Проучвания на просветното дело в края на миналото столетие за регион Велико Търново (частен архив)
Георги Георгиев, Трифонка Попниколова, Марияна Георгиева-Гроссе
стр. 100 - 116
Заглавие: Проучвания на просветното дело в края на миналото столетие за регион Велико Търново (частен архив)
Автори: Георги Георгиев, Трифонка Попниколова, Марияна Георгиева-Гроссе

Абстракт: Проучено е просветното дело в края на миналия век за региона на гр. Поликраище. Разгледани са ключовите събития от дейността на Никола Георгиев Попниколов – директор за най-дълъг период (1959-1987) на училището "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Поликраище, област Велико Търново за цялото си съществуване. Неговите ерудиция, амбиция, енергия, широко мислене, талант за административна дейност и упоритост му позволяват за периода на неговото ръководене да доведе до възраждане на образованието в селото и повиши нивото му до най-добрите в страната. С реализирането на програма за изграждане на съвременни условия за обучение променя изцяло облика на училището. Той остави незаличима следа в историята на Поликраище и има решаващ принос за успеха на хиляди негови жители. Неговата дейност е колосална и няма с какво тя да бъде измерена или оценена.

Ключови думи: История на образованието, педагогика, учебно дело

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Georgiev, G., Popnikolova, T., Georgieva-Grosse, M. (2016). Studies of Educational Work at the End of the Last Century in region Veliko Tarnovo (private archive). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 100–116