Поклоннически маршрути в Търновската Света гора
Паскал Пиперков
стр. 60 - 80
Заглавие: Поклоннически маршрути в Търновската Света гора
Автори: Паскал Пиперков

Абстракт: Търновската Света гора е понятие, исторически обосновано от духовния живот на региона през Средновековието. Регионът се намира в ареала на културния коридор Източен трансбалкански път. Основание за разработване на туристическите маршрути е и съществуването в наши дни на 20 действащи манастира във Великотърновска епархия. В доклада се прави преглед на възможностите за поклоннически туризъм във Великотърновска епархия, като са разгледани пътищата и пътеките за достъп до манастирите и параклисите. Представената информация може да бъде основа за разработване на културни маршрути и туристически пакети. Изследователската работа ще продължи на терен.

Ключови думи: Tourist Pilgrimage Routes; Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Piperkov, P. (2015). Pilgrimage Routes in the Tarnovo Holy Forest. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 60-80