Oнлайн платформа за представяне на обекти на културно-историческото наследство от тип камбани
Николай Ноев, Галина Богданова
стр. 40 - 49
Заглавие: Oнлайн платформа за представяне на обекти на културно-историческото наследство от тип камбани
Автори: Николай Ноев, Галина Богданова

Абстракт: Разглеждат се въпроси, свързани с изследвания за съхраняване и представяне на знанията за ценните за нашата култура камбани. Създаден и реализиран е модел на онлайн платформа "Мултимедиен фонд BellKnow", съдържаща цифрови ресурси и семантично-базирано знание за обекти камбана. Представени са разработените в платформата функционални модули за оптимизация и автоматизация, базирани на онтологичния модел на знание за предметната област.

Ключови думи: Дигитализация, културно-историческо наследство, Онлайн платформа, Семантична мрежа

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Noev, N., Bogdanova, G. (2016). Online Platform for Presentation of Bell Objects in the Field of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 40–49