Епископията на Трапезица. Опит за реконструкция
Мирко Робов
стр. 33 - 44
Заглавие: Епископията на Трапезица. Опит за реконструкция
Автори: Мирко Робов

Абстракт: В статията са представени резултати от проучванията на феодалния комплекс при църква №3 в югоизточния сектор на средновековната крепост Трапезица, извършено в периода 2010-2014 г. От придобитите при проучванията данни е създадена пълна дигитална обемно-пространствена възстановка на някои от елементите на комплекса.

Ключови думи: Средновековна крепост Трапезица, епископия, дигитална обемно-пространствена възстановка

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Robov, M. (2017). The Bishop’s Church of Trapezitsa. An attempt to reconstruct. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 33–44