Ролята на съвременните информационни технологии при запазването на Нематериалното културно наследство
Калоян Николов
стр. 223 - 228
Заглавие: Ролята на съвременните информационни технологии при запазването на Нематериалното културно наследство
Автори: Калоян Николов

Абстракт: Настоящата работа разглежда ролята на информационните технологии при запазването на Нематериалното културно наследство. Възможността за дигитализиране, архивиране, разпространение и популяризиране чрез новите информационни технологии дава нов поглед и принципно нов подход при предаването на традициите от поколение на поколение.

Ключови думи: Фолклор, Нематериално културно наследство, Дигитализация, Традиции, Обичаи, Информационни технологии

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Nikolov, K. (2018). The Role of Modern Information Technologies in Preservation of the Intangible Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 223–228