Същност на интерактивните системи, сигурност и достъпност
Галя Георгиева-Цанева
стр. 138 - 147
Заглавие: Същност на интерактивните системи, сигурност и достъпност
Автори: Галя Георгиева-Цанева

Абстракт: Докладът разглежда понятието интерактивност и различните нейни форми в дигитална среда. Посочени са характеристиките на интерактивната комуникация в процеса на обучението и се разисква въпроса за сигурността и достъпността на интерактивните системи.

Ключови думи: Интерактивност, сигурност на системите, достъпност.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Georgieva-Tsaneva, G. (2017). Nature of Interactive System, Security and Accessibility. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 138–147