Съвременни методи и технологии за представяне и защита на цифрови обекти в областта на културно-историческото наследство
Тодор Тодоров, Галина Богданова, Николай Ноев
стр. 148 - 155
Заглавие: Съвременни методи и технологии за представяне и защита на цифрови обекти в областта на културно-историческото наследство
Автори: Тодор Тодоров, Галина Богданова, Николай Ноев

Абстракт: Разгледани са проблеми, свързани със съхранението и опазването на цифровите ресурси от областта на културното наследство. Изследвани са съществуващите технологии и са разработени съвременни методи за организиране, представяне и защита на специализираните цифрови колекции в системата "Север+".

Ключови думи: Цифровизация, технологии за съхранение, методи за организация и защита на данните, воден знак

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Todorov, T., Bogdanova, G., Noev, N. (2017). Modern Methods and Technologies for Preservation and Protection of Digital Objects from the Area of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 148–155