Вера Бонева
стр. 11 - 17
 
Заглавие: Епископската базилика в Пловдив: In-Situ музей от ново поколение
Автори: Вера Бонева

Абстракт: Статията представя процеса на създаване на най-новия музей в България – епископската базилика в Пловдив. Проследени са етапите на разкриване на обекта, както и процесите на неговата социализация в контекста на актуални музеоложки концепции. Новият музей е сравнен с други аналогични модели. Откроени са първите стъпки в работата му. Успешният старт на новия културен топос в Пловдив ме провокира да лансирам термина "хибриден музей" като обобщение на първоначалния успех на епископската базилика.

Ключови думи: in-situ музей; Пловдив; Филипопол; базилика; археология; музеология; хибриден музей

Получена: 09-12-2021     Приета: 31-01-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Boneva, V. (2022). The Bishop's Basilica of Philippopolis: A New Generation In-Situ Museum. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–17. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080101
Людмила Маленко
стр. 18 - 35
 
Заглавие: Информативные возможности материалов по истории народов Юго–Восточной Европы на сайте "Казачество ХV–ХХІ вв."
Автори: Людмила Маленко

Абстракт: В статье на основе электронной источниковедческой базы исследования истории южноукраинских казацких войск последней четверти ХVІІІ века (сайт "Казачество ХV–ХХІ вв.") рассматривается история тесной взаимосвязи украинского казачества с событиями политической, экономической жизни и национально-освободительных соревнований народов Молдовы, Румынии (Валахии и Северной Добруджи), Болгарии, Греции, Албании, Сербии, Турции, Польши, Австрии. Вместе с тем определяются малоисследованные темы судеб запорожцев и казаков-выходцев из Юго-Восточной Европы в составе иррегулярных формирований после 1775 года. Ставится вопрос о введении в научный оборот материалов архивных собраний Австрии, Румынии, Болгарии, Греции, Сербии, Хорватии, Турции для создания всесторонних обобщающих исследований по рассматриваемой проблематике.

Ключови думи: казачество; запорожцы; болгары; сербы; молдаване; волохи; Греко-Албанское казачье войско; бугские казаки; Крымско-татарское казачье войско; екатеринославские казаки

Получена: 23-05-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Malenko, L. (2022). Informative possibilities of materials on the history of the peoples of South-Eastern Europe on the site "Cossacks of the XV-XXI centuries". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 18–35. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080102
Мирко Робов
стр. 36 - 49
 
Заглавие: Принос към градоустройството на столично Търново /XII-XIV век/
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Разглежданият сектор е разположен върху три съседни перваза, на най-южния от които се разкрива голям ансамбъл, обхващащ площ от 900 m2. Построен е през първата половина на 13 век и съществува до падането на Търново в края на 14 век. Открити са две крила. Западното крило е верижна сграда. Вътрешните стени са измазани, а подовете са с тухлена настилка. По подобен начин е изградено и северното крило (трапезария). Разкрита е голяма битова пещ, както и елипсовидно отоплително оборудване. Новооткритият ансамбъл е принос за разбирането на градоустройството на сектора. Тук не са открити следи от жилищни сгради, производствени и търговски постройки, некрополи и др. В този контекст тук е формирана градската среда, само с големи затворени ансамбли, граничещи един с друг и обитавани от представители на видната столична аристокрация.

Ключови думи: църква, комплекс, затворен ансамбъл, трапезария, квартал

Получена: 29-11-2021     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Robov, M. (2022). A Contribution to the Urban Planning of Tarnovo XII-XIV Century. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 36–49. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080103
Димитър Добревски, Русана Голева
стр. 50 - 59
 
Заглавие: Крепост "Ситан Кале" – Банското Сити
Автори: Димитър Добревски, Русана Голева

Абстракт: Разположена в местността Калята, само на около 5 км югозападно от курортното градче Банско, "Ситан кале" (известна още като "Калята", "Стана", "Сатан кале", "Ситан калеси") е късноантична крепост, която е сред най-големите по площ крепости, които са разкривани в този регион. Крепостта е късноантична и според експертите е била издигната, за да охранява Разложката котловина и по-точно римския път, който минавал по долината на Места през Пирин и стигал до долината на река Струма. Първите сведения за "Ситан Кале" са достигнали до нас благодарение на византийския хроникьор Георгий Кедрин, който я описва като "забележителен град", което според археолозите говори за нейната голяма значимост и важната роля, която е изиграла за охраната на "пътя на керваните". Укреплението е разположено на стратегическо място, което дава възможност за бързо придвижване, широкоплощно наблюдение и изключително добра охрана. Изградено е на хълм, заобиколен от стръмни, непристъпни склонове и е във формата на неправилен четириъгълник. Докладът анализира връзката между легенди и народни песни с последните археологически открития и перспективи, които се откриват за нови проучвания.

Ключови думи: средновековна крепост, народни песни и легенди

Получена: 01-04-2022     Приета: 27-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Dobrevski, D., Goleva, R. (2022). Sitan Kale Fortress - Bansko City. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50–59. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080104
Диана Радойнова
стр. 60 - 66
 
Заглавие: "Дамгата на раздора" или още за храната като културен и етнически код
Автори: Диана Радойнова

Абстракт: Една от най-екзотичните и малкопознати обредни храни на гръцката общност в Созопол за т.нар. дамги – особен вид пържени сладкиши, които почти до края на ХХ век са се приготвяли само тук, само от градската гръцка общност и само за сватба. С годините обаче се разширява обхватът на тяхното приготвяне и предлагане. От ритуален реквизит те се превръщат в една от кулинарните емблеми на Созопол и съблазняват туристите-гости на града през активния сезон. За да се съхрани уникалната рецепта и местните обреди, свързани с дамгите, от няколко години в черноморския курорт е създаден специален "Фестивал на дамгата", който цели да запази и популяризира тази част от "вкусното наследство" на Созопол. Но добре замисленият фестивал се оказва в центъра на стари етнически спорове.

Ключови думи: кулинарно културно наследство, туристическо презентиране, фестивал

Получена: 12-04-2022     Приета: 28-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Radoynova, D. (2022). "The Stamp of Discord" or More about Food as a Cultural and Ethnic Code. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 60–66. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080105
Елица Димова
стр. 67 - 79
 
Заглавие: Растителните мотиви и свещените ритуали на траките във връзка с вярата в бог Хипнос
Автори: Елица Димова

Абстракт: Представата за растителния свят при траките като част от култовата практика е сравнително по-малко проучвана. Всъщност цялата философия на орфизма и херметизма е пропита в практическото земеделието. И затова не трябва да се разглежда изолирано от свещените ритуали, посветени на боговете. Всеизвестен е култът към гроздето и виното и връзката им с дионисиевите празници. Но тайните на вакхическите церемонни се крие в състава на т.нар. "сома", която вероятно е тип халюциногенно вещество. От растение с бели ароматни цветове се произвеждал елексир за навлизане в екстатично състоявие, известен във ведическите ритуали. Сома е името на приготвяната течност, но и името на божество. Ариите описват този ритуал като свързан със земеделието. В тази връзка можем да намерим артефакти в България от тракийската култура, които не са били осветени поради невъзможността да се свържат с култа към второстепенното божество Хипнос. По време на Елевсинските мистерии, където се извършвал обред с жито и ечемик, се е използвала напитка, която е съдържала т.нар. "медена роса" или извлек от упойващ растителен агент. Целта на обредите със сома е била постигане на безсмъртие. Вертикалната култура на траките, която е посветена на връзката с боговете и техния съвършен свят превръща всяка селскостопанска дейност в специално сакрално пространство.

Ключови думи: траки, сома, Елевсински мистерии, Дионис, бог Хипнос, Сандански, Хераклея Синтика

Получена: 19-04-2022     Приета: 24-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Dimova, E. (2022). Plant Motifs and Sacred Rituals of the Thracians in Connection with the God Hypnos. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 67–79. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080106
Камелия Петкова
стр. 80 - 90
 
Заглавие: Енергията на местните празници за съхраняване на културно-историческото наследство: емпиричен поглед
Автори: Камелия Петкова

Абстракт: В доклада се анализират резултати от дълбочинни интервюта и фокус групови дискусии, проведени през есента на 2021 г. в гр. Садово, гр. Елин Пелин, гр. Габрово, с. Болярци, с. Нови хан, гара Елин Пелин и с. Пожарево в рамките на проект "Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи", финансиран от ФНИ на МОН (KП-06-H45/5 от 30.11.2020). Във фокуса на изследването са местни фестивали и по-специално начинът, по който техните организатори ги разглеждат като механизъм за запазване на традициите на локалната общност. Особено внимание е обърнато на въпроса за значението на тези събития за представянето и съхранението на културното и историческо наследство. Без претенции за изчерпателност са представени различните гледни точки на представители на местна власт, на организатори на местни празници и на представители на ромската етническа общност. Местните празници в български контекст, независимо от тяхната тематична насоченост притежават собствена енергия, която ги отличава от други подобни събития и в този смисъл са антипод на страха и социалната изолация, особено в кризи, каквато е пандемията от Ковид 19. В повечето случаи, тези събития могат да бъдат разглеждани като част от процесите на изграждане на локални идентичности, които черпят ресурсите си от това, което се привижда, реконструира и аргументира като локално наследство.

Ключови думи: локални общности; местни празници, ползи; местни актьори

Получена: 27-04-2022     Приета: 28-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Petkova, K. (2022). The Energy of Local Festivals for the Preservation of Cultural and Historical Heritage: an Empirial View. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 80–90. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080107
Миглена Иванова
стр. 91 - 98
 
Заглавие: Съвместни инициативи на ЮНЕСКО и ЕС за опазване на нематериално културно наследство
Автори: Миглена Иванова

Абстракт: Както ЮНЕСКО, така и ЕС има свои собствени разбирания, приоритети, практики и политики за опазване на културното наследство и в частност на нематериалното културно наследство (НКН). През последните години прави впечатление нарастването на броя на общите им инициативи в тази посока. Обект на разглеждане в настоящия доклад са тези от тях, които засягат НКН. Специално внимание се обръща на съвместните усилия за популяризирането на НКН сред най-широките слоеве на населението и особено сред децата и тийнейджърите.

Ключови думи: НКН, опазване, ЮНЕСКО, ЕС

Получена: 05-05-2022     Приета: 13-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Ivanova, M. (2022). Co-operative Initiatives of UNESCO and EU for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 91–98. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080108
Биляна Попова, Лора Христозова
стр. 99 - 109
 
Заглавие: Един кавал и неговите истории
Автори: Биляна Попова, Лора Христозова

Абстракт: В статията се разказва историята на един експонат от фонд "Музикални инструменти и обреден реквизит" на РЕМ – Пловдив. Става дума за изключително рядък по своята изработка триставен, стругован кавал, изработен от дрян, с три рогови втулки, с гравирани пояси и полуконцентрични кръгове. Инкрустиран е с богата метална украса. Битувал е в края на ХІХ век в с. Читак (дн. Бяла река), Пловдивско. Принадлежал е на кавалджията Радю Йорданов Енев, роден 1862 г. С този кавал той е участвал в първия конкурс за кавалджии, проведен на 20 септември 1898 г. в Пловдив. Неговото представяне пред публика е свързано с изложбата "Песента на дървото", с която РЕМ - Пловдив се е представил в редица градове в страната и чужбина, както и по време на "Пловдив - европейска столица на културата".

Ключови думи: Cultural and Historical Heritage; Plovdiv; Museums; Kaval; History; Memory

Получена: 29-06-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Popova, B., Hristozova, L. (2022). A Kaval and Its Stories. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 99–109. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080109
Огнян Тодоров
стр. 110 - 116
 
Заглавие: Разчупване на стереотипите при оформяне на нова експозиция и възприемането ѝ от публика
Автори: Огнян Тодоров

Абстракт: С развитието на съвременните тенденции за оформяне на експозиционни пространства и показването им пред публика все по-често се прибягва до търсене на нови съвременни похвати. Силното развитие на дигиталните технологии и пространства дава огромни възможности в планирането и дизайна на една бъдеща експозиция. Целта на тези иновативни подходи е провокиране на посетителите.
След основен ремонт на сградата на РПНМ – Пловдив, протекъл в периода 2011-2015 г., е изградена нова експозиция. Новото експозиционно оформление преплита в себе си двата широкоизползвани до момента принципа – таксономичен и диорамен. Това създава един стил, който до момента е без аналог в света. Той успява да провокира значителен интерес във всички целеви групи и дава широки възможности за бъдещо развитие.

Ключови думи: експозиция, природонаучен музеи, таксономичен и диорамен метод, дигитални технологии

Получена: 02-04-2021     Приета: 31-01-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Todorov, O. (2022). Breaking the Stereotypes of Creating a New Exposition and Its Acceptance by the Audience. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 110–116. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080110
Видин Сукарев
стр. 117 - 128
 
Заглавие: За статута на регионалните музеи в България като научно-изследователски институции и научното развитие на кадрите
Автори: Видин Сукарев

Абстракт: В тази работа се поставят проблемите на академично развитие в българските регионални музеи, както и изследователския статут на тези културни институции, обявен в закона. Представени са резултатите от анкета, изпратена до всички музеи, съчетани с данни от други надеждни източници. Накрая са направени обща оценка и препоръки.

Ключови думи: регионални музеи; проблеми на академичното развитие; Закон за културното наследство; административни недоразумения

Получена: 27-02-2022     Приета: 28-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Sukarev, V. (2022). About the Statute of the Regional Museums in Bulgaria as Researching Institutions and the Staff Academy Development. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 117–128. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080111
Иван Попов
стр. 129 - 142
 
Заглавие: Римските крепости на дунавския бряг на българска територия
Автори: Иван Попов

Абстракт: Римската империя е оставила много следи в световната история с най-различни достижения. Едно от тях са крепостите. Римските крепости са строени така, че дълги години след това останките им още личат, без да са заличени от времето, завоевателите и атмосферните условия. По поречието на река Дунав още народите преди римското завоевание са разбрали, че мястото е подходящо за живот. Разглежданите крепости в доклада не са само римски, но навсякъде римляните са ги поправяли и укрепвали. Те са се ползвали от българите, като река Дунав през голям период от време е била естествена граница между държавите. Най-значимите дунавски градове за Римската империя и след това са били: Бонония, Улпия Ескус, Нове, Сексагинда приста, Трансмариска и Дуросторум. Сега повечето от тях са обекти от национално туристическо значение.

Ключови думи: крепост, Римска империя, река Дунав, България, строителство, пристанище

Получена: 14-02-2022     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Popov, I. (2022). Roman Fortress along the Danube Coast on Bulgarian Area. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 129–142. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080112
Стела Стефанова
стр. 143 - 163
 
Заглавие: Социализация на недвижими археологически обекти от римската епоха в България
Автори: Стела Стефанова

Абстракт: Археологическото културно наследство и включването му в проекти за създаване на туристически атракции, туристически продукти и маркетинг на дестинациите е сред водещите приоритети в областта на туризма в България. В този смисъл цел на настоящата статия е преглед и анализ на социализацията на недвижими археологически обекти от римската епоха в страната. Тя се разглежда в няколко аспекта – експониране, опазване, презентиране, предлагани услуги и организирани събития, достъпност, техническа и съпътстваща инфраструктура, реклама. При всеки един от тях се проследяват прилаганите основни техники и похвати, онагледени с конкретни примери на обекти от римската епоха с национално значение. В заключение са изведени по-важни проблеми и предизвикателства, свързани със социализацията. Тяхното решение е от значение за опазване на недвижимите археологически ценности и устойчивото развитие на туризма, основан на археологическо наследство.

Ключови думи: Социализация, експониране, недвижимо римско археологическо наследство, културен туризъм

Получена: 07-04-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Stefanova, S. (2022). Socialization of Immovable Roman Archaeological Sites in Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 143–163. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080113
Себиха Маданска
стр. 164 - 173
 
Заглавие: Семантично моделиране на българската възрожденска архитектура за съвременните форми на алтернативен туризъм
Автори: Себиха Маданска

Абстракт: Статията представя интердисциплинарен подход по отношение на българската възрожденска архитектура – от една страна стоят архитектурните норми в исторически план, а от друга, практиките за дигитализация, съвременните технологии (изкуствен интелект, интелигентни агенти, онтологии). Тяхна пресечна точка е съхраняването на културно-историческото и архитектурно наследство, и в същото време зачитане на индивидуалните интереси на туриста.

Ключови думи: Българска възрожденска архитектура, онтологии, алтернативен туризъм, интелигентен туристически пътеводител

Получена: 01-04-2022     Приета: 15-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Madanska, S. (2022). Semantic Modeling of the Bulgarian Revival Architecture for the Modern Forms of Alternative Tourism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 164–173. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080114
Корнелия Костова
стр. 174 - 187
 
Заглавие: Музейно-базираният подход при преподаването на английски за специализирани цели в туризма
Автори: Корнелия Костова

Абстракт: Музейно-базираният подход към преподаването на английски като чужд език е успешно приложен във Великобритания. Водейки се от високите постижения на модела, ние го трансфирахме в обучението по английски в България. Експериментирахме с 64 студенти по туризъм от Бургаския университет "Проф. Асен Златаров". Подходът доказа, че улеснява напредъка в английския език за туризъм на обучаемите, повишава мотивацията им за професионално развитие, изгражда мост между класната стая и глобалната комуникация, насочен към целевата, националната и международната културна проблематика. Темите обхващат българската и британската история, традиции, обичаи; разширяват кръгозора, възгледите, интересите и ангажираността на обучаемите, които задълбочават толерантността и усъвършенстват знанията си. Използваният дигитален музеен софтуер позволи посещение на експонати в британски и български музеи, което привлече интереса на студентите към междукултурализма, артефактите и историческото наследство.

Ключови думи: Музейно-базиран подход при преподаването и ученето на английски като чужд език, междукултурни науки, студенти по туризъм, мотивация

Получена: 14-03-2022     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Kostova, K. (2022). Museum-Based Approach to Teaching English for Specific Purposes for Tourism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 174–187. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080115
Евгения Начева
стр. 188 - 202
 
Заглавие: Културен подход към преподаването на комуникативен английски като чужд език в английска езикова гимназия
Автори: Евгения Начева

Абстракт: Комуникативният подход към преподаването на чужд език изисква обучение в целева, национална и глобална култура. Тъй като английският е международен език, днешните ученици ще го използват за международна комуникация. Целта ни е те да ползват усвоения чужд език за социализация и специализирани цели в бъдещата си професионална практика. Настоящата статия изследва сравнителен, междукултурен подход към преподаването на английски език в българския контекст. В експеримента участваха 52 осмокласници от Английска езикова гимназия „Карагьозов”, гр.Ямбол. Проучването имаше за цел да подобри качеството на обучението по английски като чужд език и да постигне по-добра социализация на деца от различни етноси, като ги възпитава в уважение, толерантност, неагресивно поведение и етика. Освен това беше приложен подхода за представяне на българските културни традиции на английски език -извор на патриотичната защита и национално достойнство.

Ключови думи: преподаване и учене на английски като чужд език, комуникативен подход, култура

Получена: 14-03-2022     Приета: 24-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Nacheva, E. (2022). Cultural Approach to Teaching Communicative English as a Foreign Language in Secondary English Language School. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 188–202. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080116
Лилия Лозанова
стр. 203 - 210
 
Заглавие: Перспективи пред образованието – ценностно ориентирано преосмисляне
Автори: Лилия Лозанова

Абстракт: Целта на настоящата статия е да представи някои аргументи за необходимостта за ценностно-ориентирано преосмисляне на образованието, както и акценти в нормативни документи на международни институции, в които се прокламира ценностно ориентиран подход.

Ключови думи: образование, ценности, ценностно образование, международни нормативни документи

Получена: 28-02-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Lozanova, L. (2022). Perspective of Education – Value-Oriented Rethinking. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 203–210. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080117
Галина Богданова, Лиана Гълъбова
стр. 211 - 221
 
Заглавие: Интердисциплинарно и интеркултурно подсигуряване на достъпност на балканските свети места за хора със специални потребности
Автори: Галина Богданова, Лиана Гълъбова

Абстракт: Нашите родни земи са място на пресичане на културни влияния и поради това, с времето, са се превърнали в популярна дестинация на особени видове културен, религиозен и поклоннически туризъм. Как в контекста на добросъседство и религиозна толерантност духовният живот трансформира пространства чрез специфични религиозни практики като същевременно развива отговорност към туристическата достъпност чрез адекватна информация, умело стопанисване и социално-чувствително благоустройство? Втората част на това изследване се занимава със същите поклоннически практики, но в страни, които не споделят социалистическото балканско наследство. Главна перспектива на това изследване е наблюдението на физическата и дигитална достъпност до светите места.

Ключови думи: достъпност, културно наследство, религиозен туризъм, свещени места, интердисциплинност, плурализъм

Получена: 28-11-2021     Приета: 31-01-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Bogdanova, G., Galabova, L. (2022). Interdisciplinary and Intercultural Providing of Accessibility of Balkan Sacred Sites for People with Special Needs (Part 2). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 211–221. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080118
Негослав Събев, Галина Богданова
стр. 222 - 236
 
Заглавие: Ролята на увреждането в живота на известни личности
Автори: Негослав Събев, Галина Богданова

Абстракт: Изследването представя някои известни личности с увреждане. Техните постижения са пример как дори в неблагоприятни условия борбеността може да преодолее поставяните от физическото състояние бариери. Успех и признание в дадена област може да се постигне независимо от ограниченията. Проучванията провокират разработване на методика и инструментариум за акумулиране на биографичните данни и допълнителни материали за съхранение на информацията в облачното пространство. Данните се обработват и анализират от перспективата на ролята на увреждането в живота на проучените личности. Предвижда се методиката, инструментариумът и дигиталният архив да се интегрират в социално ориентирана цифрова екосистема за достъпност.

Ключови думи: известни личности, хора с увреждания, спомагателни технологии, дигитален архив, постижения

Получена: 01-05-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Sabev, N., Bogdanova, G. (2022). The Role of Disability in the Lives of Some Famous People. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 222–236. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080119
Атанас Марков
стр. 237 - 245
 
Заглавие: Концепцията за интеракция и добавена реалност в произведения на изкуството
Автори: Атанас Марков

Абстракт: В изследването се разглежда начина, по който си взаимодействат произведения на визуалните изкуства, използващи добавена реалност (Augmented reality, AR) с реципиента. Разширените възможности на новите технологии позволяват стимулирането на човешките сетива на едно по-високо ниво, като това открива по-широки перспективи пред визуалните артисти за нови творчески търсения. Такива художници със своите творби се опитват да включат наблюдателя в тях, като предизвикват сетивата му, както на физическо, така и на психологическо ниво. Така чрез взаимодействието творба-наблюдател се дава нова роля за зрителя като активен участник и това прави неговото емоционално преживяване по-пълно. Търсят се и исторически връзки между концепцията за интерактивност, добавената реалност и визуалните изкуства. Не на последно място се споделя и личен опит при творческите търсения в областта на интерактивното изкуство, реализацията на такова с добавена реалност и в крайна сметка обратната връзка на зрителя-участник след потапянето му в това различно от конвенционалното, разширено преживяване.

Ключови думи: добавена реалност, интерактивно изкуство, Визуални изкуства

Получена: 10-05-2022     Приета: 13-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Markov, A. (2022). The Concept of Interaction and Augmented Reality in Artworks. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 237–245. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080120
Александра Янева
стр. 246 - 254
 
Заглавие: Мадона – Непорочно зачатие в индо-португалската колекция на Национална галерия
Автори: Александра Янева

Абстракт: Постъпилата през 1981 колекция "Индо-португалска скулптура" на Национална галерия е рядка по вида си, слабо изследвана и уникална по обхвата си за Европа. През XVII век Мадона – Непорочно Зачатие е избрана за патронен образ на Португалия като по-нататък се разпространява широко в Гоа, политически и религиозен център на метрополията в Индия. Западноевропейската иконография на Мадоната е претворена от индийските майстори по своеобразен начин. Национална галерия притежава няколко примера, с които възнамерявам да онагледя това. Надявам се, че приносът на моята студия ще бъде да представя феномена "индо-португалски" стил през призмата на една от най-почитаните фигури в Християнството – Мадоната, както и да инициирам изследването на една богата и проблематична музейна колекция.

Ключови думи: Индо-португалско изкуство; Християнство; Мадона; Редки колекции; Национална галерия

Получена: 02-04-2022     Приета: 15-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Yaneva, A. (2022). Madonna – Immaculate Conception in Indo-Portuguese Collection of National gallery. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 246–254. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080121
Радимира Йорданова
стр. 255 - 267
 
Заглавие: Типография и буква. Въведение в тяхната същност
Автори: Радимира Йорданова

Абстракт: Типографията може да се разгледа като метод, чрез който дадена информация достига до група от реципиенти. Буквите са неразделна част от ежедневието на съвременния човек. В исторически план са добре извести метаморфозите на писмените знаци, които са довели до това буките днес да изглеждат по начина по който ги познаваме. От натурализъм към абстракция, от сложни системи за комуникация, известни на шепа просветени хора, към все по-логични системи на изписване и глобално разпространение. Най-общо казано, в исторически план, типографията се разглежда, като изкуството и умението да конструираш букви. Букви, които в последствие се отпечатват върху физически насител. Към днешна дата, контекстът в който се използва типографията е по-широко обхватен. Всички аранжирани букви, без значение от носителя (в някои случаи, дори носенето на конвенционно значение не е задължително), които достигат до реципиент притежават типографски аспект. Цялата тази многопластовост на типографията води до затруднението да се дефинират ясни граници на нейното определение.

Ключови думи: Типография; Буква; Въведение; Същност; Дуализъм

Получена: 03-05-2022     Приета: 06-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Yordanova, R. (2022). Typography and Letter. Introduction and Essence. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 255–267. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080122
Галина Богданова, Негослав Събев, Мирена Тодорова-Екмекджи, Николай Ноев, Калина Сотирова-Вълкова, Тодор Тодоров, Живко Томов
стр. 268 - 294
 
Заглавие: Дигитална достъпност за хора със специални потребности: проучване, методология, анализ на достъпност
Автори: Галина Богданова, Негослав Събев, Мирена Тодорова-Екмекджи, Николай Ноев, Калина Сотирова-Вълкова, Тодор Тодоров, Живко Томов

Абстракт: Разработката представя основна част от работата на екипа от учени по проект №КП-06-Н42/4 към ФНИ за проучване и подобряване на онлайн достъпността за хора с увреждания. Изследването цели да подпомогне достъпността за хората със силно или напълно изгубено зрение, както и разбирането на проблемите, с които те се сблъскват, и начините за преодоляването им, така че да може да се систематизират и изградят ефективни похвати, критерии и методология за анализ, оценка и подобряване на дигиталното представяне на информация. Предложени са методология и критерии за анализ и тестване, приложени на над 100 сайта и документи, развивани и подобрявани по време на проекта. Разгледани и тествани са и софтуери. Представени са и примери за подобряване на дигиталното представяне на информация онлайн към хора с нарушено зрение, включително сайт с достъпност и QR кодове, обучителен сайт и система със подходящо дигитално представяне и кодиране на информацията.

Ключови думи: достъпност, методика, анализ, уеб сайтове, документи, софтуер, оценка, екосистеми, хора с увреждания, дигитално представяне на информация

Получена: 13-06-2022     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Bogdanova, G., Sabev, N., Todorova-Ekmekci, M., Noev, N., Sotirova-Valkova, K., Todorov, T., Tomov, Z. (2022). Digital Accessibility for People with Special Needs: Research, Methodology, Analysis of Accessibility. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 268–294. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080123