За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. Хронология на Поклоническия поход "Св. Иван Рилски" 2016
Евгени Коев, Паскал Пиперков
стр. 70 - 100
Заглавие: За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. Хронология на Поклоническия поход "Св. Иван Рилски" 2016
Автори: Евгени Коев, Паскал Пиперков

Абстракт: В статията се дават теоретични и практически съображения относно възстановяване пътя на мощите на св. Иван Рилски, които са пренесени от Средец в Търновград през 1195 г. С подробна хронология е представен Поклонническият поход "Св. Иван Рилски" 2016, по време на който за първи път изцяло пеша е изминат участъкът от Мъглиж до Велико Търново.

Ключови думи: Български светци, свети мощи, поклонничество

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Koev, E., Piperkov, P. (2017). On the Route of Transfer of the Relics of St. John of Rila from Sredetz to Tarnovgrad in 1195. Chronology of the Pilgrimage March "St. John of Rila" 2016. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 70–100