Интердисциплинарни аспекти при изследванията за запазване, представяне и дигитализация на културно-историческото и научно наследство в региона на Велико Търново
Галина Богданова
стр. 14 - 28
Заглавие: Интердисциплинарни аспекти при изследванията за запазване, представяне и дигитализация на културно-историческото и научно наследство в региона на Велико Търново
Автори: Галина Богданова

Абстракт: В статията са представени някои интердисциплинарни аспекти при изследванията, свързани с цифровизация, запазване и представяне на културно-историческото и научно наследство за региона на Велико Търново. По подробно са разгледани някои конкретни интердисциплинарни изследвания, разработки и постигнатите резултати в областта на фолкористиката, камбанологията, творчеството на архитект Колю Фичето, Балканските войни, културния туризъм.
Изследвани са интердисциплинарните проблеми, свързани с цифровото представяне на знания, начините за организация и представяне на информацията в областта на културно-историческото наследство за региона. Анализирани са предизвикателствата при работа в интердисциплинарни екипи и бъдещите переспективи за прерастването им в интердисциплинарна мрежа (лаборатория) за съвместни изследвания в областта културно-историческото наследство в региона на Велико Търново.

Ключови думи: Digital Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Bogdanova, G. (2015). Interdisciplinary Aspects in Research for Preservation, Presentation and Digitalization of the Cultural-Historical and Scientific Heritage in the Veliko Tarnovo Region. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 14–28