Достъпност на туристическите услуги за хора с увреждания
Галина Богданова, Негослав Събев
стр. 156 - 163
Заглавие: Достъпност на туристическите услуги за хора с увреждания
Автори: Галина Богданова, Негослав Събев

Абстракт: Потребностите от достъп до културни ценности са присъщи за голяма част от обществото. Хората с увреждания не са изключение. На лице са законови и технологични предпоставки за осъществяване на този достъп, но реалността показва, че малка част от музеите в България предлагат равнопоставен и пълноценен достъп до културното богатство.

Ключови думи: Хора с увреждания, физическа достъпност, сензорна достъпност, дигитална достъпност, културен туризъм

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Bogdanova, G., Sabev, N. (2017). Accessibility of Tourist Services for People with Disabilities. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 156–163