Примери и възможни приложения на идеята за изработване на 3D проект на църквата "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир
Невена Джуркова
стр. 62 - 74
Заглавие: Примери и възможни приложения на идеята за изработване на 3D проект на църквата "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир
Автори: Невена Джуркова

Абстракт: Публикацията се фокусира върху необходимостта от своевременна дигитализация на архитектурното, стенописно и иконно наследство на църквата "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир. Илюстрира ползите от дигитализиране и по-конкретно тези от изработването на виртуален 3D макет на храма. Привежда редица примери, демонстриращи реални облекчения в процеса на задълбочено научно изследване на църквата, касаещи както работата на терен, така и последващите я анализи и обобщения, с цел достигане на удовлетворяващи резултати. Дигитализацията е разгледана и в контекста на превенция на съборната църква, като част от националното ни културно-историческо наследство, позиционирано в застрашена среда.

Ключови думи: Преображенски манастир, визуализация, виртуална 3D визуализация, 3D проектиране, 3D модел, дигитализация, стенописи, фасадна украса, архитектурно заснемане, реставрации

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Dzhurkova, N. (2016). Examples and Applications of the Idea of Making a 3D Project of the Main Church of Monastery of the Holy Transfiguration of God. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 62–74