ на Индия, допринесли за оформянето на представите за страната и за трайното място, което тя заема в българската визия за света.
Разгръщането на техните образи и промяната в интерпретациите им във времето е основната цел на настоящето изследване. В него е направен опит да се отговори на такива въпроси като: какви са предпоставките за широката популярност на тези личности в България, в какви социални и политически условия протича промяната на техните образи и по какъв начин те се използват в българската действителност.

Ключови думи: XX век, Рабиндранат Тагор, Махатма Ганди, Индира Ганди, Българска рецепция

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Atanasova, V. (2018). Three Emblematic for the Bulgarian Perception of Indian Persons 20th Century. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 193–213
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
стр. 214 - 222
Заглавие: Историята на тракийските българи в документи. Култура на паметта
Автори: Габриела Вапцарова, Дарина Илиева

Абстракт: Сбирката от документи за историята на Тракия е част от богатото академично документално наследство, съхранявано в Научния архив на Българската академия на науките. Тази сбирка има изключително историческо, научно, културно и дългосрочно справочно значение. Съдържа материали за историята на Тракийската организация в България от създаването й в края на ХIХ век до разформироването на Съюза на тракийските културно-просветни дружества през 1977 година. Запазени са и устройствените документи и спомените за основаването на Тракийския научен институт преди всичко с научна, издирвателска и събирателска дейност, свързана с историята на Тракия. Като резултат от дългогодишната дейност на този научен институт днес ние разполагаме с най-богатата изворова база по темата.
Хронологическите граници на документите в сбирката обхващат периода от края на ХIХ до деветдесетте години на ХХ в. Обемът е 150 архивни кутии. Структурно материалите са организирани в няколко основни раздела: история и дейност на Тракийската организация преди и след 9. 09.1944 г.; съпътстващи структури като Тракийския младежки съюз и фонд "Тракийско дело"; трудове, спомени, рецензии, документи и източници за проучване миналото, бит, култура и революционни борби на тракийските българи от Източна и Западна Тракия; лични фондове на дейци на тракийското революционно и културно-просветно движение като Ламби Данаилов, Димитър Груев, Георги Згрипаров, Иван Йосифчев, Петко Кедиков, Христо Мирски, Мара Михайлова, Христо Настев, Минко Неволин, Иван Орманджиев, Капитан Петко войвода, Станимир Попов, Анастас Разбойников, Никола Спиров, Панайот Маджаров и много други; голям обем снимков материал.

Ключови думи: Архивни документи, Тракийско наследство, История на българите

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Vaptzarova, G., Ilieva, D. (2018). The History of the Thracian Bulgarians in Documents. Culture of Memory. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 214–222
Калоян Николов
стр. 223 - 228
Заглавие: Ролята на съвременните информационни технологии при запазването на Нематериалното културно наследство
Автори: Калоян Николов

Абстракт: Настоящата работа разглежда ролята на информационните технологии при запазването на Нематериалното културно наследство. Възможността за дигитализиране, архивиране, разпространение и популяризиране чрез новите информационни технологии дава нов поглед и принципно нов подход при предаването на традициите от поколение на поколение.

Ключови думи: Фолклор, Нематериално културно наследство, Дигитализация, Традиции, Обичаи, Информационни технологии

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Nikolov, K. (2018). The Role of Modern Information Technologies in Preservation of the Intangible Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 223–228
Марияна Шабаркова-Петрова, Лиана Гълъбова
стр. 229 - 269
Заглавие: Поклонничеството на вярващите със специални потребности в сърцето на софийската Света гора – проучване и парадокси на една почти невъзможна мисия днес
Автори: Марияна Шабаркова-Петрова, Лиана Гълъбова

Абстракт: Изискването за елементарна ежедневна достъпност на църковните паметници в историческия център на София, за посетители, обитатели, служители, поклонници и туристи със затруднения, към момента е все още предизвикателство за обществеността и поражда възможности за търсене на нови решения от страна на експертите и отговорните институции. Фактическата недостъпност на храмовите пространства за вярващи с увреждания, специални потребности и неравностойно положение ограничава духовните послания и пастирски грижи насочени към очаквания, права и нагласи от страна на хората с преобладаващото у нас традиционно вероизповедание и на всички туристи от страната и чужбина. Трудният подход към сакралните пространства навсякъде по света принципно се приема за естествена част от религиозната нагласа към поклонничество, но грижата за улесняването на всякакъв вид посетители в светите места и като туристически обекти остава еднакво неотменна част от духовността и гражданствеността.

Ключови думи: Управление на туристическите обекти, Безопасност на поклонничеството, Комплексен религиозен туризъм, Православни църковни паметници, Правозащита на хора с увреждания, Специални потребности и затруднения, Църковен мениджмънт

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Shabarkova-Petrova, M., Galabova, L. (2018). Pilgrimage of Believers with Special Needs at the Heart of Holly Mountain of Sofia City – Study and Paradoxes of a Mission Almost Imposible Today. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 229–269
Галина Богданова, Николай Ноев, Детелин Лучев, Жолт Ласло Маркус
стр. 270 - 283
Заглавие: Представяне на цифрови обекти тип "камбана" в Интернет базирани приложения: "BellKnow" и "BOOK@HAND Bells"
Автори: Галина Богданова, Николай Ноев, Детелин Лучев, Жолт Ласло Маркус

Абстракт: В настоящата статия се представя изследователската работа на Института по математика и информатика, Българска академия на науките (ИМИ-БАН) за представяне на български културни ресурси в областта на камбанологията. Изследвани са проблеми за представяне на цифрови обекти от тип камбана в уеб-базирани и мобилни приложения. Представено е хранилището със знания за обекти камбани ("BellKnow"). На базата на интегрирането на уеб архивите за българските камбани и групата мобилни приложения GUIDE@HAND бе разработено самостоятелно офлайн мобилно приложение BOOK@HAND Bells, в сътрудничество с Института за компютърни науки и контрол към Унгарската академия на науките(MTA SZTAKI). To предоставя мултимедийна информация за камбаните, включваща текстово описание (история, създател, материал, размери, местоположение, описание и т.н.), аудио файлове, съдържащи звуците на камбаните, снимки, видеоклипове с камбани, акустичните характеристики на камбаните и други данни.

Ключови думи: Дигитализиране и представяне на културно наследство, Цифрови обекти тип "камбана", Цифрови хранилища, GUIDE@HAND, BOOK@HAND Bells

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Bogdanova, G., Noev, N., Luchev, D., Márkus, Z. (2018). Introducing Digital Bell Objects in Web Based and Mobile Applications: "BellKnow" and "BOOK@HAND Bells". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 270–283
Евгени Коев
стр. 284 - 302
Заглавие: Съществувало ли е праисторическо скално светилище в местността "Бел мел" на Беляковското плато, община Велико Търново?
Автори: Евгени Коев

Абстракт: На Беляковското плато професор Рафаил Попов е проучил осем пещери в които доказва съществуването на праисторически живот. Неолитни селища установява и по повърхността на платото. След дългогодишно търсене, шанса помага, членове на Пещерен клуб "Дервент" и на Ученически спелеоклуб "Проф. Рафаил Попов" да открият праисторическо скално светилище до с. Беляковец, в местността "Бел мел". Търновските спелеолози проучват обекта в продължение на повече от две години, което потвърждава хипотезата, че обекта е най-вероятно праисторическа обсерватория и скално светилище. Скалното светилище в местността "Бел мел" е първото подобно светилище проучено в района на Велико Търново.

Ключови думи: Скалното светилище, Беляковско плато, Праисторическа обсерватория

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Koev, E. (2018). Has There Been a Prehistoric Rock Sanctuary in the "Bel Meil" Area on the Beliyakovsko Plateau, Veliko Turnovo Municipality? Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 284–302
Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев, Николай Ноев
стр. 304 - 313
Заглавие: Бази от данни за съхранение на физиологична информация – обзор
Автори: Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев, Николай Ноев

Абстракт: Докладът разглежда информационните бази от данни като начин за съхраняване на записи с характерна информация. Разгледани са няколко популярни публично достъпни данни с физиологични сигнали. Показани са резултатите от работата на авторите по събиране и съхраняване на продължителни кардиологични данни във връзка с работа по проект по Фонд "Научни изследвания" на Република България.

Ключови думи: База от данни, Система за управление на база от данни, Кардиологични записи

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Georgieva-Tsaneva, G., Cheshmedzhiev, K., Noev, N. (2018). Database for Storage of Physiological Information – Overview. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 304–313
Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев
стр. 314 - 322
Заглавие: Създаване на база от данни за съхранение на кардиологична информация
Автори: Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев

Абстракт: Докладът разглежда проблемите свързани със създаването и поддръжката на информационна бази от кардиологични данни като средство за съхраняване на специфична информация, свързана със сърдечно-съдовите заболявания на пациентите. Представени са полетата на всеки един запис от базата от холтерни данни. Разгледани са няколко популярни публично достъпни данни с физиологични сигнали. Описани са възможностите за работа със записите от базата от данни, които създадената за целта демонстрационна софтуерна система предоставя на потребителите. Представените дейности са част от работа на авторите във връзка с работата им по проект по Фонд "Научни изследвания" на Република България.

Ключови думи: База от данни, Електрокардиографични записи, Кардиологична информация

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Georgieva-Tsaneva, G., Cheshmedzhiev, K. (2018). Creation of Database for Storage of Physiological Information. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 314–322