Богослужебно последование в литийните шествия според ръкописите, съхранявни в Научен архив, БАН, сбирка X, със сигнатура №48, 50, 52 и 53
Галя Тодорова
стр. 60 - 69
Заглавие: Богослужебно последование в литийните шествия според ръкописите, съхранявни в Научен архив, БАН, сбирка X, със сигнатура №48, 50, 52 и 53
Автори: Галя Тодорова

Абстракт: Докладът "Богослужебно последование в литийните шествия според ръкописите, съхранявани в Научен архив, БАН, сбирка X, със сигнатура № 48, 50, 52 и 53" разглежда процесиите, характерни за XV и XVI век. Четирите писмени паметника представят различни варианти на литиите – празнична и заупокойна. В два от ръкописите (№50 и №53) литийните шествия са последвани от молитви. Служебник №52 съдържа празнична лития с части от утренни евангелия, а Служебник и Молитвеник №48 е съхранил вариант на празнична и заупокойна лития.
Извършваните литийни шествия са били съобразени с Йерусалимския устав, но редът им не е бил с установено съдържание. Може да обобщим, че религиозната процесия като цяло е съхранила достатъчно много от местните обичаи и вярвания. През 15 и 16 век тя е най-многообразната форма на церемония.

Ключови думи: Евангелие, литийни, шествия, ръкописи, молитви

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Todorova, G. (2017). Liturgical Order in the Religious Processions According to Manuscripts Stored in the Scientific Archives, BAS, Collection X, with Signature № 48, 50, 52 and 53. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 60–69