Нови открития, свързани с Ивановските скални манастири
Евгени Коев
стр. 91 - 99
Заглавие: Нови открития, свързани с Ивановските скални манастири
Автори: Евгени Коев

Абстракт: Скалната обител "Белберницата" при с. Иваново до този момент остава в периферията при изследването на Ивановските скални манастири. След описанието на "двете пещери" от Карел Шкорпил, сведенията за "други две църкви", от Асен Василиев и общото известие за част от стенопис, от Л. Мавродинова, по-сетнешни изследвания и дори общи описания на този комплекс липсват. След проведените наблюдения в района и осъщественото подробно картиране на централната част на обекта от спелеолози от ПК "Дервент" и младежи от Ученически спелеоклуб при ПГТ "Д-р В. Берон" – В. Търново се представи реалистична архитектурно-пространствена възстановка на централната част на скалната обител. Продължилите изследвания в района допълват информацията за мястото и значението на манастира, сред останалите скални обители в района на местността "Писмената". За пореден път се потвърждава тезата, че именно тук е била пещерата и скалната църква "Св. Преображение" изсечени от патриарх Йоаким I, Търновски и неговите ученици.

Ключови думи: Ивановски скални манастири, Белберницата, патриарх Йоаким I, скална църква "Св. Преображение", скална килия, Ивановски стенописи

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Koev, E. (2016). New Discoveries Related to Ivanovo Rock Monastery. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 91–99