Olena Kozakevych
стр. 11 - 23
 
Заглавие: Ethnolocal Features of Traditional Shirts "Sorochkas" in Transcarpathian Hutsul Region of the End XIX — Early XXI Centuries: Openwork Décor
Автори: Olena Kozakevych

Абстракт: In the paper local features of traditional shirts "sorochkas" in sets of clothes in Transcarpathian Hutsul region of the end XIX — early XXI centuries are discussed. Openwork items` universal and unique parameters in the context of Hutsul folk clothing in time dimension slice are defined. Special attention is focused to décor, namely lace. Technique and technological methods of manufacturing textile decorations, ways of forming their artistic and stylistic features, local versions of ornaments are studied. Defined that the folk clothing and their décor in north territories (Yasinia, Chorna Tysa, Lazenshchyna, Kvasy, Bilyn) has general characteristics with the clothing of Galician Hutsul region (Voronenko, Vorokhta, Yablunytsia). Shirts` openwork decor in this territory were fragmented: connecting stitches by embroidery or knitting techniques were made. And on the contrary, the clothes of the southern part of the Rakhiv region are more similar to the Slovak and Romanian clothing for the structural elements and décor. Ornaments of this territory mainly consists of phytomorphic motifs (inflorescences, buds, twigs, leaves). Thus, the combination of embroidery, lace, textures and structural details created a unique for the ethnographic Hutsul region, but a widespread and typical for the Ukrainian-Romanian borderland the décor type of traditional female shirts "sorochkas".

Ключови думи: Openwork; Décor; Tradition; Typology; Local Features; Shirts; Adornment; Manufacturing Techniques; Technological Ornament; Artistic Characteristics.

Получена: 05-04-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Kozakevych, O. (2021). Ethnolocal Features of Traditional Shirts "Sorochkas" in Transcarpathian Hutsul Region of the End XIX — Early XXI Centuries: Openwork Décor. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–23. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_001
Димитър Иванов Добревски, Русана Голева
стр. 24 - 31
 
Заглавие: Предизвикателства при опазване на православните традиции в българската иконопис
Автори: Димитър Иванов Добревски, Русана Голева

Абстракт: Българската иконопис има многовековна история, споделила тежката съдба на народа ни, преминал през превратности, върхове и падения. Тя е важен елемент от националното ни културно и историческо наследство. Днес, независимо от редица благоприятни обстоятелства, българската иконопис е изправена отново пред много предизвикателства и опасност да се загуби традицията. Докладът повдига основни актуални проблеми, стоящи пред иконописци и реставратори, свързани с изясняване на границите на православните традиции.

Ключови думи: православна иконопис; традиционна техника; съвременни тенденции

Получена: 05-04-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Dobrevski, D., Goleva, R. (2021). Challenges in Preserving the Orthodox Traditions in Bulgarian Icon Painting. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 24–31. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_002
Елена Серева
стр. 32 - 50
 
Заглавие: Пластична украса на Свети двери от фонда на Националения църковен историко-археологически музей при Светия Синод – елементи и символика
Автори: Елена Серева

Абстракт: Предложената статия разглежда пластичната украса на Свети двери от фонда на НЦИАМ при Св. Синод. Светите двери представляват напълно завършен отделен елемент, но те носят своята семантична натовареност и като част от едно по-голямо единно цяло, каквото е църковния иконостас.
Статията поставя акцент върху въпроси свързани с характеристиката и символиката на пластичната украса на Светите двери, на характерните стилови особености и белези на епохата, майсторите и отделните школи. В хода на изложението се обръща внимание накратко и се представя тяхната употреба и значение при богослужебните последования. Споменават се и се описват паралели, тъй като те допълват и доразкриват разглежданите въпроси. Представят се образци от фонда на Националния църковен историко-археологически музей при Св. Синод, които са обект на цялостно, самостоятелно проучване.
Изказвам благодарност към Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" 2020 на Министерство на образованието и науката за финансирането на научния проект към Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" на тема: "Свети двери от фонда на Националния църковен историко-археологически музей при Св. Синод (Литургична функция, иконография, пластична украса. Приноси към националната идентичност)", с научен ръководител доц. д-р дякон Иван Иванов.
Благодаря на Директора на НЦИАМ при Св. Синод доц. д-р Иван Рашков и на неговия екип за вниманието.

Ключови думи: Свети двери, пластична украса

Получена: 06-04-2021     Приета: 28-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Sereva, E. (2021). Plastic Decoration of Holy Doors from the Fund of the National Church Historical and Archaeological Museum of the Holy Synod – Elements and Symbolism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 32–50. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_003
Стефка Кънчева
стр. 51 - 60
 
Заглавие: Старозаветните четива за Сретение Господне: Херменевтичен ключ за екзегезата на Стария Завет в Православната църква
Автори: Стефка Кънчева

Абстракт: Статията представя основните акценти в богослужението за празника Сретение Господне по отношение на екзегезата на Стария Завет и ги разглежда като "херменевтичен ключ" за разбирането, приемането и тълкуването на Стария Завет в богослужението на Православната църква. Законодателят, Който се подчини на закона, темата за жертвата и антитезата светлина/тъмнина са основните идеи в богослужението и неговата екзегеза на Писанието.

Ключови думи: Законодател; закон; светлина; тъмнина.

Получена: 14-04-2021     Приета: 26-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Kancheva, S. (2021). Old Testament Readings for the Feast Meeting of the Lord: A Hermeneutical Key for the Old Testament’s Exegesis in the Orthodox Church. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 51–60. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_004
Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева, Тодорка Глушкова
стр. 61 - 70
 
Заглавие: Виртуално-физическо пространство "Българско културно-историческо наследство"
Автори: Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева, Тодорка Глушкова

Абстракт: В статията е представено виртуално-физическо пространство за съхраняване и представяне на дигитализирани български културно-исторически обекти. Пространството е реализирано с помощта на интегрирана технология, включваща средства от изкуствения интелект, усилени със съвременни технологии като IoT (Internet of Things) и CPSS (Cyber-Physical-Social System). Дискутират се предимствата на пространството в сравнение с обичайните подходи за разработването на такъв вид системи. Дигитализираните в съответствие със стандарта CCO (Cataloging Cultural Objects) обекти се съхраняват в разпределени бази знания, имплементирани основно като онтологии. Пространството предоставя на потребителите персонален туристически гид, който е в състояние да разбира и изпълнява техните желания и предпочитания.

Ключови думи: Virtual-Physical Space (ViPS); Cataloging Cultural Objects (CCO).

Получена: 31-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Stoyanov, S., Stoyanova-Doycheva, A., Glushkova, T. (2021). Virtual-Physical Space "Bulgarian Cultural and Historical Heritage". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 61–70. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_005
Кристиан Милев, Георги Костадинов, Стефан Стайнов, Ася Стоянова-Дойчева
стр. 71 - 81
 
Заглавие: Интелигентен туристически екскурзовод – генериране на амбиент-ориентирани маршрути и дигитално класифициране на елементи от културното и историческо наследство на България
Автори: Кристиан Милев, Георги Костадинов, Стефан Стайнов, Ася Стоянова-Дойчева

Абстракт: Едни от сферите на приложение на дигиталните мобилни асистенти са интелигентният транспорт и туристическите екскурзоводи. Такива персонализирани системи имат за цел да улеснят все по-трудния избор за най-подходяща транспортна опция, с оглед на личните предпочитания и навици, текуща локация и наличните опции в реално време. За реализиране на интелигентен туристически екскурзовод е необходимо разработване на персонализирани модели, които включват не само статична информация за маршрути и дестинации, но и да се взeмат предвид личните предпочитания на потребителя, както и динамично да се реагира на непланирани промени и обстоятелства в реалния свят. В сферата на интелигентните системи такива променливи физически характеристики във времето и пространството (така наречените амбиентни характеристики) имат все по-съществена роля и все по-голяма тежест в степента на полезност за крайния потребител. Този туристически екскурзовод е неизменен спътник, който помага на потребителя да се потопи в богатата история и културното наследство на България. Съвременните технологии в областта на изкуствения интелект дават възможност на туриста задълбочено да се запознае с традициите и народните обичаи, получавайки детайлна информация за обкръжаващите го обекти като народни носии, архитектурни паметници и други.

Ключови думи: персонални асистенти; онтологии; амбиент-ориентирано моделиране; туристически екскурзовод; генериране на туристически маршрути; класификация на изображения; машинно самообучение; традиционни български носии.

Получена: 02-04-2021     Приета: 21-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Milev, K., Kostadinov, G., Staynov, S., Stoyanova–Doycheva, A. (2021). Intelligent Tourist Guide – Generating Ambient-Oriented Routes and Digital Classification of Elements of the Cultural and Historical Heritage of Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 71–81. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_006
Невена Моралийска, Тодорка Глушкова, Мария Грънчарова-Христова
стр. 82 - 93
 
Заглавие: Представяне и обработка на знания за културно-историческото и природното наследство на България в интелигентен туристически пътеводител
Автори: Невена Моралийска, Тодорка Глушкова, Мария Грънчарова-Христова

Абстракт: Докладът представя един реинженерингов подход за разширение на базата от знания на разработвания в DeLC лабораторията на ПУ "П. Хилендарски" интелигентен туристически пътеводител с информация за българските културни, исторически и природни обекти, съхранени в съществуващи нестандартизирани бази от данни. Туристическият пътеводител се разработва като мултиагентна среда, базирана на референтната архитектура на Виртуалното физическо пространство (ViPS). Базата знания във ViPS се базират на мрежа от онтологии - OntoNet. За да използваме съществуващите бази данни, е необходимо да се създаде единна БД, базирана на стандарта CCO (Cataloging Cultural Objects) за представяне на културно-исторически обекти на ЮНЕСКО.

Ключови думи: Cataloging Cultural Objects (CCO); Virtual Physical Space (ViPS); Tourist Guide.

Получена: 30-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Moraliyska, N., Glushkova, T., Grancharova-Hristova, M. (2021). Processing and Presentation of Knowledge about the Cultural-Historical and Natural Heritage of Bulgaria in an Intelligent Tourist Guide. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 82–93. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_007
Себиха Маданска, Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева
стр. 94 - 106
 
Заглавие: Дигитализация на българската жилищна архитектура в и около периода на Възраждането – типологични групи и къщи
Автори: Себиха Маданска, Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева

Абстракт: Статията представя българската възрожденска архитектура в контекста на информатиката, и по-специално на изкуствения интелект. Онтологичното инженерство се занимава със семантично моделиране на реални концепции и връзките между тях под въздействието на семантични аксиоми и машинно четими съждения. Онтологиите, описани в статията, са разработени, за да бъдат включени в хранилище с множество онтологии за българско културно-историческо наследство.

Ключови думи: онтология; семантично моделиране; Protégé; възрожденска архитектура; интелигентен туристически екскурзовод.

Получена: 30-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Madanska, S., Stoyanov, S., Stoyanova-Doycheva, A. (2021). Digitalization of Bulgarian Residential Architecture in and around the Bulgarian Revival Period – Typological Groups and Houses. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 94–106. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_008
Цветомира Иванова
стр. 107 - 114
 
Заглавие: Онтология на българския фолклор
Автори: Цветомира Иванова

Абстракт: В статията е представена онтология, описваща българския музикален фолклор като част от културно-историческото наследство на България. Онтологията е разработена заедно с множество онтологии, които са базирани на стандарта CCO (Cataloging Cultural Objects). Съвкупността от онтологии представлява база знания, използвана от интелигентни агенти.

Ключови думи: български музикален фолклор; онтологии; стандарт Cataloging Cultural Objects; база от знания

Получена: 02-04-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Ivanova, Ts. (2021). Ontology of Bulgarian Folklore. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 107–114. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_009
Мария Грънчарова-Христова, Невена Моралийска, Себиха Маданска
стр. 115 - 128
 
Заглавие: Разработване на онтология в областта на хуманитаристиката
Автори: Мария Грънчарова-Христова, Невена Моралийска, Себиха Маданска

Абстракт: Съхранeнието и разпространението на знания за културно-историческите и природни обекти в България е от изключително значение. В тази връзка във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет се разработва проект, свързан с имплементацията на интелигентен туристически екскурзовод, който по зададени критерии от туриста, генерира виртуални или туристически реални маршрути. В статията ще бъде представена част от базата знания на туристическия екскурзовод, а именно онтология, описваща богатството на българската литература. Представена е структурата на онтологията, базовите аксиоми и зависимости между основните концепции, а също така идентичностите за отделните концепции в онтологията.

Ключови думи: онтологии; българска литература; интелигентен туристически екскурзовод

Получена: 31-03-2021     Приета: 26-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Grancharova-Hristova, M., Moralijska, N., Madanska, S. (2021). Development of an Ontology in the Field of the Humanities. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 115–128. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_010
Павел Христов
стр. 129 - 134
 
Заглавие: Разработване на платформа FairDeal
Автори: Павел Христов

Абстракт: Платформата за дигитален маркетинг на занаятчийски продукти FairDeal вече функционира и очаква занаятчии от България и Румъния. Всеки производител на сувенири, ръкоделия, бижута, кулинарни и други занаятчийски продукти, може да се регистрира и ползва дигиталната мрежа от магазини напълно безплатно на адрес "https://fairdeal.bg".
Информационната система от дигитални магазини е създадена по проект на Община Велико Търново и партньори от България и Румъния. Платформата е достъпна за всички заинтересовани лица и дава възможност за директна връзка между производители, занаятчии и клиенти.

Ключови думи: софтуер; платформа; FairDeal; търговия; занаят; онлайн магазин

Получена: 18-01-2021     Приета: 01-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Hristov, P. (2021). Development of FairDeal Platform. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 129–134. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_011
Петьо Кръстев
стр. 135 - 144
 
Заглавие: Етномузиколожки терен и архивиране
Автори: Петьо Кръстев

Абстракт: Докладът разглежда подходите към етномузиколожкото проучване на терен според способите за документиране и архивиране на емпиричните материали. Особеностите при записване на фолклорните образци са резултат от предварителна специализирана музикално-теоретична и слухова подготовка. Основна помощ в тази връзка са технологиите за звукозапис, видеозапис и тяхното развитие. В съвременния етномузиколожки терен (от средата на XX век до днес) техническите средства и възможностите, които те предоставят са с определящо значение за методите и формирането на изследователски гледни точки.

Ключови думи: етномузиколожки терен; архивиране; звукозапис; видеозапис.

Получена: 05-04-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Krastev, P. (2021). Ethnomusicological Field Research and Archiving. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 135–144. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_012
Галина Луканова
стр. 145 - 150
 
Заглавие: Опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и селищната култура (по примера на гр. Каблешково, област Бургас, България)
Автори: Галина Луканова

Абстракт: Град Каблешково, област Бургас се намира в Югоизточна България, в границите на община Поморие и в близост до град Несебър. В Каблешково живеят много преселници от Егейска Македония и Тракия, както и от Еркеч (днешно Козичино). В близост се намира праисторическото селище и некропол "Козарева могила". Като родно място на поета-партизанин Атанас Манчев, гр. Каблешково е известно с антифашистката си дейност и с привилегировано отношение от страна на управляващите през социалистическия период.
В доклада се разглеждат практиките, установени в гр. Каблешково, област Бургас за опазване на културно-историческото наследство и селищната култура.

Ключови думи: селищна култура; културно-историческо наследство.

Получена: 05-04-2021     Приета: 28-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Lukanova, G. (2021). Preservation and Promotion of the Cultural-Historical Heritage and the Settlement Culture (Following the Example of the Town of Kableshkovo, Burgas District, Bulgaria). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 145–150. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_013
Мирослава Таскова
стр. 151 - 163
 
Заглавие: Дигиталните и печатните учебни помагала към програмите за деца на Регионален исторически музей – Кюстендил
Автори: Мирослава Таскова

Абстракт: Докладът представя учебните помагала към образователните програми на Регионален исторически музей – Кюстендил в дигитална и печатна форма, разработени в рамките на два проекта през 2019 и 2020 г. с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Те обогатяват информативно ежемесечните работилници за деца, реализиращи се от музея от февруари 2015 г. Това са дванадесет филмови петминутни презентации и тринадесет книжни тела в обем четири страници всяко, формат А4, илюстриращи и носещи информация за тематичните области на заниманията. Помагалата са насочени към по-достъпно представяне пред детската аудитория на културно-историческото наследство, експонирано в музеите като цяло и в частност в Кюстендилския – артефакти като част от културата и изкуството в древността, моменти от националната история, повратни за историческото развитие на България и народния бит, съхранен в традиционни занаяти. Темите въвеждат в живота на хората в миналото, преминават през значими исторически събития и запознават с три занаята, чийто произход ни връща в каменната епоха. Те са обособени в две програми – "Култура и изкуство в древността" и "История и традиции". В учебните помагала е включен снимков материал на около 50 находки от Кюстендил и региона, датиращи от новокаменната до средновековната епоха, с посланията, които носят, интерпретирани в съответния разказ. Включен е и снимков материал, който цели визуално да изрази историческите събития и традиционните занаяти, обект на изучаване в програмата.

Ключови думи: неформално обучение; учебни помагала; музейни програми за деца.

Получена: 02-04-2021     Приета: 27-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Taskova, M. (2021). Digital and Printed Teaching Aids of Kyustendil Regional History Museum Programmes for Children. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 151–163. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_014
Галина Богданова, Лиана Гълъбова
стр. 164 - 171
 
Заглавие: Интердисциплинарно и интеркултурно подсигуряване на достъпност на балканските свети места за хора със специални потребности (част 1)
Автори: Галина Богданова, Лиана Гълъбова

Абстракт: Балканският регион е една от представителните територии на православното църковно културно наследство. Балканите са и пространство на съзидание, обитаване, посещение, представяне и опазване на емблематични свещени места. Въз основа на опита и продължителните ни детайлни и аналитични наблюдения на достъпността в контекста на поклонническия туризъм на балканските страни, в това изследване се обобщават разнообразни данни и перспективи на управление на наследството чрез интердисциплинна експертна комуникация.

Ключови думи: проучвания на достъпността, социализация на културното наследство, православна църква, поклоннически туризъм, стопанисване на свещени места, достъпност на религиозни места, обекти, събития и данни на деноминациите.

Получена: 30-06-2020     Приета: 26-08-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Bogdanova, G., Galabova, L. (2021). Interdisciplinary and Intercultural Proving of Accessibility of Balkan Sacred Sites for People with Special Needs (Part 1). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 164–171. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_015
Весела Василева Георгиева
стр. 172 - 180
 
Заглавие: Виното в традициите на траките: съвременни изследвания и проявления
Автори: Весела Василева Георгиева

Абстракт: Темите, свързани с тракийската култура и винопроизводството, продължават да са значими и да се проучват, осмислят и представят през различни форми, каквито например са многобройните събития и утвърдени през годините добри практики. Многовековната история на траките и концентрацията на паметници на тракийската култура в България дават основание на множество културни институции да включат в културните си календари събития, представящи богатото тракийско културно наследство и съвременните научните достижения. Не по-малко важен е фактът, че проучените в годините паметници на тракийската култура и направените открития свидетелстват за изяществото и неповторимата материална култура на траките, чиито образци са без аналог в световното културно наследство. Това от своя страна поражда необходимостта от тяхното съхраняване, социализиране и предаване на следващите поколения. В доклада са обхванати интерпретирането на спецификите и приносът към представяне на културното наследство в контекста на провеждания от Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО Научен семинар "Траките и виното", чийто основни цели, дейности и задачи ще бъдат подробно представени в темата на настоящата разработка.

Ключови думи: траки, вино, културно наследство, научни практики, научен семинар

Получена: 18-11-2021     Приета: 26-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Georgieva, V. (2021). Wine in the Traditions of the Thracians: Modern Research and Manifestations. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 172–180. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_016
Павлина Владева
стр. 181 - 190
 
Заглавие: Васил Левски, баба Дона Милина и троянските революционни дейци
Автори: Павлина Владева

Абстракт: Обект на проучването е дейността на Васил Левски в Троян, организиранeто на комитетската мрежа, личността на баба Дона Милина – укривателка на Апостола. На основата на документи и спомени се възстановява обстановката по време на учредяването на двата революционни комитета в град Троян и в Троянския манастир "Успение Богородично". Показва се трудния, изпълнен с изпитания живот на една голяма родолюбка. По време на Руско-турската война (1877-1878) баба Дона Милина лекува в къщата си ранени руски войници.

Ключови думи: Васил Левски; Апостол; баба Дона Милина; укривателка; град Троян; майсторка-тъкачка; известна билкарка; народна лечителка; революционен комитет; черква; манастир.

Получена: 06-04-2021     Приета: 28-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Vladeva, P. (2021). Vasil Levski, Grandmother Dona Milina and the Troyan Revolutionary Activists. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 181–190. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_017
Боян Блажев
стр. 191 - 207
 
Заглавие: Визуални изкуства и дигитални технологии
Автори: Боян Блажев

Абстракт: С появата и разпространението на дигиталните технологии, устройства и средства в средата на ХХ век, настъпват драматични промени във всички сфери на живота. Изменя се информационно комуникационната среда и настъпва епохата на новите медии. Дигиталните технологии и глобалната мрежа оказват фундаментално влияние върху културата, традициите и изкуството.
В този контекст по отношение на визуалното изкуство дигиталните технологии дават възможност за поява на нови художествени практики, които заемат своето място до класическите изобразителни дейности. Водеща става идеята, че дигиталната технология не е просто инструмент, а по скоро процес за създаване. По този начин се поставя фокус върху концепцията инспирирана от цифровия контекст, а не върху изразните средства. В съвременността визуалното изкуство и научните постижения живеят в хармония.

Ключови думи: Дигитално изкуство; изкуство; виртуална реалност (VR); технологични иновации; нет изкуство; изкуствен интелект (AI); изкуство на новите медии

Получена: 02-04-2021     Приета: 27-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Blazhev, B. (2021). Visual Arts and Digital Technologies. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 191–207. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_018
Мариян Петров
стр. 208 - 236
 
Заглавие: Словотворчеството в компютърно опосредстваната комуникация. Оказионализми (фалсоними) и неологизми (Изследване на базата на примери в социалната мрежа "Фейсбук")
Автори: Мариян Петров

Абстракт: Докладът разглежда възникването, структурирането и разпространението на оказионализми (фалсоними) в компютърно опосредстваната комуникация и превръщането им в неологизми. Кога, как и при какви условия оказионализацията се превръща в неологизация?

Ключови думи: оказионализми, фалсоними, неологизми, компютърно опосредствана комуникация

Получена: 29-03-2021     Приета: 26-08-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Petrov, M. (2021). Word Creation in Computer-Mediated Communication. Occasionalisms (False-Names) and Neologisms (Study based on examples on the social network "Facebook"). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 208–236. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_019
Анна Ангелова
стр. 237 - 244
 
Заглавие: Фитонимическая лексика и ее отражение в языковой картине мира (На материале русского и болгарского языков)
Автори: Анна Ангелова

Абстракт: Доклад посвящен изучению наименований лекарственного растения девясил высокий (болг. бял оман), относящегося к тематической группе "Лекарственные травянистые растения семейства Сложноцветные (Compositae)". В нем рассматривается происхождение наименований, определяются продуктивные способы образования, а также принципы номинации анализируемой растительной реалии в системе двух языков (русского и болгарского).

Ключови думи: языковая картина мира; номинация; фитоним; русский язык; болгарский язык

Получена: 25-03-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Angelova, A. (2021). Phytonymic Lexics and Its Reflection in the Linguistic Picture of the World (Based on the Russian and Bulgarian Languages). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 237–244. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_020
Александър Горчев, Димитър Димитров
стр. 245 - 251
 
Заглавие: Консервация и реставрация на моливдовули от фонда на археологически музей "Велики Преслав"
Автори: Александър Горчев, Димитър Димитров

Абстракт: Археологическият музей "Велики Преслав" има над 110-годишна история. Той е основан като част от Археологическото дружество "Тича" на 26 октомври 1906 г. и просъществува под тази форма до 1949 г. Тогава на музея е предоставена голяма сграда до храм-паметника "Св. Св. Кирил и Методий", недалеч от преславския дворец. През 1981 г. музеят е настанен в нова, специално построена сграда, където и до днес посреща любители на историята от цял свят. В постоянната експозиция могат да се видят епиграфски паметници, които свидетелстват за разпространението на книжовността, както и образци на художествените занаяти, показващи възхода на българската държава. Най-ярки примери за това са Преславското златно съкровище и изделията на Преславската белоглинена керамика. В музейните фондове се съхраняват повече от 35 000 предмети, 1700 от които са представени в експозиционния отдел. Най-значимите преславски образци са включвани в десетки международни изложби, в стотици научни издания, филмови и медийни продукти. Днес Велики Преслав има своя археологически музей с великолепна експозиция, посещавана ежегодно от десетки хиляди български и чуждестранни туристи. Колекциите на музея представят по най-пълен начин явлението "Златен век" и илюстрират мястото на Симеоновата столица като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през IХ – Х век.
Във фонда на музея се съхраняват над 570 сфрагистични паметника. За по-голямата част от тях има точна информация за тяхното местонамиране, което ги прави пълноценни извори за българската история от IX – XI в.
През 1978 г. екип от археолози, начело с Иванка Акрабова – Жандова, проучващ терена в югоизточната част на вътрешния град на Преслав, разкрива сграда с масивни основи и със запазени квадри от градежа, чийто план наподобява този на езически храм или капище. В резултат на разкопките, които продължават и през следващите години, са открити повече от 500 моливдовула, 250 оловни ядра и три калъпа за тяхното отливане. Тези находки свидетелстват за административния характер на сградата, в която не само се е съхранявала кореспонденция, но оттук е била и изпращана. Следователно става дума за канцелария, която е обслужвала местните византийски стратези. Благодарение на печатите, намерени тук, вече знаем имената на 17 стратези на Преслав в периода 971 – 1059 г. Моливдовулите представят и имената на лица, които са писали до местния стратег. Представени са почти всички социални групи в империята – от самия император до обикновения спатарий.
През 2019 г. 50 оловни печата бяха включени в изложбата "До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав", която беше открита в Археологическият музей в гр. София. През 2020 г. прикючи проектът "Консервация и реставрация на моливдовули от Стратегията във Велики Преслав". Този проект се осъществи от АМ "Велики Преслав" в партньорство с НАИМ при БАН. 100 от най-засегнатите моливдовули претърпяха консервация и реставрация.
Реставрационните дейности са необходима стъпка, която трябва да бъде извършена преди дигитализацията на сфрагистичния фонд.

Ключови думи: Консервация; реставрация; моливдовули.

Получена: 02-04-2021     Приета: 30-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Gorchev, A., Dimitrov, D. (2021). Conservation and Restoration of Molybdobulls from the Fund of the Archaeological Museum "Veliki Preslav". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 245–251. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_021
Евгени Коев
стр. 252 - 258
 
Заглавие: Новооткрита монашеска скална килия между манастирските скални комплекси "Архангела" и "Кръщелнята" от Ивановските скални манастири (нов поглед към обхвата на Великата лавра "Архангела" при с. Иваново)
Автори: Евгени Коев

Абстракт: При поредните теренни проучвания за обследване на района на Ивановските скални манастири, проведени в края на 2020 и началото на 2021 год. бяха открити неизвестни до момента, скално изсечени и оформени пещери и скални ниши с различно предназначение. Сред локализираните нови обекти се открои сравнително голяма скална ниша с прилежащи към същата различни скалноизсечени елементи, допълващи пространствено и функционално монашеското жилище. Общият план, новите елементи на строителство и оформление обогатяват представите за устройството на монашеските скални обители в Поломието. Местоположението на обекта, свързаността му с останалите антропогенизирани части в района и характерните му особености дават представа за едни нови виждания за обхвата и устройството на Великата Лавра "Св. Архангел Михаил" при с. Иваново, община Русе.

Ключови думи: Ивановски скални манастири, новооткрита монашеска килия, скалноизсечени елементи, Великата Лавра "Св. Архангел Михаил", с. Иваново

Получена: 02-04-2021     Приета: 30-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Koev, E. (2021). The Newly Discovered Monk Rock Cell Located between the Monk Rock Complexes "The Archangel" and "Krashtelnyata", which are Part of the Ivanovo Rock-Hewn Monasteries (a New View on the Structure and Range of the Great Monastery "St Archangel Michael" at the Ivanovo Village). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 252–258. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_022
Мирена Тодорова-Екмекджи
стр. 259 - 266
 
Заглавие: Представяне и популяризиране на културното наследство с дигитални медии, маркетингови подходи и методи. Добри примери.
Автори: Мирена Тодорова-Екмекджи

Абстракт: Kултурно-историческото наследство на страните следва да бъде достъпно и привлекателно за широката публика, включително по дигитален начин – това е ключът към оцеляването му дългосрочно, признаването и поддържането му във времето. Изследвания и практики показват, че културните обекти, които се дигитализират и популяризират чрез онлайн медии, са често по-известни, посещавани, достъпни и привличат по-добри инвестиции от останалите. Все по-често се използват дигитални инструменти и медии, като видео презентация, 3D модели, интерактивни снимки и видео с обекти, интерактивни презентации и игри, онлайн обиколки, събития и излъчвания в социални медии. Особено след налагането на противоепидемичните мерки срещу COVID-19, дигиталните и маркетингови методи за представяне и популяризиране на културно историческото наследство станаха необходимост за музеи, културни институции, традиционни събития и фестивали и други форми и носители на културно наследство, за да продължат да съществуват и да достигат до обществеността. Документът изследва добри практики и примери по темата, както и различни медийни и маркетингови подходи и методи, които могат да се използват за дигитално представяне и популяризиране на културно-историческо наследство, обекти, места и нематериално културно наследство.

Ключови думи: дигитален маркетинг, медии, културно наследство, представяне, популяризиране, добри примери, маркетингови методи и подходи, дигитализация

Получена: 04-04-2021     Приета: 30-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Todorova-Ekmekci, M. (2021). Presenting and Promoting Cultural Heritage with Digital Media, Marketing Approaches and Methods. Good Examples. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 259–266. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_023