Приложения на системата GUIDE&HAND за Българско културно наследство
Жолт Ласло Маркус, Тибор Скалицки, Габор Капоши, Миклош Вереш, Гита Сенка, Любомил Драганов, Радослав Павлов, Детелин Лучев
стр. 127 - 137
Заглавие: Приложения на системата GUIDE&HAND за Българско културно наследство
Автори: Жолт Ласло Маркус, Тибор Скалицки, Габор Капоши, Миклош Вереш, Гита Сенка, Любомил Драганов, Радослав Павлов, Детелин Лучев

Абстракт: Докладът представя интегрирането на цифрови библиотеки и мобилни приложения за българско културно наследство: мултимедийните среди (Виртуална енциклопедия на българската иконография, мултимедийния архив за камбани BellKnow и уеб сайта на Международната конференция за цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство) и мобилните приложения (GUIDE@HAND Велико Търново, BOOK@HAND BIDL, INFO@HAND DIPP, BOOK@ HAND Bells).

Ключови думи: цифрови библиотеки, мобилни приложения, българско културно наследство, Guide@Hand.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Márkus, Z., Szkaliczki, T., Kaposi, G., Veres, M., Senka, G., Draganov, L., Pavlov, R., Luchev, D. (2017). The History and the Present of two Renaissance Houses from Bansko (Hadjivulcheva and Todeva). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 127–137